Та­ко­го по­во­ро­ту ні­хто не очі­ку­вав

Жи­те­лі Грузь­ко­го на За­по­ріж­жі від­мо­ви­ли­ся пе­ре­йме­ну­ва­ти вулицю на честь Ге­роя-зем­ля­ка

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Ко­стян­тин ПРИЧИНЕНКО, Біль­ма­цький (Куй­би­шев­ський) ра­йон, За­по­різь­ка область

УГрузь­ко­му від­бу­ли­ся гро­мад­ські слу­ха­н­ня що­до пе­ре­йме­ну­ва­н­ня єди­ної ву­ли­ці се­ла. Про­по­ну­ва­ли да­ти їй ім’я уро­джен­ця Грузь­ко­го, пов­но­го ка­ва­ле­ра ор­де­на Сла­ви Гри­го­рія Ан­то­но­ви­ча Мі­щен­ка. Ге­рой вій­ни Об’єд­на­них на­цій із гі­тле­рів­ською Ні­меч­чи­ною та її са­те­лі­та­ми все жи­т­тя про­жив у Грузь­ко­му, пра­цю­вав на за­лі­зни­ці, во­див па­ро­во­зи і те­пло­во­зи. Із рі­дно­го се­ла Г.А. Мі­щен­ко від­лу­чав­ся ли­ше під час Дру­гої сві­то­вої вій­ни. Гри­го­рій Ан­то­но­вич — єди­ний уро­дже­нець сіл Куй­би­шев­ської се­ли­щної ра­ди, чий пам’ятник ви­со­чить на Алеї ге­ро­їв Ме­мо­рі­а­лу Сла­ви у рай­цен­трі.

Іван Го­луб на­ро­див­ся у се­лі Ко­ло­мій­ці По­кров­сько­го ра­йо­ну Дні­про­пе­тров­ської обла­сті, у на­ше се­ли­ще пе­ре­їхав із ро­ди­ною у 1934 році.

■ На гро­мад­ські слу­ха­н­ня у Грузь­ке при­їха­ли Куй­би­шев­ський се­ли­щний го­ло­ва П.І. Бу­дник, йо­го за­сту­пник М.А. Са­їн­ський, ке­ру­ю­ча спра­ва­ми ви­кон­ко­му Т.В. Му­сен­ко, де­пу­тат се­ли­щної ра­ди, за­ві­ду­вач від­ді­ле­н­ня рай­лі­кар­ні М.М. Іва­нець. Те­тя­на Во­ло­ди­ми­рів­на за­ре­є­стру­ва­ла усіх жи­те­лів се­ла, які при­йшли на гро­мад­ські слу­ха­н­ня. Це пе­ред­ба­че­но ді­ю­чим за­ко­но­дав­ством. Біль­шість при­су­тніх — пен­сіо­не­ри.

■ Пав­ло Іва­но­вич Бу­дник від­крив гро­мад­ські слу­ха­н­ня. Він ска­зав, що є про­по­зи­ція пе­ре­йме­ну­ва­ти вулицю Бер­дян­ську на вулицю іме­ні Гри­го­рія Мі­щен­ка. Ми­ко­ла Са­їн­ський до­дав, що рі­дні Мі­щен­ка да­ли зго­ду на уві­чне­н­ня пам’яті Ге­роя бо­роть­би із на­ци­змом у на­зві ву­ли­ці.

■ На про­по­зи­цію по­си­па­ли­ся за­пи­та­н­ня: які до­ку­мен­ти до­ве­де­ться мі­ня­ти? Від­по­відь бу­ла та­кою: за­раз ні­чо­го мі­ня­ти не тре­ба, ли­ше під час юри­ди­чних дій, при­мі­ром, про­да­жу бу­дин­ку. На­го­ло­шу­ва­ло­ся, що з ча­сом в усі до­ку­мен­ти до­ве­де­ться вно­си­ти змі­ни, адже йде адмі­ніс- тра­тив­но-те­ри­то­рі­аль­на ре­фор­ма, бу­де ство­ре­но гро­ма­ду, змі­ни­ться і на­зва ра­йо­ну.

■ Пер­шою взя­ла сло­во Ві­кто­рія Си­до­ро­ва. Во­ни про­ти то­го, щоб вулицю Бер­дян­ську пе­ре­йме­ну­ва­ли. Та­кої ж дум­ки Ал­ла Мо­ска­лен­ко, Гри­го­рій Бож­ко. Із ни­ми по­го­ди­ла­ся і до­чка ге­роя — Ра­ї­са Борщ. Від­бу­ло­ся го­ло­су­ва­н­ня. Жо­дно­го го­ло­су із при­су­тніх на гро­мад­ських слу­ха­н­нях не бу­ло за пе­ре­йме­ну­ва­н­ня ву­ли­ці Бер­дян­ської на вулицю Мі­щен­ка. Біль­шість го­ло­сів бу­ло про­ти пе­ре­йме­ну­ва­н­ня. Утри­ма­ла­ся ли­ше до­чка ге­роя.

Се­ли­щний го­ло­ва під­су­му­вав: питання за­кри­те і не бу­де ви­не­се­но на засідання по­стій­них ко­мі­сій се­ли­щної рай­ра­ди і на се­сію.

■ При­су­тні на гро­мад­ських слу­ха­н­нях про­си­ли се­ли­щну вла­ду по­ко­си­ти тра­ву на кла­до­ви­щу, по­дба­ти про під’їзд до ньо­го, про­по­ну­ва­ли, щоб ме­ди­ки рай­лі­кар­ні про­ве­ли ви­їзний при­йом па­ці­єн­тів у се­лі. Бу­ло за­пи­та­н­ня про на­зву рай­цен­тру: Біль­мак — це оста­то­чно? Се­ли­щний го­ло­ва від­по­вів: питання ще ви­рі­шу­є­ться.

■ Про по­двиг Г.А. Мі­щен­ка гро­мад­ськість якось при­за­бу­ла. Йо­го іме­нем не уві­чне­на жо­дна ву­ли­ця у на­се­ле­них пун­ктах Куй­би­шев­ської се­ли­щної ра­ди, хо­ча він, по су­ті, — єди­ний Ге­рой у цій гро­ма­ді, уро­дже­нець рі­дно­го краю. У вла­дних ка­бі­не­тах ви­рі­ши­ли: ім’я пов­но­го ка­ва­ле­ра ор­де­на Сла­ви слід уві­чни­ти у на­зві ву­ли­ці йо­го рі­дно­го се­ла.

■ Але жи­те­лі Грузь­ко­го від­мо­ви­ли­ся. Че­сно ка­жу­чи, та­ко­го по­во­ро­ту по­дій ма­ло хто очі­ку­вав. Го­сті з рай­цен­тру при­ве­зли із со­бою кни­гу «Сла­ве­тні ге­рої сте­по­во­го краю», де є роз­по­відь про Г.А. Мі­щен­ка із ба­га­тьма фо­то­гра­фі­я­ми, але пі­сля та­ко­го ре­зуль­та­ту гро­мад­ських слу­хань не на­ва­жи­ли­ся вру­чи­ти її рі­дним Ге­роя.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.