Екс-пре­зи­ден­та Бра­зи­лії офі­цій­но зви­ну­ва­ти­ли у ке­рів­ни­цтві ко­ру­пцій­ною схе­мою

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Колишнього пре­зи­ден­та Бра­зи­лії зви­ну­ва­ти­ли не ли­ше у при­че­тно­сті до ко­ру­пції, а у то­му, що він був ке­рів­ни­ком роз­га­лу­же­ної си­сте­ми, яка фун­кціо­ну­ва­ла на те­ре­нах дер­жав­ної на­фто­вої ком­па­нії Petrobras. « Сьо­го­дні Фе­де­раль­на дер­жав­на про­ку­ра­ту­ра зви­ну­ва­чує па­на Лу­ї­са Іна­сіо Лу­лу да Сіл­ву у то­му, що він очо­лю­вав мас­шта­бну ко­ру­пцій­ну схе­му, ві­до­му як «Мий­ка»,» — за­явив про­ку­рор Дел­тан Дал­ла­гнол. Офі­цій­не зви­ну­ва­че­н­ня озна­чає, що на на­ді­ях Лу­ли — ге­роя бра­зиль­ських лі­вих — по­вер­ну­ти­ся до по­лі­ти­ки мо­жна по­ста­ви­ти хрест. Пі­до­зри у «від­ка­тах» з на­фто­вої про­ми­сло­во­сті цир­ку­лю­ва­ли вже дав­но. Утім за­раз іде­ться вже не про пі­до­зри, а про під­твер­дже­ні ре­зуль­та­та­ми слід­ства зви­ну­ва­че­н­ня. Про­ку­рор по­ві­до­мив, що ко­ру­пцій­на схе­ма при­зве­ла до ви­то­ку з фон­дів Petrobras понад 12,5 млрд мі­льяр­дів доларів. То­рік у Бра­зи­лії про­йшли ма­со­ві про­те­сти з ви­мо­га­ми при­тя­гну­ти Лу­лу до від­по­від­аль­но­сті. Сам 70- рі­чний екс- пре­зи­дент, який ке­ру­вав кра­ї­ною з 2003- го до 2010 ро­ку, від­ки­дає зви­ну­ва­че­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.