«Те­хно­ло­гії не за­мі­нять со­ба­ки»

На Львів­щи­ну з’їха­ли­ся кі­но­ло­ги-при­кор­дон­ни­ки з Укра­ї­ни, Поль­щі, Бі­ло­ру­сі та Мол­до­ви

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

Між­на­ро­дні зма­га­н­ня се­ред спе­ці­а­лі­стів-кі­но­ло­гів­при­кор­дон­ни­ків від­бу­ва­ю­ться на ба­зі Кі­но­ло­гі­чно­го на­вчаль­но­го центру Львів­ської обла­сті.

Це вже не пер­ший та­кий за­хід в Укра­ї­ні. «Та­кі зма­га­н­ня, по-пер­ше, да­ють по­штовх, по-дру­ге — сти­му­лю­ють до ще кра­щої під­го­тов­ки — як ін­спе­кто­рів, так і слу­жбо­вих со­бак. Крім то­го, від­бу­ва­є­ться обмін до­сві­дом що­до дре­си­ру­ва­н­ня слу­жбо­вих тва­рин», — вва­жа­ють уча­сни­ки зма­гань.

Слу­жбо­ві со­ба­ки ма­ють про­де­мон­стру­ва­ти слу­хня­ність, а ще — зна­йти нар­ко­ти­ки та ви­бу­хів­ку. За це ко­ман­ди отри­му­ють ба­ли — або не отри­му­ють, якщо со­ба­ка схи­бив.

Про­те, як влу­чно за­зна­ча­ють при­кор­дон­ни­ки, якщо один пес за все своє жи­т­тя зна­йде бо­дай грам нар­ко­ти­ку — він уже ге­рой. І до­да­ють: «По­при те, що з ко­жним ро­ком те­хно­ло­гії ру­ха­ю­ться впе­ред, за­мі­ни­ти со­ба­ку на кор­до­ні во­ни не мо­жуть».

ФОТО ПАВЛА ПАЛАМАРЧУКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.