Як фор­му­ють сма­ки гро­ма­ди?

У Луцьку в се­ре­дньо­ві­чно­му зам­ку від­бу­де­ться фе­сти­валь... пи­ва і м’яса

Den (Ukrainian) - - Суспільство - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

«Те­ма­ти­чне га­стро­но­мі­чне дій­ство», як анон­су­ють йо­го ор­га­ні­за­то­ри, від­бу­ва­ти­ме­ться у сті­нах се­ре­дньо­ві­чно­го Лу­цько­го зам­ку, де 1429 р. на­віть відбувся єв­ро­пей­ський з’їзд мо­нар­хів, який те­пер лю­блять на­зи­ва­ти про­обра­зом Єв­ро­со­ю­зу й ви­ко­ри­сто­ву­ють як одну із «за­ма­нух» для ту­ри­стів. «Ме­та фе­сти­ва­лю — не тіль­ки представити най­кра­щих бро­ва­рів та ви­ро­бни­ків м’ясної про­ду­кції, а й ста­ти при­кла­дом ці­ка­вої су­ча­сної по­дії та урі­зно­ма­ні­тни­ти до­зві­л­ля в Луцьку», — за­пев­ня­ють ор­га­ні­за­то­ри.

Уже цьо­го лі­та в Лу­цько­му зам­ку від­бу­ло­ся два га­стро­но­мі­чні фе­сти­ва­лі, які зі­бра­ли ти­ся­чі лю­дей, але все ж нав­ко­ло їхньо­го про­ве­де­н­ня са­ме у сті­нах се­ре­дньо­ві­чної фор­те­ці — мі­сця ре­зи­ден­ції кня­зів во­лин­ських та кня­зів Ве­ли­ко­го кня­зів­ства Ли­тов­сько­го — су­пе­ре­чки не вщу­ха­ють. Чи те для цьо­го мі­сце — за­мок, на території яко­го, ствер­джу­ють істо­ри­ки, є по­хо­ва­н­ня кня­зів, на­віть са­мо­го Лю­бар­та-Дми­тра, який і був го­лов­ним бу­дів­ни­чим фор­те­ці?.. У та­ко­му мі­сці до­ре­чні­ше ви­гля­да­ли б фе­сти­ва­лі се­ре­дньо­ві­чної те­ма­ти­ки, ми­сте­цькі акції. Ось і за­раз, хоч до фе­сти­ва­лю пи­ва та м’яса ще пів­мі­ся- ця, у со­ці­аль­них ме­ре­жах роз­по­ча­ла­ся дис­ку­сія. Одні лу­ча­ни ка­жуть: як до­бре, що в мі­сті ста­ло біль­ше фе­сти­ва­лів, а що в зам­ку — то істо­ри­ко-куль­тур­ний за­по­від­ник са­ме і мо­же за­ро­би­ти на ау­рі, так би мо­ви­ти, зам­ку. Ін­ші за­пе­ре­чу­ють: якщо «за­ро­би­ти», то вже по­ві­сьте на за­мок та­бли­чки «Пив­на» і «За­ку­со­чна», а за­ра­ди за­ро­бі­тку мо­жна й «трав­ку» про­да­ва­ти... Бо га­стро­но­мі­чний фе­сти­валь у зам­ку — це те са­ме, що їсти в му­зеї чи лу­за­ти на­сі­н­ня в те­а­трі. Вре­шті, й пи­во та­ки від­не­се­но до ал­ко­голь­них на­по­їв.

Ска­жі­мо, в Кам’ян­ці-По­діль­сько­му про­во­дять до двад­ця­ти рі­зних фе­стів на рік. По­ці­ка­ви­ла­ся у зна­йо­мо­го жур­на­лі­ста, чи про­во­дять у мі­сце­во­му зам­ку са­ме га­стро­но­мі­чні фе­сти­ва­лі. Від­по­вів, що про­во­ди­ли ли­ше фе­сти­валь се­ре­дньо­ві­чної ку­хні з від­по­від­ним ан­ту­ра­жем та про­гра­мою, фест пи­ва у Кам’ян­ці та­кож бу­ває, тіль­ки в но­вій ча­сти­ні мі­ста, по­да­лі від істо­ри­чної. А в Луцьку «при­жи­ли­ся» ли­ше «їстів­ні» фе­сти­ва­лі: то тра­ди­цій­ної укра­їн­ської ку­хні, то про­сто га­стро­но­мі­чний, то вза­га­лі пи­ва та м’яса... При­жи­ли­ся, бо ін­шо­го не про­по­ну­ють і та­ким чи­ном фор­му­ють сма­ки у гро­ма­ди?

ФОТО ВІ­КТО­РА ЧУХРАЯ

СКУЛЬ­ПТУ­РА ВОЛИНСЬКОГО КНЯЗЯ В ЛУ­ЦЬКО­МУ ЗАМ­КУ ПІД ЧАС ГАСТРОНОМІЧНОГО ФЕ­СТИ­ВА­ЛЮ. ЧИ ДУМАВ ЛЮБАРТ, ЩО НАЩАДКИ ТА­КИМ ДІЙСТВОМ ПРОСЛАВЛЯТИМУТЬ ЙО­ГО ЗА­МОК?..

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.