«Га­зе­та одра­зу обра­ла пра­виль­ну стра­те­гію»

Вла­скор «Дня» з 20-рі­чним ста­жем Ва­дим РИЖКОВ — про своє ви­да­н­ня і ро­зви­ток Дні­про­пе­тров­щи­ни

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Оль­га ХАРЧЕНКО, «День»

14ве­ре­сня вла­сний ко­ре­спон­дент « Дня » у Дні­прі та Дні­про­пе­тров­ській обла­сті від­зна­чив 60-річ­чя. Крім слів щи­рих при­ві­тань і по­ба­жань енер­гії та опти­мі­зму, один із най­до­свід­че­ні­ших « днів­ських » жур­на­лі­стів по­чув від ко­лег і кіль­ка акту­аль­них за­пи­тань. По­годь­те­ся, лю­ди­ні, ко­тра пра­цює в га­зе­ті із дня її за­сну­ва­н­ня, є що ска­за­ти.

— Ва­ди­ме Дми­тро­ви­чу, цьо­го року «Дню» двад­цять. Увесь цей час ви про­жи­ли ра­зом із га­зе­тою. Яким ба­чи­те цей пе­рі­од на тлі роз­ви­тку дер­жа­ви?

— Дій­сно, я по­чав пра­цю­ва­ти в га­зе­ті фа­кти­чно з пер­шо­го дня. Мій пер­ший ма­те­рі­ал ви­йшов удру го­му­но­ме­рі га­зе­ти, 12 ве­ре­сня 1996 року. Від­то­ді я спів­пра­цюю з га­зе­тою «День», і якось не­по­мі­тно ми­ну­ло 20 ро­ків. Це пев­ний ре­корд. Ко­ли я ка­жу­зна­йо­мим, що 20 ро­ків пи­шув га­зе­ту«День», то во­ни ди­ву­ю­ться, бо для на­ших ча­сів це ду­же ба­га­то. Чо­му га­зе­та « День » ? Пам’ ятаю, що від са­мо­го по­ча­тку­ті, хто її ство­рю­вав, ста­ви­ли пи­та­н­ня так: ви­да­н­ня має бу­ти ре­спе­кта­бель­ним, при­зна­че­ним для ін­те­ле­кту­аль­ної ча­сти­ни укра­їн­сько­го су­спіль­ства. Бо на той час, ко­ли ви­ни­кла га­зе­та, усе­ре­ди­ні 1990- х ро­ків, бу­ло ба­га­то « жов­тих » ви­дань. І во­ни три­ма­ли ти­раж і на­віть ви­зна­ча­ли гро­мад­ську­ду мку. Але це бу­ло не те. Не ви­ста­ча­ло ін­те­ле­кту­аль­них ви­дань для ті­єї ча­сти­ни лю­дей, яку­ми на­зи­ва­є­мо на­ціо­наль­ною елі­тою. То­ді йшли ро­змо­ви про те, що Укра­ї­на не має сво­єї на­ціо­наль­ної ідеї, про те, які зав­да­н­ня сто­ять са­ме пе­ред осві­че­ною ча­сти­ною су­спіль­ства.

Вва­жаю, що гро­ма­дян­ське зав­да­н­ня, яке від по­ча­тку­по­ста­ви­ла со­бі га­зе­та, во­на ви­ко­нує. І чи­тач одра­зу зо­рі­єн­ту­вав­ся на «День». Пам’ятаю, що в пер­ші ро­ки йо­го по­пу­ляр­ність бу­ла ду­же зна­чною. Дій­сно, у роз­ви­тку­га­зе­ти бу­ли рі­зні пе­рі­о­ди, во­на бу­ла і го­стро опо­зи­цій­ною, але ж ми жи­ве­мо в ре­аль­но­му­су спіль­стві. « День » зав­жди три­має мар­ку. Га­зе­та по­стій­но ду­же ба­га­то ува­ги при­ді­ля­ла по­пу­ля­ри­за­ції укра­їн­ської істо­рії. З са­мо­го по­чат- ку­від­кри­ла­ся ру­бри­ка «Укра­ї­на Incognita». Не­ба­га­то ви­дань за­йма­ло­ся цим, але, як ви­яви­лось, цей про­ект «Дня» ви­ріс у щось на­ба­га­то біль­ше — я ска­зав би, на­ціо­наль­ний про­ект. Адже зго­дом із цих сто­рі­нок на­ро­ди­ли­ся кни­ги, які лю­ди охо­че ку­пу­ють і чи­та­ють, за­раз Бі­блі­о­те­ка га­зе­ти « День » є і в шкіль­них бі­бліо­те­ках по всій кра­ї­ні. Тоб­то це від по­ча­тку­бу в ду­же вда­лий про­ект.

По- дру­ге, зав­жди бу­ли — і це ме­ні чи­та­чі ка­за­ли й ра­ні­ше, і за­раз го­во­рять — ду­же ці­ка­ви­ми сто­рін­ки по­лі­ти­ки в га­зе­ті. Бо там є ана­лі­ти­ка, є над чим по­ду­ма­ти. Це не про­сто кон­ста­та­ція яки­хось фа­ктів чи по­да­ча « сма­же­них » по­дро­биць. А це справ­жня ана­лі­ти­ка, яка зму­шує лю­дей за­ми­слю­ва­тись над до­лею сво­єї кра­ї­ни, тим, чи пра­виль­но ми жи­ве­мо, ку­ди пря­му­є­мо. При­га­дую, то­ді ще ве­лись су­пе­ре­чки про ве­ктор на­шо­го роз­ви­тку: чи в Єв­ра­зію, чи в Єв­ро­пу. За­раз уже ви­зна­чи­лись: у Єв­ро­пу. Так от «День» зав­жди три­мав за­хі­дний, про­єв­ро­пей­ський ве­ктор. По­слі­дов­но, всі 20 ро­ків га­зе­та від­сто­ю­ва­ла цей ви­бір, і ми ба­чи­мо, що так і ви­йшло. Тоб­то «День» пра­цю­вав устра­те­гі­чно пра­виль­но­му напрямку, у яко­му дій­сно су­спіль­ство й пі­шло.

Не хо­чу­при­мен­шу ва­ти чи­ї­хось за­слуг, але без­сум­нів­но, що ім’я га­зе­ти «День» пе­ре­д­усім пов’яза­но з Ла­ри­сою Оле­ксі­їв­ною Ів­ши­ною. І са­ме їй на­ле­жить ду­же ве­ли­ка за­слу­га і в то­му, як га­зе­та ви­гля­дає, і як во­на по­зи­ціо­нує се­бе в жит­ті Укра­ї­ни і на га­зе­тно­му­рин­ку . Усі ці здо­бу­тки пов’яза­ні са­ме з іме­нем Ла­ри­си Ів­ши­ної. І во­на як ке­рів­ник — ду­же му­дра лю­ди­на. У ба­га­тьох си­ту­а­ці­ях, уя­ких ми сти­ка­ли­ся і в жит­ті, і в ро­бо­ті, во­на зав­жди ухва­лює зва­же­ні рі­ше­н­ня.

Хо­чу­ві­д­зна­чи­ти, що зав­жди бу­ла на ви­со­ті й ко­ман­да ви­да­н­ня. З пер­шо­го дня там пра­цю­ва­ли ду­же ві­до­мі жур­на­лі­сти, огля­да­чі, про­сто ко­ре­спон­ден­ти — як уКи­є­ві, так і в ре­гіо­нах. Ме­ні до­ве­лось по­зна­йо­ми­тись із ба­га­тьма ці­ка­ви­ми жур­на­лі­ста­ми з рі­зних міст і обла­стей, і все це бу­ли лю­ди не­пе­ре­сі­чні, як той же Ми­хай­ло Ва­си­лев­ський ( на жаль, уже по­кій­ний), На­та­лія

Ма­лі­мон, Ва­ле­рій Ко­стю­ке­вич... Мо­жу на­зва­ти ду­же ба­га­то імен, з яки­ми під­три­мую зв’язок. За­раз пра­цює пе­ре­ва­жно більш мо­ло­да ко­ман­да, але во­на не менш ін­те­ле­кту­аль­на. Во­на су­ча­сні­ша і про­су­ну­ті­ша.

За 20 ро­ків усе мі­ня­є­ться: і кра­ї­на, і укра­їн­ська пре­са. За­раз ду­же ба­га­то еле­ктрон­них ви­дань, а ра­ні­ше га­зе­ти ви­зна­ча­ли все. І Укра­ї­на, і га­зе­та « День » пе­ре­бу­ва­ють у но­вих ре­а­лі­ях, але я ду­маю, що «День» зав­жди буде на ви­со­ті. Га­зе­та за­ли­ша­є­ться на пе­ре­до­во­му краї ін­те­ле­кту­аль­но­го жи­т­тя кра­ї­ни. Я ра­дий з то­го, що так скла­ло­ся в мо­є­му жит­ті, що я спів­пра­цю­вав і спів­пра­цюю із «Днем».

— Ці 20 ро­ків ви ви­сві­тлю­є­те у «Дні» жи­т­тя Дні­про­пе­тров­щи­ни і мі­ста Дні­про. Які змі­ни від­бу­ли­ся в ре­гіо­ні за цей час?

— На по­ча­тку я пра­цю­вав у мі­сті, яке на­зи­ва­ли не іна­кше як «ку­зня ка­дрів» — бре­жнєв­ських спо­ча­тку, то­ді ку­чмов­ських. Ця «ку­зня» ви­зна­ча­ла ке­рів­ні ка­дри і в Ра­дян­сько­му Со­ю­зі, а по­тім і в не­за­ле­жній Укра­ї­ні, то­му зав­жди ува­га до Дні­про­пе­тров­ська бу­ла ду­же ве­ли­кою. Так бу­ло на мо­мент, ко­ли я по­чав пра­цю­ва­ти, і дов­гі ро­ки пі­сля то­го. Ми зна­є­мо, що звід­ти ви­йшли і пре­зи­дент, і кіль­ка прем’єрів (Ла­за­рен­ко, Пу­сто­вой­тен­ко, Ти­мо­шен­ко), і ба­га­то по­лі­ти­чних фі­гур — Ті­гі­пко, Тур­чи­нов. Ба­га­тьох із та­ких пер­сон я знав осо­би­сто ще до то­го, як во­ни ста­ли по­лі­ти­ка­ми. То­му ме­ні бу­ло лег­ше в то­му сен­сі, що я пра­цю­вав у ці­ка­во­му мі­сті і в ці­ка­вий час. Дні­про­пе­тровськ ба­га­то ви­зна­чав у цій кра­ї­ні, і я вдя­чний, що зав­дя­ки га­зе­ті « День » як вла­скор брав участь у ба­га­тьох, я на­віть ска­зав би, істо­ри­чних по­ді­ях, ба­чив і чув дні­про­пе­тров­ську по­лі­ти­ку в осо­би­сто­стях, бо мав змо­гу спо­сте­рі­га­ти за цим про­це­сом.

Але Дні­про — це ще і «Пів­ден­маш», ко­смі­чна сто­ли­ця Укра­ї­ни. Це і ма­ши­но­бу­ду­ва­н­ня, про­ми­сло­вість, ін­ду­стрі­аль­не сер­це кра­ї­ни. Тоб­то не тіль­ки по­лі­ти­ки, а й ці­ка­ві лю­ди — уче­ні, ін­же­не­ри, пи­сьмен­ни­ки... Во­ни ви­зна­ча­ють облич­чя еко­но­мі­ки, на­шо­го жи­т­тя.

Зви­чай­но, бу­ло ба­га­то чо­го. Ка­жуть, що зна­че­н­ня Дні­пра зни­зи­лось. Хо­ча у пі­сля­май­дан­них по­ді­ях, ко­ли роз­гор­ну­ла­ся вій­на на схо­ді, Дні­про­пе­тровськ зі­грав на­стіль­ки ви­зна­чну роль в істо­рії Укра­ї­ни, що це, ма­буть, ще ана­лі­зу­ва­ти­муть істо­ри­ки. Адже дій­сно то­ді­шнє ке­рів­ни­цтво Дні­про­пе­тров­ської обла­сті зу­пи­ни­ло цю «за­ра­зу», вій­сько­ві по­дії обме­жи­лись Дон­ба­сом, хо­ча мо­гли пі­ти да­лі, і це по­лум’я мо­гло охо­пи­ти всю Укра­ї­ну. Тоб­то зно­ву Дні­про­пе­тровськ зі­грав ви­зна­чаль­ну роль в істо­рії кра­ї­ни. Я пи­сав про це, спіл­ку­вав­ся з лю­дьми, які бра­ли в цьо­му без­по­се­ре­дню участь. Вв­ва­жаю, що вза­га­лі-то Дні­про ще не ска­зав сво­го остан­ньо­го сло­ва. Дні­про по­стій­но ство­рює ін­фор­ма­цій­ні при­во­ди. І ду­маю, що йо­го роль буде ва­го­мою і в по­лі­ти­чно­му, й істо­ри­чно­му аспе­кті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.