За­мість пар­ков­ки – сад!

17 ве­ре­сня — Мі­жна­ро­дний PARK(ing) Day, або День без ав­то. Ми ді­зна­ли­ся, як йо­го від­зна­ча­ти­ме Укра­ї­на

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Оле­ксан­дра ЯРЛИКОВА, «День»

Ця ініціатива з’яви­лась 2005 ро­ку, по­дія при­па­дає на ко­жну тре­тю п’ ятни­цю ве­ре­сня. Го­лов­на ме­та Дня без ав­то по­ля­гає у збіль­шен­ні зе­ле­ної зо­ни міст шля­хом «за­хо­пле­н­ня» та обла­шту­ва­н­ня території по­ро­жніх пар­ко­вок. Тож ти­ся­чі мі­стян, ху­до­жни­ків і ди­зай­не­рів зі всьо­го сві­ту вла­сни­ми си­ла­ми пе­ре­тво­рю­ють кам’ яні джун­глі на кві­ту­чий сад —і з ко­жним но­вим PARK( ing) Day з’ яв­ля­ю­ться все ці­ка­ві­ші іні­ці­а­ти­ви.

НА­РО­ДЖЕ­Н­НЯ ІДЕЇ

По­ча­тком для пер­шо­го у світі PARK(ing) Day ста­ло озе­ле­не­н­ня пар ков ки в Сан- Фран цис ко, США. Твор­ча гру­па ди­зай­не­рів і ху дож ни ків Rebar орен ду ва ла місь ке пар ку валь не міс це на дві го­ди­ни й транс­фор­му­ва ла йо­го в тим­ча­со­вий гро­мад­ський парк.

То­ді у Сан-Фран­ци­ско біль­шу ча­сти­ну центру мі­ста бу­ло від­ве - де но під ав то мо біль ні до ро ги та міс ця збе рі ган ня осо бис тих транс­порт­них за­со­бів. Пі­шо­хо­ди ма ли кри тич но ма лий від со ток центрального мі­сько­го про­сто­ру. Орен ду вав ши метр пар ков ки на кіль ка го дин, ак ти віс ти праг ну - ли до­слі­ди­ти, що мо­жна зро­би­ти тут за цей час, а та­кож спро­во­ку­ва ти кри тич ний роз гляд цін нос - тей, які ство­рю­ють фор­му мі­сько­го гро­мад­сько­го про­сто­ру.

«Спо­ча­тку парк сто­яв на мі­сці про­тя­гом двох го­дин — тер­мін орен ди, за про по но ва ний лі чиль - ни­ком пар­ков­ки. Ко­ли час за­кін­чив ся, ми скру ти ли де рен у ру - лон, за­па­ку­ва­ли лав­ки та де­ре­ва, які­сно при­бра­ли мі­сце пар­ков­ки і пі шли геть. Кіль ка тиж нів по то му ін тер нет « ви бух нув » че рез од не куль то ве фо то на шої ін тер - вен­ції, і Rebar по­чав отри­му­ва­ти за­пи­ти, щоб ство­ри­ти ана­ло­гі­чні PARK(ing) в ін­ших мі­стах. За­мість то­го, щоб по­вто­ри­ти та­ку са­му уста­нов­ку, ми ви­рі­ши­ли про­су­ва­ти ідею як про­ект «з від­кри­тим ви­хі­дним ко­дом» і ство­ри­ли прак- ти­чне ке­рів­ни­цтво, щоб да­ти лю­дям мо­жли­вість мо­де­лю­ва­ти свої вла­сні пар­ки без актив­ної уча­сті Rebar. Та­ким чи­ном на­ро­див­ся PARK(ing) Day», — роз­по­від­а­ють уча­сни­ки ко­ман­ди Rebar на сай­ті іні­ці­а­ти­ви PARK(ing) Day.

Сво­їм за­ду­мом ко­ман­да Rebar акту­а­лі­зу­ва­ла кон­кре­тні по­тре­би, ви­окре­ми­ла су­спіль­ні цін­но­сті й ство­ри­ла ці­ка­вий при­від, щоб при­вер­ну­ти ува­гу до пи­тань, які ма­ють ва­жли­ве зна­че­н­ня для роз­ви­тку мі­ста. Сьо­го­дні PARK(ing) Day став між­на­ро­дним ру­хом, у яко­му беруть участь понад 20 кра­їн сві­ту!

ДЕНЬ БЕЗ АВ­ТО В УКРА­Ї­НІ

На ша кра ї на при єд на ла ся до цьо го ру ху від нос но не що дав но. Пер­ший PARK(ing) Day в Укра­ї­ні від був ся 2014 ро ку в рам ках Єв­ро­пей­сько­го ти­жня мо­біль­но­сті, який тра ди цій но три ва є з 16 по 22 ве рес ня. 19 ве рес ня 2014 ро ку ук ра їнсь кі ак ти віс ти впер­ше «при­пар­ку­ва­ли­ся» пе­ред бу дів лею Ки є во- Мо ги лянсь кої ака де мії. На се ми орен до ва них пар ку валь них міс цях ство ри ли ім­про­ві­зо­ва­ний су­спіль­ний про­стір зі зру­чни­ми ки­лим­ка­ми, мі­ськи­ми ме­бля­ми, спор­тив­ни­ми роз­ва га ми ( бад мін тон, ро ли ки то - що), їжею і, зві­сно, кві­та­ми.

2015 ро ку тра ди ція свят ку - ва­н­ня PARK(ing) Day про­дов­жи­ла ся, кіль кість йо го учас ни ків зна­чно збіль­ши­ла­ся, а са­ма по­дія ста­ла на­ба­га­то по­мі­тні­шою. Крім рі­зно­барв­них ком­фор­тних ди­ван­чи­ків, зе­ле­ної зо­ни, мо­біль­ної бі­бліо­те­ки, сма­чної їжі та му­зи­чних ін стру мен тів, День без ав то був на пов не ний знач ною ін те лек ту - аль­ною скла­до­вою. Ки­я­ни та го­сті мі­ста мо­гли по­слу­ха­ти ле­кції з ар хі тек ту ри, еко ло гії та іс то рії, взя ти участь у май с тер-кла сах, по­гра­ти в на­стіль­ні ігри то­що.

P«НАЙВАЖЛИВІША СКЛАДОВА ЩА­СТЯ — СОЦІАЛЬНІ ЗВ’ЯЗ­КИ»

Цьо­го ро­ку Укра­ї­на від­зна­ча­ти­ме PARK(ing) Day, який при­па­дає на 17 ве рес ня, вже втре тє. Свя­то по­сту­по­во стає ва­жли­вою ча­сти­ною ур­ба­ні­сти­чної куль­ту­ри на­шої кра­ї­ни.

Уже тра­ди­цій­но укра­їн­ський PARK(ing) Day при­уро­че­ний до Єв­ро­пей­сько­го ти­жня мо­біль­но­сті, в яко­му цьо­го ро­ку беруть участь понад п’ять ти­сяч міст. «Ро­зум­на і ста­ла мо­біль­ність — ін­ве­сти­ція в Єв­ро­пу» — цьо­го­рі­чна те­ма ти­жня мо­біль­но­сті.

Іні­ці­а­то­ра­ми ки­їв­сько­го Дня без ав­то ви­сту­пи­ли акти­ві­сти гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Асо­ці ація ве­ло­си­пе­ди­стів Ки­є­ва». Во­ни до­мо­ви­ли­ся з мі­ською владою про пе­ре­кри­т­тя про­їзду бі­ля Бес­са­раб­ської пло­щі з де­ся­тої ран­ку до во­сьмої ве­чо­ра та під­го­ту­ва­ли спе­ці­аль­ну про­гра­му для охо­чих до­лу­чи­ти­ся до свя­та.

Про зна­че­н­ня між­на­ро­дної іні­ці­а­ти­ви PARK(ing) Day для міст Укра­ї­ни «Дню» роз­по­ві­ла ме­ді­а­ко­ор­ди­на­тор­ка Асо­ці­а­ції ве­ло­си­пе­ди­стів Ки­є­ва Ма­ри­на Блуд­ша: «У День без ав­то лю­ди­на має на­го­ду ста­ти пі­шо­хо­дом чи ве­ло­си­пе­ди­стом і від­чу­ти, на­скіль­ки це ро­бить її ща­сли­ві­шою. Адже найважливіша складова ща­стя — соціальні зв’яз­ки, а на ве­ло-пі­шо­хі­дних ву­ли­цях лю­ди мо­жуть вста­но­ви­ти зо­ро­вий кон­такт і спіл­ку­ва­ти­ся між со­бою. Для мі­ста це та­кож дає по­зи­тив­ний ефект, зокре­ма еко­но­мі­чний. На ву­ли­цях, де при­єм­но пе­ре­су­ва­ти­ся пі­шо­хо­дам і ве­ло­си­пе­ди­стам, по­жвав­лю­є­ться роз­дрі­бна тор­гів­ля, кра­ще роз­ви­ва­є­ться ма­лий та се­ре­дній бі­знес. Бо, на від­мі­ну від во­ді­їв ав­то, ве­ло­си­пе­ди­сти й пі­шо­хо­ди мо­жуть зу­пи­ни­ти­ся практично в будь-яко­му мі­сці».

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.