«Тор­же­ство істо­ри­чної спра­ве­дли­во­сті»

У Кри­во­му Ро­зі мі­сце біль­шо­ви­цько­го ідо­ла Улья­но­ва-Ле­ні­на по­сів мо­ну­мент дав­ньо­го по­кро­ви­те­ля мі­ста — свя­ти­те­ля Ми­ко­лая Чу­до­твор­ця

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Во­ло­ди­мир СТЕЦЮК, жур­на­ліст-бло­гер, Кри­вий Ріг

Брон­зо­ва фі­гу­ра свя­то­го уго­дни­ка Бо­жо­го ро­бо­ти кри­во­різь­ко­го скуль­пто­ра Во­ло­ди­ми­ра То­ка­ря, яка ве­ли­чно під­не­сла­ся над по­ста­мен­том на чотири з по­ло­ви­ною ме­три, те­пер на­га­ду­ва­ти­ме кри­во­ріж­цям про по­кро­ви­тель­ство най­більш ша­но­ва­но­го в на­ро­ді свя­то­го. Як за­зна­ча­є­ться в текс­ті, ви­кар­бу­ва­но­му на одно­му з брон­зо­вих ме­даль­йо­нів, за­крі­пле­них на по­ста­мен­ті, пам’ятник вста­нов­ле­но вдя­чни­ми кри­во­ріж­ця­ми на мі­сці пер­шо­го хра­му, збу­до­ва­но­го в 1761 році та зруй­но­ва­но­го в 30- х ро­ках ХХ сто­лі­т­тя. Як уже по­ві­дом­ля­ли в га­зе­ті «День» («Та­єм­ни­ці най­дав­ні­шо­го кри­во­різь­ко­го хра­му » http://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstv o/tayemnyci-kryvorizkogo-hramu), та­кий не­спо­ді­ва­ний роз­ви­ток по­дій пов’яза­ний з ар­хе­о­ло­гі­чни­ми до­слі­дже­н­ня­ми, які му­си­ли роз­по­ча­ти на­у­ков­ці Кри­во­різь­ко­го істо­ри­ко-кра­є­знав­чо­го му­зею Оле­ксандр Мель­ник та Іри­на Сте­бли­на пі­сля ви­яв­ле­н­ня під час ре­кон­стру­кції скве­ру дав­ньо­го фун­да­мен­ту зруй­но­ва­ної біль­шо­ви­ка­ми пер­шої на Кри­во­ріж­жі церкви св. Ми­ко­лая. Тож пі­сля до­слі­дже­н­ня ча­сти­ни фун­да­мен­ту пра­во­слав­но­го хра­му мі­ська вла­да зре­штою прийня­ла рі­ше­н­ня про змі­ну про­е­кту ре­кон­стру­кції. Від­так над нею бу­ло спо­ру­дже­но спе­ці­аль­ний скля­ний сар­ко­фа­га­трі­ум. Під склом на ста­ро­му фун­да- мен­ті вста­но­ви­ли ма­кет хра­му, роз­мі­сти­ли екс­по­зи­цію ви­яв­ле­них під час роз­ко­пок най­ці­ка­ві­ших ар­хе­о­ло­гі­чних зна­хі­док, а на не­су­чій сті­ні спо­ру­ди — ху­до­жню па­но­рам­ну ком­по­зи­цію «Пер­ші хра­ми Кри­во­го Ро­гу». У тем­ну по­ру атрі­ум бу­де ефе­ктно під­сві­чу­ва­тись спе­ці­аль­ни­ми лі­хта­ря­ми. От­же, ме­шкан­ці мі­ста та йо­го го­сті те­пер ма­ти­муть пре­кра­сну мо­жли­вість у будь-яку по­ру ро­ку і в будь-який час до­би огля­ну­ти пам’ятку, з якої, за сло­ва­ми за­сту­пни­ка ди­ре­кто­ра Кри­во­різь­ко­го істо­ри­ко-кра­є­знав­чо­го му­зею з на­у­ко­вої ро­бо­ти Оле­ксан­дра Мель­ни­ка, вла­сне, й по­ча­ло­ся ду­хов­не Кри­во­ріж­жя.

Що ж до пам’ятни­ка свя­ти­те­ля Ми­ко­лая Чу­до­твор­ця, то ідея йо­го спо­ру­дже­н­ня на­ле­жить ду­хо­вен­ству та при­хо­жа­нам Кри­во­різь­кої єпар­хії УПЦ Мо­сков­сько­го па­трі­ар­ха­ту, які ви­рі­ши­ли при­уро­чи­ти йо­го вста­нов­ле­н­ня до 20-ї рі­чни­ці за­сну­ва­н­ня цьо­го цер­ков­но- адмі- ні­стра­тив­но­го окру­гу, яка при­па­дає са­ме на 12 ве­ре­сня, й актив­но зайня­ли­ся збо­ром ко­штів се­ред мі­сце­во­го на­се­ле­н­ня. До сло­ва, від дня за­сну­ва­н­ня єпар­хії на її те­ре­нах вже ви­ни­кло близь­ко 200 па­ра­фій. Згі­дно з офі­цій­ни­ми да­ни­ми, ста­ном на 1.01.2016 р. в ме­жах Кри­во­різь­кої єпар­хії УПЦ МП ді­я­ло 90 мі­ських і 108 сіль­ських па­ра­фій. При­мі­ром УПЦ Ки­їв­сько­го па­трі­ар­ха­ту на сьо­го­дні має в Кри­во­му Ро­зі ли­ше 15 па­ра­фій. І та­ка ра­зю­ча кіль­кі­сна від­мін­ність не мо­же не на­кла­да­ти пев­но­го від­би­тку й на ре­лі­гій­но- куль­тур­ну та гро­мад­сько-по­лі­ти­чну об­ста­нов­ку в ре­гіо­ні.

Та по­при всі скла­дно­щі й про­ти­річ­чя ни­ні­шньо­го ча­су офі­цій­не від­кри­т­тя пі­сля ре­кон­стру­кції ре­лі­гій­но- куль­тур­но­го ком­пле­ксу, зо­се­ре­дже­но­го на пе­ре­ти­ні мі­ських ву­лиць Свя­то- Ми­ко­ла­їв­ської та Цер­ков­ної, ста­ло не­аби­якою по­ді­єю не ли­ше для Кри­во­го Ро­гу. Під час ре­кон­стру­кції й бу­ді­вель­но-опо­ря­джу­валь­них ро­біт онов­ле­но фа­сад мі­ської шко­ли ми­стецтв №2 та ре­кон­стру­йо­ва­но сквер бі­ля неї, а та­кож вста­нов­ле­но пам’ ятник свя­ти­те­ля Ми­ко­лая Чу­до­твор­ця й збу­до­ва­но скля­ний сар­ко­фа­га­трі­ум над роз­кри­тою ча­сти­ною фун­да­мен­ту най­дав­ні­шо­го кри­во­різь­ко­го хра­му.

12 ве­ре­сня від­бу­ло­ся, так би мо­ви­ти, світ­ське від­кри­т­тя ком­пле­ксу за уча­сті кри­во­різь­ко­го мі­сько­го го­ло­ви Юрія Віл­ку­ла, го­ло­ви ви­кон­ко­му Цен­траль­но- Мі­ської ра­йон­ної в мі­сті ра­ди Сер­гія Нє­жен­це­ва, пред­став­ни­ків де­пу­тат­сько­го кор­пу­су, прое­кт­них і бу­ді­вель­них ор­га­ні­за­цій, які бра­ли участь у да­но­му про­е­кті, а та­кож мі­ської гро­ма­ди. У за­хо­ді та­кож взяв участь і ми­тро­по­лит Кри­во­різь­кий і Ні­ко­поль­ський Єфрем. А вже на­сту­пно­го дня від­кри­тий пам’ ятник Ми­ко­лая Чу­до­твор­ця освя­тив сам пред­сто­я­тель УПЦ МП бла­жен­ній­ший ми­тро­по­лит Ки­їв­ський і всі­єї Укра­ї­ни Ону­фрій, який при­був на уро­чи­сто­сті з нагоди рі­чни­ці єпар­хії до Кри­во­го Ро­гу.

Та хто б не сто­яв за ти­ми чи ін­ши­ми рі­ше­н­ня­ми й ді­я­ми, сам факт, що в Кри­во­му Ро­зі ми ма­є­мо на­о­чний при­клад без­умов­но­го тор­же­ства істо­ри­чної спра­ве­дли­во­сті, вка­зує на мо­жли­ву участь у цьо­му са­мо­го по­кро­ви­те­ля мі­ста. В бу­дья­ко­му ра­зі без ньо­го на­вряд чи все так не­спо­ді­ва­но збі­гло­ся б до­ку­пи.

ФОТО АВ­ТО­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.