Бри­тан­ська дра­ма – по­гляд мо­ло­дих

21 і 22 ве­ре­сня у Ки­є­ві від­бу­де­ться те­а­траль­ний мі­ні-фе­сти­валь

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

Свої сце­ні­чні про­чи­та­н­ня су­ча­сних бри­тан­ських п’єс, впер­ше пе­ре­кла­де­них укра­їн­ською мо­вою, пред­став­лять у На­ціо­наль­но­му цен­трі Оле­ксан­дра Дов­жен­ка ре­жи­се­ри-фі­на­лі­сти те­а­траль­ної про­гра­ми Бри­тан­ської Ра­ди Taking the Stage.

На­га­да­є­мо, у черв­ні-ли­пні Бри­тан­ська Ра­да про­ве­ла кон­курс для укра­їн­ських дра­ма­ти­чних те­а­трів та мо­ло­дих ре­жи­се­рів (бу­ло по­да­но 42 за­яв­ки, а екс­пер­тна гру­па обра­ла де­ся­тку най­кра­щих на по­ста­нов­ку одні­єї з п’яти су­ча­сних бри­тан­ських п’єс: «Ша­хта­рі-ху­до­жни­ки», «Ле­ге­ні», «Під не­бом си­нім», «Як бо­ги впа­дуть, то без­пе­чно не бу­де» і «Чор­ний дрізд»). Як роз­ка­за­ли ор­га­ні­за­то­ри, п’єси, за­про­по­но­ва­ні для кон­кур­су, бу­ли на­пи­са­ні та по­став­ле­ні у бри­тан­ських те­а­трах упро­довж остан­ніх 15 ро­ків і доби­ра­ли­ся, з огля­ду на ви­со­кі оцін­ки кри­ти­ків і гля­да­чів, успі­шну сце­ні­чну істо­рію у Ве­ли­ко­бри­та­нії та акту­аль­ність для укра­їн­сько­го гля­да­ча.

Ни­ні де­сять фі­на­лі­стів твор­чо­го зма­га­н­ня пред­став­лять свої ре­жи­сер­ські ро­бо­ти обра­них п’єс за уча­стю акто­рів те­а­тру, від яко­го бу­ла по­да­на кон­кур­сна за­яв­ка.

Роз­по­чне фо­рум Ро­за Сар­кі­сян, яка «про­чи­тає» п’єсу «Чор­ний дрізд» ра­зом із акто­ра­ми Хар­ків­сько­го те­а­тру для ді- тей та юна­цтва. Не пропу­стять те­а­тра­ли екс­пе­ри­мент Та­ма­ри Тру­но­вої, що обра­ла для по­ка­зу п’єсу «Під не­бом си­нім» (На­ціо­наль­на опе­ре­та), а за­криє за­ві­су мі­ні-фе­сти­ва­лю Вла­да Бе­ло­зо­рен­ко спіль­но з ко­ле­га­ми з Ки­їв­сько­го Мо­ло­до­го те­а­тру — во­ни пред­став­лять «Ле­ге­ні». До ре­чі, ця п’єса — фа­во­рит кон­кур­су. Ре­жи­се­ри Єв­ген Мер­зля­ков, Лу­ган­ський му­зи­чно-дра­ма­ти­чний те­атр (Сє­ве­ро­до­нецьк), і Дми­тро За­хо­жен­ко, Но­вий дра­ма­ти­чний те­атр на Пе­чер­ську (Ки­їв), теж по­ка­жуть свої вер­сії цьо­го тво­ру.

— Го­лов­ні ро­лі ре­пе­ти­ру­ють Ві­кто­рія Та­ба­чук та Оле­ксандр Со­ко­лов (Мо­ло­дий те­атр), — роз­ка­за­ла «Дню» Бе­ло­зо­рен­ко. — П’єса «Ле­ге­ні» — про мо­ло­де по­друж­жя, яка ви­рі­шує за­ве­сти ди­ти­ну, але ви­хо­дить, що зро­би­ти це — озна­чає взя­ти на се­бе від­по­від­аль­ність, від­мо­ви­ти­ся від зру­чно­го та ви­йти із зо­ни вла­сно­го ком­фор­ту — а це вчи­нок до­ро­слої зрі­лої лю­ди­ни...

По­ка­зи ста­нуть пер­шо­про­чи­та­н­ням цих текс­тів в Укра­ї­ні та на­го­дою для на­ших гля­да­чів по­зна­йо­ми­ти­ся з акту­аль­ною бри­тан­ською дра­ма­тур­гі­єю. Жу­рі на­зве чо­ти­рьох пе­ре­мож­ців, а бо­ну­сом ста­не мо­жли­вість по­ста­ви­ти мо­ло­до­му ре­жи­се­ру ви­ста­ву, яка увій­де до ре­пер­ту­а­ру про­фе­сій­но­го те­а­тру.

ФОТО НАДАНО ВЛАДОЮ БЕ­ЛО­ЗО­РЕН­КО

ГО­ЛОВ­НІ РО­ЛІ У « ЛЕГЕНЯХ » РЕ­ПЕ­ТИ­РУ­ЮТЬ ВІ­КТО­РІЯ ТА­БА­ЧУК ТА ОЛЕ­КСАНДР СО­КО­ЛОВ (МО­ЛО­ДИЙ ТЕ­АТР)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.