ЄС про­дов­жив пер­со­наль­ні сан­кції про­ти ро­сі­ян

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ра­да Єв­ро­со­ю­зу про­дов­жи­ла до березня 2017 ро­ку дію пер­со­наль­них сан­кцій що­до 146 фі­зи­чних та 37 юри­ди­чних осіб, яких Брюс­сель вва­жає від­по­від­аль­ни­ми за по­ру­ше­н­ня те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті Укра­ї­ни. У спи­ску сан­кцій зна­ча­ться, зокре­ма, мі­льяр­де­ри Ар­ка­дій Ро­тен­берг та Юрій Ко­валь­чук, біз- не­сме­ни Ко­стян­тин Ма­ло­фє­єв та Ми­ко­ла Ша­ма­лов, а та­кож де­пу­та­ти Дер­жду­ми і члени Ра­ди Фе­де­ра­ції Сер­гій Же­ле­зняк, Сер­гій Ми­ро­нов, Ле­о­нід Слу­цький та ін­ші. Пер­со­наль­ні сан­кції пе­ред­ба­ча­ють за­бо­ро­ну на в’їзд до кра­їн Єв­ро­со­ю­зу і за­мо­ро­жу­ва­н­ня акти­вів, роз­мі­ще­них на території ЄС.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.