28 вби­тих, 160 по­ра­не­них

За да­ни­ми ООН, влі­тку кіль­кість жертв се­ред ци­віль­но­го на­се­ле­н­ня в зо­ні АТО зро­сла на 66% по­рів­ня­но з по­пе­ре­днім квар­та­лом

Den (Ukrainian) - - День України - Ві­та­лій АНДРОНІК

Як по­ві­до­ми­ла го­ло­ва Мо­ні­то­рин­го­вої мі­сії ООН з прав лю­ди­ни в Укра­ї­ні Фіо­на Фрей­зер, біль­шість смер­тей пов’яза­ні з арт­об­стрі­ла­ми зі зброї, за­бо­ро­не­ної мін­ськи­ми уго­да­ми. Да­ні Фіо­на Фрей­зер озву­чи­ла під час пре­зен­та­ції 15-ї до­по­віді про си­ту­а­цію з пра­ва­ми лю­ди­ни в Укра­ї­ні.

«До­по­відь охо­плює пе­рі­од з се­ре­ди­ни трав­ня до се­ре­ди­ни сер­пня. У ці­ло­му мі­сія ООН з прав лю­ди­ни в Укра­ї­ні за­до­ку­мен­ту­ва­ла за цей пе­рі­од 188 жертв се­ред мир­но­го на­се­ле­н­ня на схо­ді кра­ї­ни, зокре­ма 28 вби­тих і 160 по­ра­не­них осіб», — ска­за­ла Фрей­зер.

За­га­лом від по­ча­тку кон­флі­кту на Дон­ба­сі у кві­тні 2014 ро­ку і до 15 ве­ре­сня 2016 ро­ку ООН за­до­ку­мен­ту­ва­ла 9640 смер­тей, пов’яза­них із кон­флі­ктом, та 22 431 по­ра­не­но­го се­ред ци- віль­них, укра­їн­ських вій­сько­вих і чле­нів озбро­є­них груп.

Фіо­на Фрей­зер та­кож за­ува­жи­ла, що на лі­нії зі­ткне­н­ня пра­цює за­ма­ло про­пу­скних пун­ктів, че­рез що утво­рю­ю­ться чер­ги, у яких лю­ди мо­жуть сто­я­ти до 36 го­дин. Це ство­рює до­да­тко­ву не­без­пе­ку для тих, хто пе­ре­ти­нає зо­ну АТО, оскіль­ки про­пу­скні пун­кти не ма­ють укрит­тів.

«Про­цес пе­ре­ти­ну лі­нії зі­ткне­н­ня за­ли­ша­є­ться не­про­стим. Що­ден­но цю лі­нію пе­ре­ти­на­ють 26—32 ти­ся­чі лю­дей. На всіх п’яти пун­ктах про­пу­ску дов­же­ле­зні чер­ги. Лю­ди че­ка­ють до 36 го­дин, не ма­ю­чи вби­ра­лень, во­ди, ме­ди­чної до­по­мо­ги. Оскіль­ки тем­пе­ра­ту­ра влі­тку пе­ре­ви­щу­ва­ла 30 гра­ду­сів, де­які осо­би, пе­ре­ва­жно лі­тньо­го ві­ку, не­при­том­ні­ли, сто­я­чи в чер­зі. Про­тя­гом зві­тно­го пе­рі­о­ду троє лю­дей по­мер­ло на кон­троль­но-про­пу­скних пун­ктах», — до­дає Фіо­на Фрей­зер.

За її сло­ва­ми, з 15 сер­пня кіль­кість лю­дей, що пе­ре­ти­на­ють КПП, ско­ро­ти­ла­ся до 25 ти­сяч на до­бу. А в дру­гій по­ло­ви­ні сер­пня збіль­ши­ла­ся кіль­кість жертв се­ред на­се­ле­н­ня — ще 11 уби­тих і 53 по­ра­не­них. Си­ту­а­ція по­кра­щи­ла­ся ли­ше з по­ча­тком ве­ре­сня, про­те ли­ша­є­ться не­ста­біль­ною.

Че­рез це ООН про­сить збіль­ши­ти чи­сло про­пу­скних пун­ктів і ство­ри­ти біль­ше ко­ри­до­рів. Крім то­го, в ор­га­ні­за­ції ре­ко­мен­ду­ють зро­би­ти пе­ре­су­ва­н­ня пе­ре­се­лен­ців більш віль­ним.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.