«Ні­хто не чи­тав, ні­хто не ба­чив»

При­чи­ною ска­су­ва­н­ня нор­ми, яка під­ня­ла сіль­го­спви­ро­бни­цтво Укра­ї­ни, слу­гу­ва­ли фей­ко­ві зви­ну­ва­че­н­ня сіль­го­спви­ро­бни­ків, — на­ро­дний де­пу­тат

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

ВУкра ї ні роз по чи на єть ся сів - ба ози­мих куль­тур. Чи за­кін­чить ся во на у всіх ре гі о нах до по­ча­тку жов­тня, ще не­ясно. Але вже ві­до­мо, що 4 жов­тня в кра­ї­ні по­чне­ться чер­го­вий все­укра­їн­ський страйк агра­рі­їв, обу­ре­них ска­су­ва­н­ням спе­ці­аль­но­го ре­жи­му опо дат ку ван ня з ПДВ. Про це за - явив у се ре ду жур на ліс там го ло ва аг рар ної пар тії Укра ї ни Ві та лій Ско­цик.

■ Тим ча сом уже ми ну ло май - же два з по­ло­ви­ною мі­ся­ці від­то­ді, як прем’ єр- мі ністр Укра ї ни Во ло - ди мир Грой с ман за кли кав Мі ніс - тер ст во фі нан сів і Дер жав ну фіс - каль ну служ бу ро зі бра ти ся з пи - та­н­ням від­шко­ду­ва­н­ня по­да­тку на до да ну вар тість аг рар ним під при - єм­ствам і про­ве­сти пе­ре­вір ки в тих ком­па­ні­ях, які пі­до­зрю­ю­ться в ма­ні пу ля ції по дат ко ви ми да ни ми. «Якщо є зло­вжи­ва­н­ня — що­до них має бу­ти ре­зуль­тат. І це тре­ба зро­би­ти швид­ко, — ска­зав Грой­сман і до­дав: — Не тре­ба всіх під одну гре­бін­ку».

■ Утім, ре зуль та ту не має: не ро­зі­бра­ли­ся. За­те під одну гре­бін­ку у нас умі ють — звик ли. З 1 січ ня 2017 ро­ку в Укра­ї­ні, згі­дно з но­вим По­да­тко­вим ко­де­ксом, ска­со ву­є­ться спец ре жим ПДВ для сіль сь ко - го­спо­дар­ських під­при­ємств, за­про­ва­дже­ний ще 1999 ро­ку, і всі во­ни пе ре хо дять на за галь ний ре жим. На­га­да­є­мо, 16 ро­ків весь на­ра­хо­ва­ний по да ток аку му лю вав ся на ра - хун ках під при ємств. Але в груд ні 2015 ро­ку Вер­хов­на Ра­да прийня­ла змі­ни до По­да­тко­во­го ко­де­ксу. Від­по­від­но до них, опе­ра­ції з зер­но­ви­ми і те­хні­чни­ми куль­ту­ра­ми об­кла­да­ю­ться ПДВ у про­пор­ції: 85% на­ра­хо­ва­но­го по­да­тку пе­ре­ра­хо­ву­є­ться до бю­дже­ту, 15% за­ли­ша­є­ться у роз по ряд жен ні під при єм ст ва на спе ці аль но му ра хун ку; опе ра ції з про дук ці­єю тва рин ниц т ва — 20% до бюд же ту, 80% — на спец ра ху - нок; ін­ші опе­ра­ції з сіль­сько­го­спо­дарсь кою про дук ці­єю — 50 на 50. Агра­рії не­о­дно­ра­зо­во за­яв­ля­ли, що три рів­ні по­да­тку ускла­дню­ють ад - мі­ні­стру­ва­н­ня, що мо­же спри­чи­ни­ти від­мо­ву ча­сти­ни під­при­ємств від спла ти ПДВ, і за кли ка ли Каб мін по вер ну ти піль ги, що ді яли ра­ні­ше.

■ За­сту­пник ди­ре­кто­ра де­пар­та мен ту по дат ків і збо рів юри дич - них осіб ДФС Ста ніс лав Бес ки де - вич якось див­но по­яснює іде­о­ло­гію ска су ван ня спец ре жи му для аг ра - рі­їв. За йо­го сло­ва­ми, піль­ги ви­ко­рис то ву ва лись не доб ро со віс ни ми плат ни ка ми по дат ків для ухи лен - ня від опо дат ку ван ня. « То му дер - жа ва, — ска зав пред с тав ник ДФС, — з по­да­чі між­на­ро­дних парт не рів, оці ню ю чи до ціль ність/ не - до ціль ність, дій ш ла та кої дум ки, що на да но му ета пі у нас не має мож ли вос ті за лу ча ти кош ти, а сіль госп ви роб ни ки за цей пе рі од, по су ті, не аку му лю ва ли ці кош ти для роз­ви­тку, а в біль­шо­сті ви­пад­ків ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли в про­це­сі ухи­ле­н­ня від опо­да­тку­ван ня».

■ Від по ві да ю чи по дат ків цю, го­ло­ва Все­укра­їн­ської аграр­ної ра­ди Ан­дрій Ди кун за зна чив: « Не роз­ка­зуй­те нам каз­ки. Укра­ї­на ста­ла тре тьою у сві ті за об ся га ми ви - ро­бни­цтва про­до­воль­чої про­ду­кції, а ви го­во­ри­те, що спе­цре­жим ні­чо­го не дав. Ми жи­ве­мо не для між­на­ро­дних пар­тне­рів — Мі­жна­ро­дно­го ва лют но го фон ду, ми жи ве мо для Укра ї ни. Не мож на ра ху ва ти на - слід ки ( ска су ван ня спец ре жи му) ли­ше на один рік. Тре­ба зна­ти, які на слід ки бу дуть пі сля та ких рі - шень у лап ках на мак ро еко но міч - но­му рів­ні. І Мі­ні­стер­ство еко­но­мі­ки вва­жає і під­твер­джує роз­ра­хун­ки асо ці а цій, а Мін фін го во рить: ні, у нас свої роз ра хун ки, і во ни пра­виль­ні». Ди­кун упев­не­ний, що дії Мін­фі­ну при­не­суть ли­ше шко­ду еко­но­мі­ці кра­ї­ни, і ви­ма­гає, щоб у цьо му ви пад ку ті, хто їх ви су вав і від сто ю вав, по нес ли су во ру від по - ві­даль­ність.

■ Мі фи, що скла ли ся до вко ла аг ра рі їв, спрос то вує на род ний де - пу­тат, член Ко­мі­те­ту ВР Укра­ї­ни з пи­тань аграр­ної по­лі­ти­ки і зе­мель - них від­но­син Ми­ко­ла Ку­чер. Це не­прав­да, що агра­рії про­сять яки­хось пільг або не хо­чуть пла­ти­ти по­да­тки, го­во­рить він і на­во­дить при­кла­ди, ко­ли во­ни ви­сту­па­ли з про­по­зи­ці­єю збіль ши ти фік со ва ний по да - ток із 7 гри вень на гек тар до 121 грив ні, щоб по ліп ши ти фі нан со ві мо­жли­во­сті сіль­ських рад. Во­ни ж лег ко по го ди лись на збіль шен ня фі­ксо­ва­но­го по­да­тку у 38 ра­зів. І ці кош ти фор му ють від 40% до 70% бюд же тів сіль сь ких гро мад. А го - лов ний міф, за сло ва ми на род но го де­пу­та­та, по­ля­гає в то му, що спе­цре­жим ви­ко­ри­сто­ву­вав­ся для яки­хось схем. Але за остан­ні два ро­ки ми ні де в пре сі не про чи та ли про ви­кри­т­тя та­кої схе­ми для уни­кне­н­ня опо­да­тку­ва­н­ня. «Ні­хто про це не чи тав, і ніх то не ба чив » , — за зна - чає Ку­чер.

■ Ди рек тор де пар та мен ту фі - нан­со­во-кре­ди­тної по­лі­ти­ки Мі­на­гро­по­лі­ти­ки і про­до­воль­ства Ба­грат Ахі­джа­нов під­кре­слює: «Якщо дивитися ви­клю­чно на си­ту­а­цію у га­лу зі АПК, то най кра ще за ли ши ти спе ці аль ний ре жим ПДВ » . А ди - ре­ктор де­пар­та­мен­ту тва­рин­ни­цтва Мі­на­гро­про­ду Ми­ко­ла Ква­ша про­гно зує на слід ки ска су ван ня спец - ре­жи­му: «Кіль­кість по­го­лів’я в се­гмен ті при ват них гос по дарств се - рйо­зно па­да­ти­ме ».

■ Ахід жа нов роз по ві дає про дис­ку­сії в ро­бо­чій гру­пі, що за­йма­ла­ся цим пи­та­н­ням. За спе­цре­жим ви­сту­па­ли всі, окрім Мін­фі­ну, а він пе ре важ но від мов чу вав ся. Але зре­штою в йо­го про по­зи­ці­ях не бу­ло й згад ки про не об хід ність внес - ти змі ни до По дат ко во го ко дек су, який ска со вує спец ре жим із 1 січ - ня май­бу­тньо­го ро­ку. Ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту роз­по­вів про ва­рі­ан­ти, які об го во рю ва лись ро бо чою гру­пою.

■ Пер­ший пе­ред­ба­чав пов­не ска су ван ня спец ре жи му для всіх аг ра рі їв, дру гий — по вер нен ня до 100% аку­му­ля­ції ПДВ теж для всіх, тре тій — за ли ши ти спец ре - жим ПДВ для тва рин ни ків, са дів - ни ків та ово чів ни ків, а чет вер - тий — зни­зи­ти став­ку ПДВ для всіх агро­ви­ро­бни­ків. «Якщо взя­ти дру- гий ва­рі­ант, який ми про­ра­хо­ву­є­мо для АПК, ні ве лю єть ся па дін ня, особ ли во в га лу зі тва рин ниц т ва, яке ми ма­є­мо на сьо­го­дні. Якщо взя­ти тре­тій ва­рі­ант, бу­де не­ве­ли­ке зро­ста­н­ня у тва­рин­ни­цтві, близь­ко 1%. І якщо взя­ти ба­ланс за над­хо­дже­н­ня­ми бю­дже­ту, то ви­тра­ти бю­дже­ту бу­дуть зба­лан­со­ва­ні з до­хо­да­ми», — за­зна­чив фа­хі­вець.

■ На род ний де пу тат, член Ко - мі­те­ту ВР Укра­ї­ни з пи­тань по­да­тко вої і мит ної по лі ти ки Те тя на Остри ко ва за зна чає, що ми ну ло го тиж ня мі ністр фі нан сів пре зен ту - вав на за­сі­дан­ні ко­мі­те­ту змі­ни до По дат ко во го ко дек су. За її сло ва - ми, там не­має ні­чо­го, що свід­чи­ло б про мож ли вість по вер нен ня до спе­цре­жи­му з ПДВ для агра­рі­їв. У бе­сі­ді з мі­ні­стром во­на пе­ре­ка­за­ла йо му дум ку сіль госп ви роб ни ків, з яки­ми зу­стрі­ча­ла­ся під час по­їздок ре гі о на ми кра ї ни. Во ни спо ді ва - ються, якщо Мін­фін не вне­се до По­да­тко­во­го ко­де­ксу нор­ми з від­нов­ле­н­ня спе­цре­жи­му в пов­но­му об­ся­зі для тва­рин­ни­цтва, са­дів­ни­цтва й ово­чів­ни­цтва, то це зро­блять на­ро­дні де­пу­та­ти.

■ Про те Остри ко ва в цьо му сум ні ва єть ся. Во на за кли кає всі асо­ці­а­ції, аграрний бі­знес об’єд­ну­ва ти ся з на род ни ми де пу та та ми, що го то ві від сто ю ва ти нор ми, які по ки що ді ють. « Оскіль ки ми мо - же­мо втра­ти­ти зна­чно біль­ше, ніж якісь тим ча со ві не до над ход жен ня до бю­дже­ту», — впев­не­на на­ро­дний де­пу­тат. Від­по­від­а­ю­чи на за­пи­та­н­ня «Дня», во­на та­кож за­зна­чає, що ні­хто з де­пу­та­тів не ба­чив ме­мо­ран­ду му з Між на род ним фон дом і не чи­тав у ньо­му зо­бов’яза­н­ня Укра­ї­ни (яки­ми ви­прав­до ву­ють свої дії в Мін фі ні) лік ві ду ва ти спец ре жим для агра­рі­їв. «Текст цьо­го до­ку­мен­та від нас при­хо­ву­ють так са­мо, як і від вас, — го­во­рить во­на, — йо­го мож на бу ло б опри люд ни ти, « роз - сек ре ти ти » , як би за ко но дав чо за - крі­пи­ти за ним ста­тус мі­жна­ро­дно­го до­го­во­ру, який має бу­ти ра­ти­фі - ко ва ний пар ла мен том » . « Але нав - ряд чи за це сьо год ні про го ло сує пар­ла­мент», — до дає Остри­ко­ва.

■ Про те на род ний де пу тат від БПП Ку­чер го­во­рить, що був би за та ке рі шен ня. А йо го ко ле га по фрак ції Ле о нід Ко за чен ко вза га лі за зна чає, що Укра ї на мог ла б уже сьо год ні від мо ви тись від фі нан со - вої до­по­мо­ги МВФ і пе­ре­ра­хо­вує ба­га­то­мі­льяр­дні вла­сні дже­ре­ла і для по­кри­т­тя де­фі­ци­ту бю­дже­ту, і для роз вит ку аг рар ної та ін ших сфер еко­но­мі­ки.

P. S.: ДФС не очі­кує, що в ра­зі від­мі­ни спе­цре­жи­му опо­да­тку­ва­н­ня для аг ра рі їв во ни по чнуть пла - ти ти біль ше, пи ше « Еко но міч на прав да » . Мін фін роз ра хо вує на на над ход жен ня від аг ро сек то ру в об - ся зі 29,6 мі лья р да гри вень, ДФС очі кує ли ше 17,2 мі лья р да гри - вень.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.