Ан­ти­во­єн­на ко­ме­дія аб­сур­ду

Den (Ukrainian) - - Культура -

Ори­гі­наль­ний, ко­мі­чний і жа­хли­вий ро­ман « Пас­тка- 22 » Джо­зе­фа Гел­ле­ра є ви­зна­ним ше­дев­ром са­ти­ри­чної про­зи та одним із кра­щих лі­те­ра­тур­них тво­рів ХХ сто­лі­т­тя. «Пас­тку22» ви­да­ло ви­дав­ни­цтво «Кни­ги — ХХІ» (пе­ре­клад з ан­глій­ської Оле­ни Фе­шо­вець, ху­до­жнє оформ­ле­н­ня — Оль­ги Ма­ру­син). Ан­ти­во­єн­ний твір «Пас­тка-22» (1961) — пер­ший і най­ви­да­тні­ший ро­ман аме­ри­кан­сько­го пи­сьмен­ни­ка­Джо­зе­фа­Гел­ле­ра(1923—1999), що ба­зу­є­ться на йо­го вла­сно­му бо­йо­во­му до­сві­ді бом­бар­ди­ра По­ві­тря­них сил США в ро­ки Дру­гої сві­то­вої вій­ни. По­дії ро­ма­ну від­бу­ва­ю­ться на острів­ці, де роз­квар­ти­ро­ва­но бом­бар­ду­валь­ний полк ВПС США, в яко­му слу­жать ка­пі­тан Йос­са­рі­ан, го­лов­ний ге­рой, та йо­го то­ва­ри­ші. Для пі­ло­тів бу­ло вста­нов­ле­но обов’ яз­ко­ву нор­му бо­йо­вих ви­льо­тів, пі­сля чо­го вій­сько­во­слу­жбо­вець міг ви­йти в за­пас. Але ко­ман­дир пол­ку по­стій­но під­ви­щує нор­му ви­льо­тів, крім цьо­го, має вла­сний бі­знес і всі шта­тні па­ра­шу­ти обмі­няв на... єги­пет­ські фі­ні­ки. Ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи сар­казм, чор­ний гу­мор, фарс і гро­теск, ав­тор ви­смі­ює ідіо­тизм та ко­ри­сто­люб­ство вій­сько­вої бю­ро­кра­тії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.