Ки­їв при­йма­ти­ме ве­ли­кий фі­нал

За пе­ре­мо­гу в Лі­зі чем­піо­нів-2018 най­силь­ні­ші ко­ман­ди бо­ро­ти­му­ться на укра­їн­сько­му ста­діо­ні

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Учо­ра Со­юз єв­ро­пей­ських фут­боль­них асо­ці­а­цій (УЄФА) ухва­лив рі­ше­н­ня, що фі­нал Лі­ги чем­піо­нів 2018 ро­ку від­бу­ва­ти­ме­ться в Ки­є­ві. Це рі­ше­н­ня бу­ло прийня­то на Кон­гре­сі УЄФА в Афі­нах. Ці­ка­во, що фі­нал Лі­ги чем­піо­нів у столиці Укра­ї­ни мо­же бу­ти остан­нім в Єв­ро­пі, оскіль­ки пі­сля 2018 ро­ку УЄФА пла­нує про­во­ди­ти ви­рі­шаль­ні ма­тчі тур­ні­ру по всьо­му сві­ту.

«Хо­чу всіх при­ві­та­ти з цим рі­ше­н­ням і, зви­чай­но ж, ска­за­ти, що ви­ко­на­на ро­бо­та не пройшла да­рем­но. Ми сьо­го­дні ма­є­мо та­ку мо­жли­вість при­ві­та­ти всіх із тим, що свя­то фут­бо­лу — фі­нал Лі­ги чем­піо­нів — бу­де в Укра­ї­ні, у Ки­є­ві», — про­ко­мен­ту­вав но­ви­ну пре­зи­дент Фе­де­ра­ції фут­бо­лу Укра­ї­ни Ан­дрій Па­вел­ко. — Але осо­бли­во хо­ті­ло­ся б по­дя­ку­ва­ти Пре­зи­ден­ту Укра­ї­ни Пе­тро­ві По­ро­шен­ку, який усі­ма сво­ї­ми ді­я­ми з пер­шо­го дня під­три­му­вав цю ідею, і зав­дя­ки йо­му ми сьо­го­дні отри­ма­ли та­ке дов­го­о­чі­ку­ва­не рі­ше­н­ня УЄФА», — до­дав пре­зи­дент ФФУ.

На­га­да­є­мо, що в 2012 році на сто­ли­чно­му НСК « Олім­пій­ський» відбувся дру­гий зна­чу­щий матч у світі фут­бо­лу — фі­нал Єв­ро-2012.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

ІЗ ПАМ’ЯТНИХ МАТЧІВ ОСТАН­НІЙ РАЗ НСК «ОЛІМ­ПІЙ­СЬКИЙ» ПРИ­ЙМАВ ДРУ­ГИЙ ЗНА­ЧУ­ЩИЙ ФІ­НАЛ У СВІТІ ФУТ­БО­ЛУ — ВИРІШАЛЬНУ ГРУ ЄВ­РО-2012

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.