«На­бір цьо­го року буде по­ту­жний»

Чо­му на без­ко­штов­ні кур­си укра­їн­ської мо­ви в Чер­ні­го­ві ви­пу­скни­ки при­во­дять сво­їх дру­зів, ді­тей та ону­ків

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ві­кто­рія СИДОРОВА, Чер­ні­гів

Дру­гий на­вчаль­ний рік на без­ко­штов­них кур­сах укра­їн­ської мо­ви в Чер­ні­го­ві стар­ту­вав 10 ве­ре­сня. До 1 жов­тня, по­ки три­ва­ти­ме на­бір слу­ха­чів, кур­си пра­цю­ва­ти­муть у фор­ма­ті роз­мов­но­го клу­бу. Бу­дуть зу­стрі­чі з ці­ка­ви­ми лю­дьми, ми­тця­ми та на­у­ков­ця­ми, а вже у жов­тні по­чну­ться за­ня­т­тя, роз­по­від­ає ко­ор­ди­на­тор без­ко­штов­них кур­сів укра­їн­ської в Чер­ні­го­ві, кан­ди­дат фі­ло­ло­гі­чних на­ук, до­цент, ви­кла­дач ЧНТУ Лю­дми­ла Зі­не­вич.

«Цей про­ект уна­шо­му­мі­сті ви­явив­ся до­во­лі успі­шним і акту­аль­ним, — за­зна­чає моя спів­ро­змов­ни­ця, — адже Чер­ні­гів­щи­на — область при­кор­дон­на, і на­слід­ки три­ва­лої ім­пер­ської ру­си­фі­ка­ції сут­тє­во спо­тво­ри­ли мов­не облич­чя мі­ста, укра­ї­но­мов­ні жи­те­лі тут по­чу­ва­ю­ться не ду­же за­ти­шно, як усвоє­рі­дно­му­мов­но­му гет­то. Чи не єди­не мі­сце в Чер­ні­го­ві, де ста­біль­но мо­жна по­чу­ти укра­їн­ську мо­ву, — це « Мак­до­нальдс » , там лу­нає: «Віль­на ка­са!» То­му­лю­ди при­хо­дять до нас спіл­ку­ва­ти­ся, їм бра­кує укра­ї­но­мов­но­го се­ре­до­ви­ща. Вже за­раз ме­ні те­ле­фо­ну­ють, за­пов­ню­ють ан­ке­ти на сай­ті, ін­фор­ма­ція по­ши­рю­є­ться усо­цме­ре­жах, за до­по­мо­гою « са­ра­фан­но­го ра­діо » , від­чу­ваю, що на­бір цьо­го ро­ку­бу де по­ту­жний».

СФОРМУВАЛОСЯ КО­ЛО СПІЛ­КУ­ВА­Н­НЯ

За сло­ва­ми па­ні Лю­дми­ли, у пер­ший рік на за­ня­т­тя при­йшли лю­ди ві­ком від 10 до 80, рі­зних ста­тків і про­фе­сій (в основ­но­му— лі­ка­рі, вчи­те­лі, чи­нов­ни­ки, жур­на­лі­сти, бло­ге­ри), але всіх об’єд­ну­ва­ло ба­жа­н­ня, як влу­чно ска­за­ла одна із слу­ха­чок, «від­чу­ти се­бе пов­но­цін­ни­ми укра­їн­ця­ми». В ан­ке­тах мо­жна бу­ло про­чи­та­ти: «Хо­чу­ро­змов­ля­ти укра­їн­ською без спа­зму в гор­лі», «Щоб мо­їм ді­тям не бу­ло со­ром­но за ме­не», «Пра­гну­по­збу ти­ся мо­ви оку­пан­та» то­що. То­ді на­бра­ли чо­ти­ри гру­пи. «За ре­зуль­та­та­ми, на­ші ви­пу­скни­ки де­да­лі ча­сті­ше спіл­ку­ю­ться укра­їн­ською, на­ші слу­ха­чки-ба­бу­сі при­хо­дять уже з ону­ка­ми, ба­га­то хто при­во­дить ко­лег, дру­зів», — не без гор­до­сті роз­по­від­ає ко­ор­ди­на­тор кур­сів Лю­дми­ла Зі­не­вич.

А най­го­лов­ні­ше, що цей про­ект пе­ре­тво­рив­ся на своє­рі­дний на­ро­дний уні­вер­си­тет. Так, слу­ха­чі ма­ли мо­жли­вість зу­стрі­ти­ся та по­спіл­ку­ва­ти­ся з ві­до­ми­ми пи­сьмен­ни­ка­ми, на­у­ков­ця­ми, та­ки­ми, як Дми­тро Іва­нов, Дзвін­ка Ма­ті­яш, Сер­гій Пан­тюк, Те­тя­на Па­ка­люк, Оле­ксій Ма­слов, Дми­тро Мам­чур, про­фе­со­ри Сер­гій Леп’яв­ко та Ста­ні­слав По­но­ма­рев­ський, кан­ди­дат істо­ри­чних на­ук Оле­ксандр Ку­ха­рук, до­слі­дни­ця ав­тен­ти­чної ви­шив­ки Чер­ні­гів­щи­ни Ві­ра Зай­чен­ко та де­які ін­ші.

Ще одна ве­ли­че­зна за­слу­га кур­сів у то­му, що де­які слу­ха­чі роз­ви­ну­ли свій творчий по­тен­ці­ал, по­ча­ли пи­са­ти вла­сні ори­гі­наль­ні тво­ри, зна­йшли одно­дум- ців і дру­зів, ко­ло змі­стов­но­го укра­ї­но­мов­но­го спіл­ку­ва­н­ня. «Те­пер ми ра­зом хо­ди­мо уте­а­три на ви­став­ки, на пре­зен­та­ції кни­жок, ма­є­мо мо­жли­вість по­ді­ли­ти­ся вра­же­н­ня­ми, обго­во­ри­ти по­ба­че­не й про­чи­та­ну­лі­те­ра­ту - ру, — роз­по­від­ає Лю­дми­ла Зі­не­вич. — Пі­сля на­шо­го пер­шо­го ви­пу­скно­го всі гур­том по­їха­ли на ба­тьків­щи­ну­Оле­ксан­дра Дов­жен­ка до Со­сни­ці, влі­тку­у­нас бу­ло ви­їзне за­сі­да­н­ня роз­мов­но­го клу­бу до ма­льов­ни­чо­го Се­дне­ва».

НОВАЦІЇ

Цьо­го ро­ку­без­ко­штов­ні кур­си укра­їн­ської мо­ви в Чер­ні­го­ві впер­ше на­би­ра­ють окре­му­гру пу шко­ля­рів, пе­ре­д­усім — ді­тей пе­ре­се­лен­ців, ді­тей уча­сни­ків АТО та си­ріт. Акцент — на під­го­тов­ку­до ЗНО. Ще одна но­ва­ція — ви­їзні тре­нін­ги для пев­них про­фе­сій­них груп. Уже за ти­ждень від­бу­де­ться пер­ший та­кий ін­те­р­актив­ний тре­нінг з пра­виль­ної мо­ви та ети­ке­ту­для пра­ців­ни­ків Чер­ні­гів­сько­го тро­лей­бу­сно­го управ­лі­н­ня, адже ця сфе­ра ви­кли­кає ба­га­то на­рі­кань.

На­пев­но, й цьо­го на­вчаль­но­го ро­ку­на кур­сах пра­цю­ва­ти­муть чо­ти­ри гру­пи. Їх ве­сти­муть Лю­дми­ла Зі­не­вич, На­та­лія Ні­кі­ті­на та Ма­ри­на Ле­ви­цька. Одна з ви­кла­да­чок — Ка­те­ри­на По­но­ма­рен­ко — по­вер­ну­ла­ся до стін рі­дно­го До­не­цько­го уні­вер­си­те­ту, який за­раз пе­ре­се­ле­но до Він­ни­ці. Ці пре­кра­сні пе­да­го­ги пра­цю­ють на во­лон­тер­ських за­са­дах і за­слу­го­ву­ють на окре­му по­дя­ку! Щи­ро ка­жу­чи, ви­кла­да­чів на цей мо­мент бра­кує. Ко­ор­ди­на­тор кур­сів спо­ді­ва­є­ться за­лу­чи­ти мо­ло­ду кров, сту­ден­тів­фі­ло­ло­гів і ви­пу­скни­ків ВНЗ. Зв’яза­ти­ся з Лю­дми­лою Зі­не­вич мо­жна че­рез со­ці­аль­ні ме­ре­жі. Крім то­го, по­трі­бен су­ча­сний про­е­ктор, адже пи­са­ти щось на до­шці, як зі­зна­ю­ться ви­кла­да­чі, це вже — минуле сто­лі­т­тя...

Утім, по­при пев­ні ор­га­ні­за­цій­ні тру­дно­щі, без­ко­штов­ні кур­си укра­їн­ської мо­ви в Чер­ні­го­ві пра­цю­ва­ти­муть! «Спо­ді­ва­ю­ся, ра­зом ми від­ро­ди­мо укра­ї­но­мов­ний Чер­ні­гів», — ді­ли­ться сво­єю за­по­ві­тною мрі­єю моя спів­ро­змов­ни­ця. По­ба­жа­є­мо успі­хів і пе­да­го­гам, і май­бу­тнім слу­ха­чам!

ФО­ТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.