«Ми не зго­дні жи­ти в кам’яно­му гет­то!»

Чо­му вла­да від­сто­ро­ню­є­ться від кон­флі­ктів мі­стян із за­бу­дов­ни­ка­ми?

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ві­та­лій АНДРОНІК

Ми­ну­ло­го ти­жня бу­дів­ни­цтво ба­га­то­по­вер­хів­ки у Свя­то­шин­сько­му про­вул­ку в Ки­є­ві при­зве­ло до ма­со­вих про­те­стів мі­сце­вих жи­те­лів про­ти «Ки­їв­мі­ськ­бу­ду», які пе­ре­ро­сли в бій­ню з ви­бу­хо­ви­ми па­ке­та­ми, во­гне­га­сни­ка­ми та ка­мі­н­ням. Про­те за­мість то­го щоб ви­слу­ха­ти ки­ян і, що­най­мен­ше, про­ве­сти гро­мад­ські слу­ха­н­ня сто­сов­но бу­дів­ни­цтва, про­ти них ви­ста­ви­ли ті­ту­шок і по­лі­цію, кіль­ка про­те­сту­валь­ни­ків за­три­ма­ли. Та­кі про­те­сти да­ле­ко не пер­ші і що­ра­зу ста­ють ра­ди­каль­ні­ши­ми.

«ВИМАГАЄМО ПРИ­ПИ­НИ­ТИ НАСИЛЛЯ ТА НАБІГИ ОЗБРОЄНИХ ЛЮ­ДЕЙ»

«Си­ту­а­ція у Свя­то­шин­сько­му про­вул­ку пе­ре­йшла всі ме­жі: про­ли­ла­ся кров мир­них жи­те­лів, яким по­ро­зби­ва­ли го­ло­ви. Ма­буть, да­лі жи­те­лів уже б уби­ва­ли, як­би за них не за­сту­пи­ли­ся чле­ни «Азо­ву», що став сті­ною по­пе­ред лю­дей. Ми не зго­дні жи­ти в кам’яно­му гет­то. Ми не про­ти бу­дів­ни­цтва: ми за ди­тя­чі са­до­чки, за шко­ли і за те, щоб з’ яв­ля­ли­ся ре­а­бі­лі­та­цій­ні цен­три. Але цьо­го всьо­го не бу­ду­ють. На­ша вла­да і за­бу­дов­ни­ки ба­чать ро­зви­ток мі­ста ли­ше у ви­со­тках і тор­го­вель­них цен­трах, але весь ци­ві­лі­зо­ва­ний світ бу­ду­є­ться іна­кше, істо­ри­чні цен­три збе­рі­га­ють свою іден­ти­чність, свою ар­хі­те­кту­ру. Ми бу­де­мо бо­ро­ти­ся й на­да­лі, щоб змі­ни­ти цю си­ту­а­цію, щоб Ки­їв за­ли­шив­ся зе­ле­ним мі­стом», — на­го­ло­шує го­ло­ва гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції « Бар­ви жи­т­тя » Лі­дія Гон­ча­рен­ко.

За сло­ва­ми акти­віс­тки, за­бу­дов­ни­ки май­же зав­жди ма­ють до­ку­мен­ти на бу­дів­ни­цтво, про­те їх че­сне отри­ма­н­ня ви­кли­кає сум­ні­ви, та й по­мі­ти­ти по­ру­ше­н­ня бу­ді­вель­них норм мо­же на­віть не­спе­ці­а­ліст.

« Зга­дай­те, скіль­ки но­во­бу­дов з’ яви­ло­ся в істо­ри­чно­му цен­трі, і ста­рі бу­дин­ки трі­щать. За­бу­дов­ни­ки про­дов­жу­ють отри­му­ва­ти до­ку­мен­ти сум­нів­ним шля­хом, че­рез зна­йом­ства та ін­ші схе­ми. Це ви­кли­кає со­ці­аль­ний кон­флікт че­рез по­ру­ше­н­ня прав лю­дей. Чо­му б пе­ред бу­дів­ни­цтвом не за­пи­та­ти спо­ча­тку дум­ки мі­сце­вих жи­те­лів, що їм по­трі­бно, а не ври­ва­ти­ся в їхні дво­ри і роз­би­ва­ти їм го­ло­ви? Ми від­сто­ю­є­мо пра­во жи­ти у пра­во­вій кра­ї­ні, щоб ма­ти про­стір у сво­є­му дво­рі», — до­дає Лі­дія Гон­ча­рен­ко.

Жи­тель одно­го з бу­дин­ків у Свя­то­шин­сько­му про­вул­ку Оле­ксій Дми­трі­єв го­во­рить, що з ки­я­на­ми не ве­дуть діа­ло­гу про бу­дів­ни­цтво то­го чи ін­шо­го об’єкту. За­зви­чай мі­сце­вих жи­те­лів став­лять пе­ред фа­ктом.

«Усі га­не­бні дії вла­ди і за­бу­дов­ни­ка є сим­во­лом не­зда­тно­сті вла­ди за­без­пе­чи­ти еле­мен­тар­ні пра­ва гро­ма­дян. Про­ву­лок за­хи­ща­ють ме­шкан­ці, а вла­да ве­де з на­ми мо­но­лог, не слу­ха­ю­чи, а про­сто по­ка­зу­ю­чи до­ку­мен­ти. На­ші ви­мо­ги: при­пи­ни­ти насилля та набіги озброєних лю­дей, які на­па­да­ють на дво­ри, б’ ють жи­те­лів і псу­ють їхнє май­но. Не­об­хі­дно вжи­ти за­хо­дів, щоб рі­ше­н­ня про на­да­н­ня зем­лі, на на­шу дум­ку не­за­кон­не, ска­су­ва­ли. Ми про­си­мо змі­ни­ти умо­ви ви­ді­ле­н­ня зем­лі, адже на цій те­ри­то­рії спо­ча­тку пла­ну­ва­ли со­ці­аль­ний про­ект — це мо­же бу­ти ди­тя­чий са­док», — за­зна­чає Оле­ксій Дми­трі­єв.

«ТІ­ТУ­ШОК ЗАХИЩАЛА ПОЛІЦІЯ»

Під час кон­флі­кту у Свя­то­шин­сько­му про­вул­ку за­бу­дов­ник для за­хи­сту сво­єї те­ри­то­рії ви­ко­ри­став ті­ту­шок. І най­біль- ше мі­сце­вих жи­те­лів шо­ку­ва­ла їх «спів­пра­ця» з по­лі­ці­єю. «Ті­ту­шок, які ввір­ва­ли­ся в двір, захищала поліція. Під час штур­му ті­ту­шка­ми ке­ру­ва­ла поліція, во­ни го­во­ри­ли ку­ди йти, що і в ко­го ки­да­ти», — до­дає Дми­трі­єв.

«Ми аб­со­лю­тно не за­хи­ще­ні сво­єю вла­дою, ти­ми пред­став­ни­ка­ми, за яких від­да­ва­ли свої го­ло­си. Най­стра­шні­ше, що по­лі­ції так са­мо бай­ду­же. На час бій­ні в дво­рі бу­ли ма­ту­сі з ді­тьми, ста­рень­кі, які не мо­гли ухи­ли­ти­ся від ка­мі­н­ня. На­ши­ми ря­ту­валь­ни­ка­ми ста­ла не вла­да, а « Азов » , — ко­мен­тує ме­шкан­ка Свя­то­шин­сько­го про­вул­ку Лі­лія Дер­кач.

Пред­став­ник пол­ку « Азов » Сер­гій Фі­лі­мо­нов вва­жає, що ні діа­ло­гу, ні за­хи­сту ме­шкан­ців про­вул­ку вла­дою і по­лі­ці­єю не від­бу­ло­ся че­рез від­су­тність до­ві­ри до пред­став­ни­ків вла­ди як та­ких — що й спри­чи­няє со­ці­аль­ні ви­бу­хи нав­ко­ло не­за­кон­но­го бу­дів­ни­цтва.

« В Укра­ї­ні існує про­бле­ма до­ві­ри. Ма­ло хто до­ві­ряє пра­во­охо­рон­цям, су­ду. І ко­ли лю­ди­ні по­трі­бна до­по­мо­га, во­на не мо­же звер­ну­ти­ся до по­лі­ції че­рез ко­рум­по­ва­ність. Скла­ла­ся та­ка си­ту­а­ція, що лю­ди за­гна­ні в кут, а ко­ли та­ке тра­пля­є­ться, во­ни по­чи­на­ють від­би­ва­ти­ся » , — по­яснює Сер­гій Фі­лі­мо­нов.

«МИ ЗАЛИШАЄМОСЯ ОДИН НА ОДИН ЗІ СВО­Ї­МИ ПРО­БЛЕ­МА­МИ»

На­віть суд не зу­пи­няє за­бу­дов­ни­ків. Акти­віс­тка та адво­кат Ан­на Чер­не­цька про­сто в де­ся­ти ме­трах від сво­го бу­дин­ку теж зі­штов­хну­ла­ся з бу­дів­ни­цтвом, яке не від­по­від­ає жо­дним нор­мам. Ан­на на­ма­га­ла­ся бо­ро­ти­ся про­ти за­бу­дов­ни­ка че­рез суд, однак по­при за­бо­ро­ни « Ки­їв­мі­ськ­буд » про­дов­жує ро­бо­ти. На ву­ли­ці Гор­лів­ській, де во­на ме­шкає, по­ча- ли зво­ди­ти 26- по­вер­хо­вий бу­ди­нок, то­ді як нав­ко­ло сто­ять при­ва­тні бу­дин­ки.

« За­бу­дов­ник по­стій­но ки­дав­ся фра­зою, що має всі до­ку­мен­ти, а ко­ли щось не по­до­ба­є­ться, йдіть до су­ду. Ми й пі­шли до су­ду. Спо­ча­тку ми ска­су­ва­ли мі­сто­бу­дів­ні умо­ви і обме­же­н­ня на бу­дів­ни­цтво на цій ді­лян­ці. Ба­га­то­по­вер­хів­ка зво­ди­ться у 30 ме­трах від одно­го бу­дин­ку і в де­ся­ти ме­трах від мо­го пар­ка­ну. Це гру­бо по­ру­шує дер­жав­ні бу­ді­вель­ні нор­ми. По­при рі­ше­н­ня су­ду «Ки­їв­мі­ськ­буд» про­дов­жив ро­бо­ти. Ми звер­ну­ли­ся ще раз в суд за ска­су­ва­н­ням до­зво­лу на бу­дів­ни­цтво, чо­го і до­мо­гли­ся. Ми по­не­сли рі­ше­н­ня до дер­жав­ної ар­хі­те­ктур­ної ін­спе­кції. Ми звер­ну­ли­ся до по­лі­ції і за­ре­є­стру­ва­ли п’ ять кри­мі­наль­них про­ва­джень, се­ред яких — що­до за­хо­пле­н­ня зем­лі. На час ска­су­ва­н­ня до­зво­лу на бу­дів­ни­цтво бу­ди­нок мав п’ять по­вер­хів, за­раз — де­сять. Це рі­вень на­шої пра­во­вої дер­жа­ви. Це свід­чить тіль­ки про ко­ру­пцію — ко­ли се­ред при­ва­тної за­бу­до­ви зво­дять 26по­вер­хо­вий бу­ди­нок. Вла­да від­сто­ро­ню­є­ться від кон­флі­ктів мі­стян із за­бу­дов­ни­ка­ми, і ми залишаємося один на один зі сво­ї­ми про­бле­ма­ми», — кон­ста­тує Ан­на Чер­не­цька.

На­га­да­є­мо, на по­ча­тку ве­ре­сня у Свя­то­шин­сько­му про­вул­ку по­ча­ли­ся ма­со­ві про­те­сти про­ти бу­дів­ни­цтва ба­га­то­по­вер­хів­ки ком­па­ні­єю «Ки­їв­мі­ськ­буд » . Три­ва­лий час зем­лю, ви­ді­ле­ну під за­бу­до­ву, ме­шкан­ці при­ле­гло­го бу­дин­ку ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли як пар­ков­ку. Пі­сля то­го як за­бу­дов­ник по­чав під­го­тов­чі ро­бо­ти, ав­то­мо­бі­лі ме­шкан­ців про­вул­ку опи­ни­ли­ся за пар­ка­ном, че­рез що й по­ча­ли­ся за­во­ру­ше­н­ня. «Ки­їв­мі­ськ­буд» ствер­джує, що має всі до­ку­мен­ти для за­кон­но­го про­ве­де­н­ня бу­дів­ни­цтва. Та­кі за­яви бу­ли й від Ки­їв­ської мі­ської дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції. Ке­рів­ник апа­ра­ту КМДА Во­ло­ди­мир Бон­да­рен­ко про­ко­мен­ту­вав си­ту­а­цію: « Рі­ше­н­ня Ки­їв­ра­ди що­до Свя­то­шин­сько­го про­вул­ку бу­ло ухва­ле­не 10 гру­дня 2014 року, ще до прийня­т­тя обов’ яз­ко­вої нор­ми про де­таль­ний план те­ри­то­рії. Пи­та­н­ня в то­му, що за­бу­дов­ник не спіл­ку­вав­ся з лю­дьми».

Ми аб­со­лю­тно не за­хи­ще­ні сво­єю вла­дою, ти­ми пред­став­ни­ка­ми, за яких від­да­ва­ли свої го­ло­си. Най­стра­шні­ше, що по­лі­ції так са­мо бай­ду­же.

В Укра­ї­ні існу­є­про­бле­ма до­ві­ри. Ма­ло хто до­ві­ря­є­пра­во­охо­рон­цям, су­ду. І ко­ли лю­ди­ні по­трі­бна до­по­мо­га, во­на не мо­же звер­ну­ти­ся до по­лі­ції че­рез ко­рум­по­ва­ність. Скла­ла­ся та­ка си­ту­а­ція, що лю­ди за­гна­ні в кут, а ко­ли та­ке тра­пля­є­ться, во­ни по­чи­на­ють від­би­ва­ти­ся.

ФО­ТО УКРІНФОРМ

КИ­ЇВ, 8 ВЕ­РЕ­СНЯ 2016 РОКУ. АКТИ­ВІ­СТИ ПІД ЧАС СУТИЧОК НА ТЕ­РИ­ТО­РІЇ БУДМАЙДАНЧИКА У СВЯ­ТО­ШИН­СЬКО­МУ ПРО­ВУЛ­КУ. ЗАХИЩАТИ ІН­ТЕ­РЕ­СИ МІ­СЦЕ­ВИХ ЖИ­ТЕ­ЛІВ ПРИ­ЙШЛИ БІЙЦІ ПОЛ­КУ «АЗОВ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.