Акцент – на ре­жи­су­рі

17 ве­ре­сня у Льво­ві роз­по­чи­на­є­ться «Зо­ло­тий лев»

Den (Ukrainian) - - Культура - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

Го­лов­на між­на­ро­дна те­а­траль­на по­дія Льво­ва три­ва­ти­ме понад два ти­жні — до 2 жов­тня. До уча­сті у фе­сти­ва­лі за­про­ше­но ко­ле­кти­ви з Гру­зії, Ли­тви, Мол­до­ви, Поль­щі, Ру­му­нії, Угор­щи­ни та Укра­ї­ни (Ки­є­ва, Хар­ко­ва, Іва­но- Фран­ків­ська, Хер­со­на, Чер­ні­го­ва, Оде­си та Льво­ва), які по­ка­зу­ва­ти­муть ви­ста­ви як на сце­нах львів­ських те­а­трів, так і про­сто не­ба.

Га­сло фе­сту не змі­ни­ло­ся — « Кла­си­ка очи­ма екс­пе­ри­мен­ту » . Пер­ший в афі­ші — «Ре­ві­зор» Миколи Го­го­ля ( Тбі­лі­сько­го те­а­тру ім. О. Гри­бо­є­до­ва), остан­ній спе­ктакль — «Ма­ски в ку­бі» («Ма­ски­шоу», Оде­са). Та­кож у про­гра­мі — «На дні» Ма­кси­ма Горь­ко­го, «Ба­га­то га­ла­су з ні­чо­го » Ві­лья­ма Шек­спі­ра, « Хор си­ріт » за ро­ма- ном Гая Грос­са, «По­ко­їв­ки» Жа­на Же­не, «Ене­ї­да» Іва­на Ко­тля­рев­сько­го, «Morituri te salutant» Ва­си­ля Сте фа ни ка, « Без та лан на » Іва - на Кар пен ка- Ка ро го, « Де пеш мод » Сер гія Жа да на, « Чай ка » за мо ти ва ми Ан­то на Че хо ва, « Ніч пе­ред Рі­здвом» за тво­ром Миколи Го­го­ля...

«Зо­ло­тий лев-2016» від­бу­де­ться за під трим ки Мі ніс тер ст ва куль ту ри Укра ї ни, Управ лін ня куль ту ри ЛОДА, Управ лін ня куль­ту­ри Львів­ської мі­ської ра­ди, Львів­ської обла­сної ра­ди.

Львівсь кий ака де міч ний ду - хов­ний те­атр «Во­скре­сі­н­ня» пред­ста­вить ви­ста­ву кла­си­ка укра­їн­ської дра­ма­тур­гії Оле­ксан­дра Оле­ся. По­ста­нов­ка вклю­чає чотири одно­актні п’єси: «Та­нець жи­т­тя», «По Мюл ле ру » , « Юність » та « Пат рі - от » . Олесь ма лює ес кі зи жит тя 1930- х, які ак ту аль ні й сьо год ні. Це те­ми сі­мей­них не­га­ра­здів, ко­хан ня мо ло дих лю дей, кар’ єриз - му. В го нит ві за щас тям лю ди не ба­чать одне одно­го. Осо­бли­во в одно­актній п’єсі «Та­нець жи­т­тя» на осно­ві одні­єї сім’ї О. Олесь ви­бу­до­вує за­ко­ни по­бу­до­ви дер­жа­ви...

Про особ ли вос ті цьо го річ но го « Ле ва » « Дню » роз по вів йо го ди - ре­ктор Яро­слав ФЕДОРИШИН:

— Цьо­го­річ ми ро­би­мо став­ку на ре­жи­су­ру — йде­ться про ро­бо­ти як ві­до­мих ре­жи­се­рів, так і по­чат ків ців, — го во рить Ярос лав Ва­си­льо­вич. — Нам ва­жли­во, що­би гля­дач по­ба­чив, ку­ди ру­ха­є­ться те атр — що в Єв­ро пі, що в Укра ї ні. На ша по стій на те ма « Кла си ка очи ма екс пе ри мен ту » цьо го ро ку — най більш ви раз на. То му я до би рав для фес ти ва лю зде­біль­шо­го кла­си­чний ма­те­рі­ал, при­чо­му та­кий, що­би був зро­бле­ний і су час но, й офі цій ним те ат - ром. Чо­му? То­му, що остан­нім ча­сом з’ яви ло ся ду же ба га то мо ло - дих те ат рів, але ко ли ба чиш їх ні ви­ста­ви чи на­віть урив­ки з тих ви­став, во­лос­ся стає диб­ки! Це ама­тор ст во, це — не про фе сій но! Та - кож про­шу взя­ти до ува­ги, що від са­мих по­ча­тків «Зо­ло­тий лев» був су­то те­а­траль­ним фе­сти­ва­лем. За­раз є ду­же ба­га­то фе­стів, які, роз­ши рю ю чи рам ки різ них жан рів, вво дять у про гра му арт, му зи ку, кі­но... В ре­зуль­та­ті — ба­га­то га­ла­су з ні­чо­го.

— Про­гра­ма фе­сти­ва­лю — ду­же рі­зно­пла­но­ва. На яки­хось ви­ста­вах хо­че­те на­го­ло­си­ти?

— Май же вся афі ша — пре - м’ єри! Го во рю про по ста нов ки, зокре­ма, ко­лег із Гру­зії, Ру­му­нії, Мол до ви, Лит ви... По ка же мо ро - бо ту ли товсь ко го ре жи се ра Оска - ра са Кор шу но ва са, по ста нов ки яко го бу ли пред с тав ле ні на всіх кон­ти­нен­тах сві­ту. Та­кож ро­бо­ту Ав­тан­ді­ла Вар­сі­ма­шві­лі — про­фе­со ра Гру зинсь ко го уні вер си те ту те­а­тру і кі­но іме­ні Шо­та Ру­ста­ве­лі. При­на­гі­дно маю за­зна­чи­ти, що на де які ви ста ви ви куп ле но всі квит ки. Це ду же доб ре! Що ж до ук ра їнсь ких те ат рів, то ми по ка - зу­ва­ти­ме­мо ви­ста­ви На­ціо­наль­но­го те ат ру ім. І. Фран ка « Morituri te salutant » у по ста нов ці Дмит ра Бо го ма зо ва, а та кож « Без та лан - ну» в по­ста­нов­ці Ста­ні­сла­ва Мой- се­є­ва з ду­же мо­ло­ди­ми акто­ра­ми. І ще в про гра мі « Ле ва » — ба га то чо го ін шо го, ці ка во го, а го лов - не — на ви­со­ко­му ви­ко­нав­сько­му рів­ні. Ми про­по­ну­ва­ти­ме­мо гля­да­че­ві спе­кта­клі, в яких за­ді­я­но до 50 ак то рів. Це до ро го кош тує, це ви трат но, і це вар то ці ну ва ти, бо за раз зде біль шо го в те ат рах бе - руть до ро бо ти ви ста ви з учас тю двох- трьох ак то рів, щоб зе ко но - ми­ти гро­ші. А ми хо­че­мо по­ка­за­ти пе ре ду сім мас ш таб ність ук ра - їн­сько­го те­а­тру.

— Ко­жно­го ро­ку, Яро­сла­ве Ва­си­льо­ви­чу, йде­ться про не­до­стат - нє фі­нан­су­ва­н­ня «Зо­ло­то­го ле­ва». При­кро, але факт: 2015-го ви про­во­ди­ли фе­сти­валь не в рі­дних пе­на­тах, а в столиці, бо не знай шли по­ро­зу­мі­н­ня з мі­ським управ­лі­н­ням куль­ту­ри. Як із ко­шта­ми цьо­го ро­ку?

— І цьо­го ро­ку є ве­ли­ка проблема з фі­нан­су­ва­н­ням. Нам обі­ця­ють й обі­ця­ють! Але що з тих обі­ця нок?.. Від так уся на дія на те, що пу­блі­ка під час фе­сти­ва­лю пі­де в те­а­три, ви­ку­пить кви­тки. І в та кий спо сіб ми все ж ви лі зе мо з ті­єї бор­го­вої ями.

ФОТО З САЙТА VOSKRESINNIA.EU

ЛЬВІВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ДУ­ХОВ­НИЙ ТЕ­АТР «ВО­СКРЕ­СІ­Н­НЯ» ПРЕД­СТА­ВИТЬ ВИ­СТА­ВУ КЛА­СИ­КА УКРА­ЇН­СЬКОЇ ДРА­МА­ТУР­ГІЇ ОЛЕ­КСАН­ДРА ОЛЕ­СЯ (НА ФОТО: «ТА­НЕЦЬ ЖИ­Т­ТЯ»)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.