З лі­те­ра­ту­рою в сер­ці і... в сум­ці

У Льво­ві від­крив­ся Фо­рум ви­дав­ців. В цен­трі ува­ги — но­вин­ка га­зе­ти «День»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Оль­га ХАРЧЕНКО, «День»

«Ду­же кре­а­тив­но! Тре­ба при­дба­ти!», «За­ін­три­гу­ва­ли!» — та­кі пер­ші від­гу­ки фейс­бук-ко­ри­сту­ва­чів на анонс уні­каль­ної скри­ні скар­бів від «Дня», яку сьо­го­дні бу­де пред­став­ле­но на Фо­ру­мі ви­дав­ців у Льво­ві. На­га­да­є­мо, ко­жен охо­чий змо­же при­дба­ти одра­зу ці­лий «екс­тракт» 20-рі­чної ро­бо­ти ( до ре­чі, юві­лей­на ци­фра «за­ши­фро­ва­на» і в оформ­лен­ні скринь­ки) ре­да­кції, адже в на­бо­рі the best from the best — пер­ші шпаль­ти га­зе­ти, сві­тли­ни фо­то­ви­став­ки, ка­ри­ка­ту­ри Ана­то­лія Ка­зан­сько­го та Ві­кто­ра Бо­го­ра­да, ма­люн­ки і об­кла­дин­ки «Мар­шру­ту №1» від Ан­ни Гав­ри­люк. Усьо­го — со­тня мі­ні-кар­тин, для яких пе­ред­ба­че­но де­рев’яний моль­берт і «ко­ро­лів­ський олі­вець» від Ла­ри­си Ів­ши­ної. Адже ко­жну ли­стів­ку мо­жна під­пи­са­ти і від­пра­ви­ти до­ро­гій лю­ди­ні. А ще се­ред скар­бів — ці­лий мі­шок (мі­ні, зві­сно) з на­сі­н­ням чор­но­брив­ців із с. На­гу­є­ви­чі.

«Спо­ча­тку я не міг ні­як зро­зу­мі­ти: які чор­но­брив­ці, який фо­рум, які мі­ше­чки? Та­кої ідеї ще ні­хто не озву­чу­вав, — ді­ли­ться з «Днем» на­чаль­ник від­ді­лу куль­ту­ри та ми­стецтв ви­ко­нав­чо­го ор­га­ну Дро­го­би­цької мі­ської ра­ди Олег Явод­чак, який, вла­сне, й до­по­міг зі­бра­ти зга­да­не на­сі­н­ня з Фран­ко­вої ба­тьків­щи­ни. — Але я її ду­же по­зи­тив­но оці­нюю. На­дзви­чай­но ці­ка­во, що це на­сі­н­ня пі­де по всій Укра­ї­ні. Хо­ча чор­но­брив­ці ро­стуть не ли­ше в За­хі­дній Укра­ї­ні, ай в ін­ших ре­гіо­нах. Але ж це са­ме чор­но­брив­ці з На­гу­є­ви­чів! Це ду­же сим­во­лі­чно». Олег Ва­си­льо­вич го­во­рить, що знає ли­ше одну схо­жу ідею, пов’яза­ну з вер­бою Та­ра­са Шев­чен­ка. «Як він роз­вів вер­бо­вий гай, пе­ре­бу­ва­ю­чи на за­слан­ні, так і ми хо­ті­ли роз­ве­сти по всій Укра­ї­ні вер­бо­ві ло­зи з Ка­не­ва. І по­ча­ли це ро­би­ти, за­раз во­ни є в нас у за­галь­но­осві­тній шко­лі №2, — ка­же Олег Явод­чак. — Але ваш за­дум уні­каль­ний і ду­же по­зи­тив­ний. Бо це і сти­мул по­тім пі­зна­ти Фран­ка глиб­ше. Бо, на жаль, на­віть зем­ля­ки Іва­на Яко­ви­ча ча­сом ду­же да­ле­кі від йо­го спад­щи­ни » . А цьо­го ро­ку, на­га­да­є­мо, ви­пов­ни­ло­ся 160 ро­ків від дня на­ро­дже­н­ня ве­ли­ко­го Ка­ме­ня­ра. Ди­ре­ктор дер­жав­но­го і сто­ри­ко­куль­тур­но­го за­по­від­ни­ка « На­гу­є­ви­чі» Оре­ста Ре­зе­ку­ло­ва у за­хва­ті від за­ду­му «Дня». «Ме­ні ця ідея ду­же спо­до­ба­ла­ся. Це пре­кра­сно, що якраз із ба­тьків­щи­ни ве­ли­ко­го укра­їн­сько­го пи­сьмен­ни­ка ті чор­но­брив­ці бу­дуть по всій Укра­ї­ні. Ми зав­жди ви­са­джу­є­мо пе­ред Лі­те­ра­тур­но-ме­мо­рі­аль­ним му­зе­єм Іва­на Фран­ка ком­по­зи­цію з кві­тів, де за­зна­ча­є­мо йо­го рі­чни­цю, за­раз це «на­пис»: «160 І.Фран­ку». І, ви зна­є­те, цьо­го ро­ку чор­но­брив­ці на ди­во та­кі гар­ні, що не пе­ре­да­ти. Тоб­то це ду­же гар­на і сим­во­лі­чна ідея». «По­сі­є­мо — зій­де!» — на­пи­са­но на мі­ше­чку з на­сі­н­ням від «Дня», і це га­сло 20-рі­чної ро­бо­ти ре­да­кції, яке «спо­рі­днює», на дум­ку чи­та­чів, ре­да­кцію з ро­бо­тою ве­ли­ко­го по­дви­жни­ка.

«Моя ро­ди­на, як мо­же, зав­жди під­три­мує всі по­чи­на­н­ня га­зе­ти «День», то­му що зав­дя­ки ва­шій ді­яль­но­сті ду­же ба­га­то лю­дей ма­ють мо­жли­вість пі­зна­ва­ти ре­аль­ну істо­рію, від­кри­ва­ти со­бі но­ві її сто­рін­ки», — роз­по­від­ає де­пу­та­тка Ки­їв­ра­ди, член Бла­го­дій­но­го фон­ду спри­я­н­ня іні­ці­а­ти­вам га­зе­ти «День» Ган­на Сви­ри­ден­ко, яка під­три­ма­ла ви­да­н­ня скри­ні скар­бів «Дня». «Адже кни­жок у нас на рин­ку ду­же ба­га­то, але прав­ди­вих се­ред них ма­ло. Ко­жен за­хід і за­дум є ва­жли­вим і кре­а­тив­ним. А ва­ша скри­ня не­о­дмін­но за­ці­ка­вить мо­лодь», — мір­кує Ган­на про та­кий спо­сіб роз­ши­ре­н­ня ро­зум­но­го ко­ла «Дня».

На­га­да­є­мо, наш стенд на Фо­ру­мі ви­дав­ців № 306! При­ходь­те за скри­нею, і не тіль­ки!

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.