Укра­їн­ський со­ня­шник йде у ріст

Але рей­тинг на­шо­го про­від­но­го ви­ро­бни­ка со­ня­шни­ко­вої олії стри­му­є­ться по­ка­зни­ком кра­ї­ни в ці­ло­му

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Між на род не рей тин го ве агент ст во Fitch Ratings під­ви­щи­ло дов­го­стро­ко­ві рей­тин­ги де­фол­ту емі­тен­та (РДЕ) агро­хол­дин­га «Кер­нел » у на ці о наль ній ва лю ті до рів ня « B– » з « CCC » . В той же час дов го стро ко вий РДЕ в іно - зем ній ва лю ті, як по ві дом ля - єть ся в прес- ре лі зі агент ст ва, під­твер­дже­ний на рів­ні «ССС». На ці о наль ний дов го стро ко вий рей тинг ком па нії під ви ще но з рів­ня «A–(ukr)» до «AA+(ukr)». Про­гноз за рей­тин­га­ми — «ста­біль­ний».

Під ви щен ня цих рей тин гів « від об ра жає стій кість біз не су « Кер нел » в умо вах по лі тич ної та еко­но­мі­чної не­ви­зна­че­но­сті в Укра ї ні за вдя ки біз нес- мо де лі ком па нії, орі єн то ва ної на екс - порт, і об ме же ної за леж нос ті від укра­їн­ської бан­ків­ської си­сте ми, за зна ча ють у Fitch Ratings. Ра­зом із силь­ни­ми по­каз ни ка ми кре ди тос п ро мож - но­сті це зу­мов­лює РДЕ ком­па­нії в на ці о наль ній ва лю ті на один рі вень ви ще. РДЕ в іно зем ній ва­лю­ті у «Кер­не­ла» як і ра­ні­ше стри му єть ся кра ї но вою ме жею Укра ї ни « CCC » , го во рить ся в по­ві­дом­лен­ні.

Як за­зна­ча­ють у рей­тин­го­во­му агент ст ві, іс тот ні ше під ви - щен ня рей тин гу що до РДЕ Укра­ї­ни в на­ціо­наль­ній ва­лю­ті стри­му­є­ться ри­зи­ка­ми ре­фі­нан­су­ва­н­ня, з яки­ми ком­па­нія сти­ка єть ся що ро ку в рам ках про - дов жен ня її кре дит них лі ній для фі­нан­су­ва­н­ня ци­клів за­ку­пів лі зер на й ви роб ниц т ва со - няш ни ко вої олії. Крім то го, рей­тинг «B–» вра­хо­вує ри­зи­ки, пов’яза­ні із за­ле­жні­стю ком­па­нії від за­ку­пів­лі зер­на й на­сі­н­ня со­ня­шни­ку в Укра­ї­ні та від ін­фра­стру­кту­ри в кра­ї­ні.

На га да є мо, що « Кер нел » — най біль ший у сві ті ви роб ник і екс пор тер со няш ни ко вої олії, про від ний ви роб ник і по ста - чаль­ник сіль­сько­го­спо­дар­ської про дук ції з ре гі о ну Чор но - морсь ко го ба сей ну на сві то ві рин­ки. З 2007 ро­ку акції ком­па­нії тор­гу­ю­ться на Вар­шав­ській фон до вій бір жі. На час т ку «Кер­нел» при­па­дає близь­ко тре­ти ни ви роб ниц т ва со няш ни ко - вої олії в Укра­ї­ні й близь­ко 8% її сві то во го ви ро­бниц т ва. Свою про дук цію ком па нія по ста чає до більш як 60 кра­їн сві­ту. Пе­ре роб ні по туж нос ті « Кер не ла » ста­нов­лять 3 міль­йо­ни тонн на- сі­н­ня со­ня­шни­ку на рік, що до­зво ляє от ри ма ти 1,3 міль йо на тонн со­ня­шни­ко­вої олії й близь­ко 1,2 міль­йо­на тонн со­ня­шни­ко во го шро ту. За про гно за ми Мі ніс тер ст ва сіль сь ко го гос по - дар­ства США, сві­то­вий екс­порт со няш ни ко вої олії у 2015/ 16 мар ке тин го вих ро ках ста но ви - ти­ме 7,48 міль­йо­на тонн, з них 4,1 міль йо на тонн при па де на Укра­ї­ну.

ФОТО УНІАН

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.