Укра­їн­ський ліс стрім­ко втра­чає де­ре­ва і... ре­пу­та­цію

Остап ЄДНАК: «Іно­зем­ні ком­па­нії по­ві­дом­ля­ють, що без спла­ти ха­ба­рів чи­нов­ни­кам, не мо­жуть сьо­го­дні ку­пи­ти де­ре­ви­ну»

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Вве­де­н­ня 10-рі­чної за­бо­ро­ни на екс­порт не­о­бро­бле­ної де­ре­ви­ни має по­зи­тив­ні на­слід­ки — під­твер­дже­но офі­цій­ни­ми да­ни­ми. Про це не­що­дав­но по­ві­до­мив го­ло­ва Ко­мі­те­туз про­ми­сло­вої по­лі­ти­ки та під­при­єм­ни­цтва Ві­ктор Га­ла­сюк.

Так, за сло­ва­ми пар­ла­мен­та­ря, по­при ста­гна­цію про­ми­сло­во­сті, стрім­ке зро­ста­н­ня про­де­мон­стру­ва­ла де­ре­во­об­ро­бна та ме­бле­ва га­лу­зі. «Об­сяг ре­а­лі­за­ції про­ми­сло­вої продукції за I пів­річ­чя 2016 ро­ку­по­рів­ня­но з ана­ло­гі­чним пе­рі­о­дом по­пе­ре­дньо­го ро­ку­у­дол. США ско­ро­тив­ся на -6%. Во­дно­час, де­ре­во­об­ро­бна про­ми­сло­вість про­де­мон­стру­ва­ла при­ріст +15%, а ме­бле­ва +12%», — ко­мен­тує Га­ла­сюк. Окрім то­го, як свід­чить ста­ти­сти­ка, на тлі па­ді­н­ня за­галь­но­го то­вар­но­го екс­пор­ту­по­чав стрім­ко ро­сти й екс­порт обро­бле­них лі­со­ма­те­рі­а­лів. «То­ді як су­ку­пний то­вар­ний екс­порт за I пів­річ­чя 2016 року по­рів­ня­но з ана­ло­гі­чним пе­рі­о­дом по­пе­ре­дньо­го ро­ку­у­дол. США ско­ро­тив­ся на -11%. На­то­мість екс­порт обро­бле­них лі­со­ма­те­рі­а­лів ви­ріс на +12%, що по­пов­ни­ло тор­го­вель­ний ба­ланс на 22 млн дол. США ли­ше за пів­ро­ку­дії мо­ра­то­рію», — ін­фор­мує нар­деп, від­зна­ча­ю­чи, що зро­ста­н­ня об­ся­гів ре­а­лі­за­ції та екс­пор­ту­де­ре­во­об­ро­бної про­ми­сло­во­сті уI пів­річ­чі 2016 ро­ку­ві­дбу лось пе­ре­ва­жно за ра­ху­нок на­яв­но­го обла­дна­н­ня, оскіль­ки вве­де­н­ня в екс­плу­а­та­цію но­во­го обла­дна­н­ня від­бу­ва­є­ться з пев­ним ча­со­вим ла­гом.

На дум­ку Га­ла­сю­ка, збіль­ше­н­ня у 3,5 ра­зу­об­ся­гів ім­пор­ту­вер­ста­тів для оброб­ки де­ре­ва свід­чить про до­ві­ру­ін­ве­сто­рів та є на­о­чним ви­пе­ре­джа­ю­чим ін­ди­ка­то­ром май­бу­тньо­го зро­ста­н­ня об­ся­гів виробництва та екс­пор­ту га­лу­зі, ство­ре­н­ня но­вих ро­бо­чих місць, до­да­тко­вих над­хо­джень до бю­дже­тів всіх рів­нів.

Ра­зом із тим, в уря­ді ствер­джу­ють, що че­рез мо­ра­то­рій зро­сла кон­тра­бан­да де­ре­ви­ни. Зокре­ма, мі­ністр еко­но­мі­ки пер­ший ві­це-прем’єр Сте­пан Ку­бів ствер­джує, що кру­гляк ста­ли ви­во­зи­ти під ви­дом дров. То­ді як екс­порт лі­су-кру­гля­ка ско­ро­тив­ся на 400 тис. тонн, на 200 тис. тонн див­ним чи­ном зріс екс­порт дров. І, мов­ляв, це де­мон­струє мо­жли­вий мас­штаб кон­тра­бан­ди лі­су-кру­гля­ка. Пар­ла­мен­та­рі ж увід­по­відь ка­жуть, що й кон­тра­бан­да, і ма­со­ві ви­руб­ки со­сни, які сьо­го­дні мо­жна спо­сте­рі­га­ти в лі­сах За­хі­дної Укра­ї­ни — від­по­від­аль­ність уря­ду. Са­ме дії, чи ко­ре­ктні­ше ска­за­ти без­ді­яль­ність, Ка­бі­не­ту­Мі­ні­стрів, ка­жуть де­пу­та­ти, і є при­чи­ною пов­но­го ха­о­сув ре­гу­лю­ван­ні лі­со­вої га­лу­зі. Де­таль­ні­ше про мо­ра­то­рій, ви­руб­ки і ре­фор­му лі­со­вої га­лу­зі в інтерв’ю «Дню» одно­го з іні­ці­а­то­рів за­бо­ро­ни на 10 ро­ків ви­ве­зе­н­ня з Укра­ї­ни не­о­бро­бле­ної де­ре­ви­ни, на­ро­дно­го де­пу­та­та Оста­па ЄДНАКА.

— Ко­а­лі­цій­на уго­да мі­стить ін­сти­ту­цій­ну ре­фор­му лі­со­вої га­лу­зі. Дня­ми я на­ді­слав на ім’я прем’єр-мі­ні­стра лист з про­ха­н­ням до­по­ві­сти про стан ви­ко­на­н­ня ко­а­лі­цій­ної уго­ди за цим на­прям­ком.

На­справ­ді, бу­ло три пе­рі­о­ди, ко­ли ми під­хо­ди­ли до ре­фор­ми лі­со­вої га­лу­зі остан­ні­ми ро­ка­ми. Пер­ший — так зва­но­го між­вла­д­дя — три­вав із гру­дня 2014 ро­ку­до трав­ня 2015-го, ко­ли екс­пер­ти ство­рю­ва­ли ро­бо­чі гру­пи, го­ту­ва­ли від­по­від­ні на­пра­цю­ва­н­ня що­до ре- фор­ми лі­со­вої га­лу­зі. Від пар­ла­мен­ту ко­ор­ди­на­то­ром то­ді був я, від Ка­бмі­ну — ра­дник то­ді­шньо­го мі­ні­стра АПК Оле­ксія Пав­лен­ка. Це був та­кий лі­бе­раль­ний час, ко­ли на­пра­цьо­ву­ва­лись рі­ше­н­ня. Дру­гий етап роз­по­чав­ся, ко­ли в черв­ні при­йшов то­ді­шній го­ло­ва Дер­жлі­с­агент­ства Оле­ксандр Ко­валь­чук, всі ро­бо­чі гру­пи бу­ло лі­кві­до­ва­но, а че­рез чо­ти­ри мі­ся­ці ви­ни­кла кон­це­пція ре­фор­ми, яку­зро­би­ли по­тай­ки не­зро­зумі­ло хто і за якою про­по­ну­ва­ло­ся ство­ри­ти «кор­по­ра­цію мон­стрів», з лі­кві­да­ці­єю всіх ліс­го­спів і ство­ре­н­ням єди­ної юри- ди­чної осо­би. Керувати ці­єю стру­кту­рою, оче­ви­дно, ма­ло те ж са­ме Дер­жлі­с­агент­ство. Тоб­то ре­фор­му, яка ма­ла роз­ді­ли­ти фун­кції го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті та кон­тро­лю, усу­ну­ти ко­ру­пцій­ний та згу­бний вплив на го­спо­дар­ську ді­яль­ність ліс­го­спів з бо­ку­Дер­жлі­с­агент­ства, во­ни пе­ре­кро­ї­ли під се­бе. На ща­стя, зав­дя­ки ти­ску­гро­мад­сько­сті ми цю ре­фор­му­за­бло­ку ва­ли. Як­би цьо­го не зро­би­ли, то по­ча­ли­ся б страй­ки, бу­ло б ство­ре­но ме­га­ко­ру­пцій­ну­лі­со­ву­кор­по­ра­цію з гро­шо­вим обі­гом близь­ко 15 млрд грн. Тре­тій етап, який три­ває ни­ні, — це етап імі­та­ції. Га­лузь очо­лює не­фа­хо­ва лю­ди­на, яка взя­ла на озбро­є­н­ня по­вер­хо­вий пі­ар. В агент­стві імі­ту­ють бур­хли­ву ді­яль­ність, по­ясню­ю­чи всі про­бле­ми від­су­тні­стю еле­ктрон­но­го облі­ку, по­ка­зу­ю­чи ні­би­то бо­роть­бу з ко­ру­пці­єю та не­за­кон­ни­ми ви­руб­ка­ми, ро­бля­чи від­вер­то аб­сур­дні за­яви про фор­му­ва­н­ня єгер­ської слу­жби на­чеб­то з во­ї­нів АТО. А по фа­кту­Ген­про­ку ра­ту­ра ви­кри­ває ці­лі ор­га­ні­зо­ва­ні ко­ру­пцій­ні схе­ми в обла­стях, кін­ці яких ве­дуть до Ки­є­ва. А іно­зем­ні по­ку­пці укра­їн­ської де­ре­ви­ни по­ві­дом­ля­ють про те, що без опла­ти ха­ба­рів чи­нов­ни­кам уКи­є­ві во­ни не мо­жуть при­дба­ти си­ро­ви­ну.

— І які про­гно­зи що­до можливості змі­ни­ти си­ту­а­цію най­ближ­чим ча­сом?

— Ого­ло­ше­но кон­курс на по­са­ду го­ло­ви Дер­жав­но­го агент­ства лі­со­вих ре­сур­сів. Не­що­дав­но я чув від в. о. го­ло­ви Дер­жлі­с­агент­ства, що їй ідея на­шої ре­фор­ми вже по­до­ба­є­ться, і во­на бе­ре це на озбро­є­н­ня. Не знаю, який мо­тив. Мож- ли­во, во­на по­да­ла свою кан­ди­да­ту­ру на кон­курс і та­ким чи­ном хо­че під­ня­ти со­бі рей­тинг на цій ідеї. Але я очі­кую від­по­віді від Грой­сма­на. Від­чу­ваю, що там буде про­вал по ре­фор­мі. Від­так це на­дасть нам мо­жли­вість іні­ці­ю­ва­ти ство­ре­н­ня зов­ні­шньої ро­бо­чої гру­пи на ба­зі Мі­ні­стер­ства АПК, Ка­бі­не­ту­Мі­ні­стрів, і бу­де­мо на­пра­цьо­ву­ва­ти да­лі...

У ве­ре­сні, до ре­чі, стар­тує ці­ка­вий про­ект Сві­то­во­го бан­ку­Profor як про­дов­же­н­ня про­гра­ми Fleg. Вла­сне, екс­пер­ти ці­єї про­гра­ми є ав­то­ра­ми хо­ро- ших на­пра­цю­вань що­до роз­по­ді­лу­фу нкцій рі­зних дер­жав­них ор­га­нів улі­со­вій га­лу­зі, що­до усу­не­н­ня ко­ру­пцій­них ри­зи­ків, по­си­ле­н­ня від­по­від­аль­но­сті за не­за­кон­ні ви­руб­ки то­що. Я в ньо­му як де­пу­тат Вер­хов­ної Ра­ди — про­від­ний бе­не­фі­ці­ар. Тоб­то я за­мов­ник їхньо­го про­ду­кту — ана­лі­ти­чних роз­ро­бок.

Для ме­не ва­жли­во, щоб Дер­жлі­с­агент­ство не за­йма­ло­ся ре­фор­мою лі­со­вої га­лу­зі, бо це озна­ча­ти­ме про­вал. Про­цес роз­роб­ки ре­фор­ми має про­во­ди­тись на зов­ні­шньо­му­ней­траль­но­му май­дан­чи­ку, про­зо­ро, із за­лу­че­н­ням фа­хів­ців, які за­ці­кав­лен­ні в най­кра­що­му рі­шен­ні для дер­жа­ви, а не щоб збе­рег­ти чи під­си­ли­ти свій вплив на ко­ру­пцій­ні по­то­ки.

ПРО КОН­КУРС НА ПО­СА­ДУ ГО­ЛО­ВИ ДЕР­ЖЛІ­С­АГЕНТ­СТВА

— Є де­длай­ни що­до то­го, ко­ли ця ре­фор­ма має від­бу­ти­ся?

— Ні. В ко­а­лі­цій­ній уго­ді на­справ­ді є два абза­ци про те, що по­трі­бно зро­би­ти. Де­длай­нів ми со­бі не ста­ви­ли.

— Ну, а кон­кре­тно що­до Дер­жлі­с­агент­ства — скіль­ки там ще мо­же бу­ти в. о. го­ло­ви?

— У ве­ре­сні має від­бу­ти­ся кон­курс. За­раз три­ває збір за­явок. У 20-х чи­слах по­ви­нен стар­ту­ва­ти від­бір. Він від­бу­ва­ти­ме­ться згі­дно з но­вим За­ко­ном про держ­слу­жбу. Спо­ді­ва­ю­ся, що до пе­ре­бі­гу цьо­го від­бо­ру буде при­ку­та ува­га і гро­мад­сько­сті, й екс­пер­тів між­на- ро­дно­го спів­то­ва­ри­ства. Адже Єв­ро­со­юз ду­же дов­го бо­ров­ся за цю ре­фор­му. Те­пер це на­ша спіль­на від­по­від­аль­ність — аби во­на від­бу­ла­ся.

— Ви на сво­їй сто­рін­ці у «Фейс­бу­ці» зро­би­ли ка­те­го­ри­чну за­я­ву, що не зби­ра­є­тесь по­да­ва­ти­ся на кон­курс. Чо­му?

— За­я­ву­зро­бив для то­го, щоб на цьо­му­не спе­ку­лю­ва­ли. З 2014 ро­куя актив­но бо­рю­ся про­ти ко­ру­пції в лі­со­вій га­лу­зі й ви­ма­гаю ре­форм. Де­хто у ви­со­ких ка­бі­не­тах тра­ктує це як те, що я хо­чу сам «ру­ли­ти» і в та­кий спо­сіб здо­бу­ваю «хлі­бну» по­са­ду. «Ру­ли­ти» я не хо­чу, а хо­чу кон­тро­лю­ва­ти са­ме роз­роб­ку та впро­ва­дже­н­ня ре­фор­ми. Для ме­не ва­жли­во, щоб не бу­ло та­ко­го, про що я чую сьо­го­дні: що є якісь «ра­дни­ки» при в. о. го­ло­ви Дер­жлі­с­агент­ства, які зби­ра­ють по­то­ки від ті­ньо­вих до­хо­дів ліс­го­спів. Я вже на­пи­сав, до ре­чі, за­пит на Юшке­вич, аби ме­ні на­да­ли ін­фор­ма­цію про всіх її ра­дни­ків. Та­кі ві­до­мо­сті ма­ють бу­ти пу­блі­чни­ми.

«ШАЛЕНІ ВИ­РУБ­КИ — ЦЕ «ОСТАН­НІЙ ШАНС» ВСТИГНУТИ НА ЕКС­ПОРТ КРУ­ГЛЯ­КА СО­СНИ»

— Як за­га­лом ви оці­ню­є­те ста­но­ви­ще лі­со­вої га­лу­зі в Укра­ї­ні? Від­був­ся пев­ний пе­рі­од ча­су, ко­ли діє мо­ра­то­рій на екс­порт кру­гля­ка. Він по­ді­яв? Бо за мо­єю ін­фор­ма­ці­єю — ви­руб­ки по Укра­ї­ні стра­шні — ні­би пе­ред кін­цем сві­ту.

— Ідея, яку мав на ме­ті цей за­кон, — це щоб, по-пер­ше, з Укра­ї­ни ма­со­во не ви­во­зи­ли не­о­бро­бле­ну де­ре­ви­ну, а по-дру­ге, щоб укра­їн­ський під­при­є­мець отри­мав до­ступ до ле­галь­ної си­ро­ви­ни. Адже ко­ли бі­знес не має мо­жли вос ті от ри­ма ти де ре­ви ну за­кон­ним шля­хом, він шу­кає ва­рі­ан­ти, як її отри­ма­ти в ін­ший спо­сіб — ко­ру­пцій­ний. Остан­ніх де­сять ро­ків — са­ме стіль­ки я пра­цю­вав у цій га­лу­зі — я ба­чив, що українські під­при­єм­ства де­фі­ци­том про­сто від­су­ну­ли в тінь і не да­ва­ли роз­ви­ва­ти­ся. Адже, від­по­від­но до чин- но­го за­ко­но­дав­ства, укра­їн­ський під­при­є­мець, що­би отри­ма­ти де­ре­ви­ну, по­ви­нен пі­ти на ау­кціон, а іно­зем­ний — за пря­мим до­го­во­ром, без рин­ко­во­го фор­му­ва­н­ня ці­ни (а фа­кти­чно — пла­тя­чи ха­бар) — бе­ре со­бі скіль­ки зав­го­дно. Це дис­кри­мі­на­цій­ні умо­ви.

Сьо­го­дні ба­га­то го­во­рять про те, чи до­по­міг мо­ра­то­рій, чи ні. І я ча­сто чую, що Вер­хов­на Ра­да вин­на в чо­мусь, бо не ухва­ли­ла за­ко­ну, який звіль­няв би від ім­порт­но­го ми­та обла­дна­н­ня для де­ре­во­об­ро­бних під­при­ємств. Від­по­вім так, що ко­жен має ро­би­ти свою ро­бо­ту. Вер­хов­на Ра­да за­кла­ла ідею, а уряд має зро­би­ти та­ким чи­ном, щоб во­на за­пра­цю­ва­ла. І якраз з бо­ку Ка­бмі­ну ро­бо­ту не зро­бле­но. Ка­дро­ві при­зна­че­н­ня в лі­со­вій га­лу­зі не ви­три­му­ють кри­ти­ки, від­бу­ва­є­ться імі­та­ція про­зо­рих кон­кур­сів на по­са­ди ке­рів­ни­ків ліс­го­спів, як на­слі­док — шалені ви­руб­ки як остан­ній шанс встигнути на екс­порт кру­гля­ка со­сни, до­ки мо­ра­то­рій не на­брав чин­но­сті. Кон­тра­бан­да — це та­кож пи­та­н­ня до кон­тро­лю за лі­са­ми та ми­тни­цею — це ви­ко­на­вча вла­да.

Лі­со­ва га­лузь ша­ле­но втра­ти­ла в імі­джі. Се­ред укра­їн­ців є чі­тке пе­ре­ко­на­н­ня, що там — то­таль­на ко­ру­пція. Від се­бе ска­жу, що га­лузь сьо­го­дні ке­ро­ва­на, але ке­ру­є­ться во­на не дер­жав­ни­ми ін­те­ре­са­ми, а за вій­сько­вим прин­ци­пом — вер­хів­ка ви­бу­до­вує схе­ми, а ни­зо­вий рі­вень пра­цює в тих рам­ках, які їм спу­сти­ли зго­ри. — І ви зна­є­те, як це змі­ни­ти? — Ре­фор­ма лі­со­вої га­лу­зі пе­ред­ба­чає які­сний роз­по­діл фун­кцій. Ме­ні ду­же по­до­ба­є­ться, як управ­ля­ю­ться дер­жав­ні ком­па­нії під Мі­н­еко­но­мі­ки. Щось по­ді­бне нам не­об­хі­дно зро­би­ти з ліс­го­спа­ми, але не лі­кві­до­ву­ю­чи їх як юри­ди­чних осіб і не кон­цен­тру­ю­чи фі­нан­со­вих по­то­ків, а про­сто впро­ва­ди­ти управ­лін­ські пра­кти­ки. Це, зро­зумі­ло, скла­дний про­цес. Але ми ма­є­мо це зро­би­ти в най­ближ­чі рік-два.

ХТО МАЄ ОПІКУВАТИСЯ ЛІ­СА­МИ — МІНАПК ЧИ МІНЕКОЛОГІЇ?

— На ва­шу дум­ку, чи ко­ре­ктно, щоб лі­со­ва га­лузь пе­ре­бу­ва­ла під управ­лі­н­ням Мі­ні­стер­ства аграр­ної по­лі­ти­ки?

— Бу­ла ідея пе­ре­да­ти Лі­с­агент­ство під управ­лі­н­ня Мінекології. У Вер­хов­ній Ра­ді на­віть є за­ре­є­стро­ва­ний від­по­від­ний за­ко­но­про­ект. Це бу­ло б ло­гі­чно. То­му що в Мінекології все ще є ядро спе­ці­а­лі­стів, які орі­єн­ту­ю­ться в цій сфе­рі й мо­жуть до­ве­сти Мін­фі­ну не­об­хі­дність тих, чи ін­ших ви­да­тків на лі­со­ву га­лузь. Адже є ве­ли­че­зне пи­та­н­ня фі­нан­су­ва­н­ня. На Лі­с­агент­ство сьо­го­дні не­об­хі­дно на­да­ва­ти з держ­бю­дже­ту на рік до пів­мі­льяр­да гри­вень. Це для то­го, щоб утри­му­ва­ти ліс­го­спи пів­дня та схо­ду. Во­ни ж усі там до­та­цій­ні. Бо в МінАПК Лі­с­агент­ство сьо­го­дні десь на за­двір­ках, ко­ли до­хо­дить пи­та­н­ня до фор­му­ва­н­ня бю­дже­ту...

Ло­гі­ка в то­му, щоб по­вер­ну­ти ліс під управ­лі­н­ня Мінекології, як це бу­ло ра­ні­ше, є. Але окре­мі по­лі­ти­чні пар­тії в пар­ла­мен­ті сьо­го­дні роз­ці­ню­ють це як еле­мент по­лі­ти­чних тор­гів. Бо ко­ли це пи­та­н­ня ви­йде на обго­во­ре­н­ня в за­лі пар­ла­мен­ту, то де­пу­та­ти ке­ру­ва­ти­му­ться не ін­те­ре­са­ми га­лу­зі, а ін­те­ре­са­ми пар­тії.

— Але хі­ба під­по­ряд­ку­ва­н­ня га­лу­зі не є ча­сти­ною ре­фор­ми? По су­ті, ре­фор­ма по­вин­на мі­сти­ти пев­ну фі­ло­со­фію що­до то­го, як дер­жа­ва спри­ймає ліс. Якщо ми ста­ви­мо­ся до ньо­го як до ре­сур­су, з яко­го ма­є­мо по ма­кси­му­му за­ро­би­ти, то є ло­гі­ка в то­му, щоб ним опі­ку­ва­ло­ся чи то МінАПК, чи то Мі­н­еко­но­мі­ки. Але якщо ми ста­ви­мо­ся до лі­су як до ча­сти­ни то­го, від чо­го за­ле­жить якість жи­т­тя май­бу­тніх по­ко­лінь укра­їн­ців, то, мо­жли­во, все ж та­ки бу­ло б до­ціль­но, щоб ним за­йма­ло­ся Мінекології. Яку фі­ло­со­фію ви за­кла­да­є­те в ре­фор­му лі­со­вої га­лу­зі?

— Має бу­ти ба­ланс. Лі­си справ­ді не­суть і ре­кре­а­цій­ну, і ту­ри­сти­чну, і го­спо­дар­чу, і на­віть со­ці­аль­ну фун­кцію для мі­сце­вих ме­шкан­ців. І то­му­так ва­жли­во роз­ді­ли­ти ре­сур­сну­скла­до­ву— ліс­го­спи — і Лі­с­агент­ство, яке має ви­ро­бля­ти по­лі­ти­ку: на­скіль­ки ін­тен­сив­но ми мо­же­мо здій­сню­ва­ти ви­ко­ри­ста­н­ня лі­су. Я не ро­зу­мію ло­гі­ки МінАПК, ко­ли мільярди бу­ло ви­тра­че­но на те, щоб уХер­сон­ській обла­сті ство­ри­ти лі­си, і за­раз не мо­жна зна­йти гро­шей, аби це утри­му­ва­ти.

Лі­с­агент­ство під МінАПК, справ­ді, сьо­го­дні рад­ше тя­жіє до ін­тен­сив­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня лі­со­вих ре­сур­сів. Ду­маю, що під Мінекології во­но бу­ло б більш оща­дли­ве. Але Мінекології не має керувати ліс­го­спа­ми. Во­ни ма­ють бу­ти в окре­мій стру­кту­рі, де фі­гу­ру­ва­ти­ме кор­по­ра­тив­ний ін­те­рес, який обме­жу­ва­ти­ме сво­ї­ми нор­ма­тив­но-пра­во­ви­ми акта­ми Дер­жлі­с­агент­ство. Сьо­го­дні всі ці фун­кції пе­ре­пле­те­ні в ха­о­ти­чний клу­бок, до­мі­нан­тним ін­те­ре­сом яко­го є гро­ші.

Вла­сне, че­рез те, що ліс­го­спи під МінАПК є пов­ні­стю ре­сур­со­о­рі­єн­то­ва­ни­ми, Дер­жлі­с­агент­ство бло­кує ро­зви­ток за­по­від­ної спра­ви в Укра­ї­ні: роз­ши­ре­н­ня на­ціо­наль­них пар­ків — Хо­ло­дний Яр, Дні­пров­сько­Те­те­рів­ський...

ПРО ПО­ЛІ­ТИ­ЧНІ ОЧІ­КУ­ВА­Н­НЯ ТА АМБІЦІЇ

— Ва­ші очі­ку­ва­н­ня від но­во­го по­лі­ти­чно­го се­зо­ну в пар­ла­мен­ті?

— Хо­дять чу­тки, що це остан­ній по­лі­ти­чний сезон для Вер­хов­ної Ра­ди в цьо­му її скла­ді.

Я мав на­го­ду від­по­чи­ти два з по­ло­ви­ною ти­жні, то­му при­йшов на по­го­джу­валь­ну ра­ду з гар­ним на­стро­єм.

Очі­кую що осінь та зи­ма ста­нуть ТОПо­ви­ми для за­ко­но­дав­чих змін у сфе­рі еко­ло­гії. На роз­гля­ді до дру­го­го чи­та­н­ня у нас є си­стем­ні за­ко­но­про­е­кти на ви­ко­на­н­ня Уго­ди про асо­ці­а­цію — «Про оцін­ку впли­ву на дов­кі­л­ля», «Про стра­те­гі­чну еко­ло­гі­чну оцін­ку», а та­кож за­ко­но­про­ект, який удо­ско­на­лює ме­ха­ні­зми управ­лі­н­ня во­дни­ми ре­сур­са­ми на ви­ко­на­н­ня ди­ре­ктив від ЄС. Та­кож за цю осінь ми ма­є­мо по­ба­чи­ти но­ву ре­да­кцію за­ко­ну про від­хо­ди.

Що ж до лі­со­вої га­лу­зі, то спо­ді­ва­ю­ся спо­ну­ка­ти прем’єра ство­ри­ти ро­бо­чу гру­пу що­до ре­фор­ми Дер­жлі­с­агент­ства. На­віть якщо ми не всти­гне­мо прийня­ти якісь кон­кре­тні за­ко­но­дав­чі змі­ни, то при­найм­ні за­кла­де­мо рі­ше­н­ня.

— А ва­ша іні­ці­а­ти­ва «Вклю­чай­ся», як во­на роз­ви­ва­ти­ме­ться? Чи пла­ну­є­те транс­фор­му­ва­ти її в по­лі­ти­чну пар­тію?

— Іні­ці­а­ти­ву бу­ло за­по­ча­тко­ва­но для під­трим­ки як ді­ю­чих, так і но­во­ство­ре­них гро­мад­ських ру­хів та від­нов­ле­н­ня до­ві­ри су­спіль­ства до по­лі­ти­ків. Во­на не є по­лі­ти­чним про­е­ктом.

— Але ви на­ра­зі по­за­фра­кцій­ний де­пу­тат. Вас ви­клю­чи­ли з фра­кції «Са­мо­по­міч». Якщо це справ­ді буде остан­ній по­лі­ти­чний сезон для ці­єї Вер­хов­ної Ра­ди, то як ви зби­ра­є­тесь оби­ра­ти­ся до на­сту­пно­го її скла­ду? Чи ви вже роз­ча­ру­ва­ли­ся в пар­ла­мент­ській ро­бо­ті й хо­ті­ли б по­вер­ну­ти­ся у бі­знес?

— Я очі­кую, що під Но­вий рік ми зно­ву по­ба­чи­мо об’єд­нав­чі про­це­си на по­лі­ти­чній ни­ві.

— Тоб­то ви не зби­ра­є­тесь іти?

— Свою ро­бо­ту в пар­ла­мен­ті я вва­жаю до­сить про­ду­ктив­ною з пер­ших днів. І якщо нам вдасться за осінь-зи­му ухва­ли­ти всі ті за­ко­ни що­до дов­кі­л­ля та по­во­дже­н­ня з від­хо­да­ми, а та­кож да­ти ре­аль­ний старт ре­фор­мі лі­со­во­го го­спо­дар­ства, то мо­жна буде на­віть го­во­ри­ти, що я ви­ко­нав свою мі­сію в цьо­му скли­кан­ні ВРУ.

ФО­ТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

РОЖНЯТІВСЬКИЙ РАЙОН ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛА­СТІ, ГІРСЬКИЙ МАСИВ «ҐОРҐАНИ», СЕР­ПЕНЬ 2016 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.