Стра­те­гія пен­сіо­не­ра:

До­жи­ти до еле­ктрон­но­го об­слу­го­ву­ва­н­ня

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ка­бмін затвердив стра­те­гію мо­дер­ні­за­ції та роз­ви­тку Пен­сій­но­го фон­ду до 2020 року. Во­на пе­ред­ба­чає за­про­ва­дже­н­ня до кін­ця 2016 року можливості об­слу­го­ву­ва­н­ня гро­ма­дян, не­за­ле­жно від мі­сця ме­шка­н­ня, в будь-яко­му від­ді­лен­ні фон­ду. Що­прав­да, та­ку мо­жли­вість, за сло­ва­ми йо­го гла­ви Оле­ксія За­ру­дно­го буде за­без­пе­че­но на рів­ні гро­мад. Та­кож пла­ну­є­ться вве­сти мо­жли­вість еле­ктрон­но­го пен­сій­но­го об­слу­го­ву­ва­н­ня і ство­ри­ти єди­ну ба­зу еле­ктрон­них пен­сій­них справ. Та­кож За­ру­дний анон­су­вав ско­ро­че­н­ня 255 сво­їх управ­лінь і 2 ти­ся­чі спів­ро­бі­тни­ків 2017 року. На жаль, гла­ва фон­ду ні­чо­го не ска­зав про мо­жли­вість ско­ро­че­н­ня черг у вузь­ких і за­ду­шли­вих ко­ри­до­рах від­ді­лень, в яких лі­тнім лю­дям до­во­ди­ться ви­сто­ю­ва­ти го­ди­на­ми.

ФО­ТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.