Зву­ча­ти в ча­сі чи ка­ну­ти в Ле­ту

Про до­свід від­кри­тих ре­пе­ти­цій

Den (Ukrainian) - - Культура - Сві­тла­на АГРЕСТ-КОРОТКОВА

По­ча­ток но­во­го фі­лар­мо­ні­чно­го се­зо­ну — зав­жди по­дія для ша­ну­валь­ни­ків му­зи­ки. А ни­ні­шній се­зон має яскра­ве юві­лей­не за­барв­ле­н­ня — це рік ви­да­тно­го му­зи­кан­та су­ча­сно­сті, на­шо­го зем­ля­ка, Ро­ма­на Ко­фма­на, який від­зна­чає свій 80- рі­чний юві­лей. І тут не має зна­че­н­ня то­чна ка­лен­дар­на да­та, про­сто зав­дя­ки цій по­дії вдя­чний гля­дач отри­мує мо­жли­вість на­со­ло­джу­ва­ти­ся пло­да­ми праць юві­ля­ра ці­лий рік.

Кра­щі за­ли сві­ту вва­жа­ли за честь і щас ли вий при ві лей ба­чи­ти за ди­ри­гент­ським пуль­том Ро ма на Коф ма на, слу ха ти йо­го не­пе­ре­вер­ше­ні тра­кту­ва­н­ня кла си ки і кра щі зраз ки су - час ної му зи ки. У різ ні ро ки Май с тер очо лю вав сим фо ніч ні ор кес т ри Се у ла, Поль щі, Ні - меч чи ни. Пра цю ю чи в Бон ні, одно­ча­сно ке­ру­вав і опер­ним те­а­тром. Але на­віть дум­ки не бу­ло за­ли­ши­ти­ся в бла­го­по­лу­чній Єв­ро пі, зав ж ди по вер тав ся до - до­му, до Ки­є­ва. І ще­дро да­ру­вав спів віт чиз ни кам не пе ре вер ше - ні про гра ми і креа тив ні про екти, які, по­вір те, мо­гли від­бу­ти­ся ли­ше зав­дя­ки ви­со­ко­му йо­го ав то ри те ту на Олім пі сві то вої му­зи­чної куль­ту­ри.

За кін чив ши за влас ним ба­жа­н­ням ро­бо­ту в Бон­ні, — не під пи сав ши по дов жен ня кон т - рак ту, щоб по вер ну ти ся до Укра ї ни, ма ес т ро от ри мав від вдяч них нім ців п’ ять ши кар - них то мів, при свя че них йо го твор­чим до­ся­гне­н­ням у цій краї ні. Ще б пак! Адже у твор чій скар б нич ці, що по пов ни ла сві - то­вий зо­ло­тий фонд му­зи­ки, за­пи­си всіх сим­фо­ній Бе­тхо­ве­на, Шос та ко ви ча, Ліс та і най прес - тиж ні ші му зич ні пре мії за це. Для по­рів­ня­н­ня — пі сля по­вер­не­н­ня, в Ки­є­ві, в один із се­зо­нів про­зву­ча­ли всі сим­фо­нії Бе­тхо­ве на, в на ступ ний — Мо цар та. Ви ко нан ня — най ви ще за всі по хва ли! Кіль кість за пи сів — нуль. Без пре це ден т ний про ект — « Ви со ка му зи ка з Ро ма ном Коф ма ном » , у яко му, про іг но - ру вав ши гас т роль ний гра фік, узя­ли участь кра­щі му­зи­кан­ти сві­ту (Гі­дон Кре­мер, Лі­а­на Іса - ка­дзе та ба­га­то ін­ших), від­був - ся єди­ний раз. І був бла­го­по­лу­чно по­хо­ва­ний мі­сце­ви­ми фун­кціо­не­ра­ми від куль­ту­ри рі­зних ран­гів.

Всу пе реч усьо му Ро ман Іса ко вич про дов жує пра цю ва - ти. Інак ше не вміє — ке рує Сим фо ніч ним ор­ке­стром На - ціо­наль ної фі лар мо­нії, пи ше книж­ки, на­вчає сту­ден­тів. На­пе­ре­до­дні від­кри­т­тя се­зо­ну На­ці о наль на фі лар мо нія, Ро ман Коф ман і ре жи сер- де бю тант Вік то рія Бі бік зро би ли ки ївсь - ким гля­да­чам роз­кі­шний по­да­ру­нок: від­кри­ту ре­пе­ти­цію сим­фо­ні­чно­го ор­ке­стру фі­лар­мо­нії під управ лін ням Ро ма на Коф - ма на і пре зен та цію до ку мен - таль но го філь му « Ро ман Коф - ман. По­свя­та». Ав­то­ром, ре­жи - се­ром, спон­со­ром, про­дю­се­ром і мон­та­же­ром яко­го ста­ла в єди­ній осо­бі Ві­кто­рія Бі­бік.

Не має жод но го ба жан ня роз би ра ти до сяг нен ня і про ра - хун ки ці­єї ро бо ти з точ ки зо ру су­ча­сної до­ку­мен­та­лі­сти­ки, до - стат ньо ска за ти, що це єди ний фільм про ха риз ма тич ну осо - би­стість ди­ри­ген­та, му­зи­кан­та, пись мен ни ка і прос то муд ре ця та йо го со рат ни ків по твор чос - ті — Гію Кан че лі, Ва лен ти ну Силь­ве­стро­ву, Гі­до­на Кре­ме­ра й ін­ших.

Доч ка ком по зи то ра Ва - лен ти на Бі бі ка, му зи ку яко го, всу­пе­реч куль­тур­ним іде­о­ло­гам то го ча су, ра зом із му зи кою Ар­во Пяр­та, Аль­фре­да Шні­тке й ін­ших ма­е­стро Ко­фман по­да­ру­вав ки­їв­ським слу­ха­чам, яка гли­бо­ко ша­нує твор­чі і люд­ські якос ті ма ес т ро, при свя ти ла свій кі но де бют йо му. Не ли ше ідею, а й фі нан су ван ня, і вті - ле­н­ня про­е­кту здій­сни­ла са­ма. У ре зуль та ті — без пре це ден т - ний пор т рет Осо бис тос ті в ін - тер’єрі Ча­су й Одно­дум­ців.

17 ве рес ня — прем’ єра філь му у Льво ві, в рам ках Книж ко во го фо ру му, за під - трим­ки ви­дав­ни­цтва «Ла­у­рус», що ви­дає книж­ки Ро­ма­на Коф - ма на, і ке рів ни ка цьо го ви дав - ни­цтва — По­лі­ни Лав­ро­вої. За­ли ша єть ся по ба жа ти львівсь - ким гля­да­чам при­єм­но­го пе­ре - гля ду, а стріч ці — щас ли вої про­ка­тної до­лі...

За ли ша єть ся ли ше од не питання. Жи­т­тя, до­ля, ро­дин­ні ко лі зії і зв’ яз ки, ба га то ли ка твор чість не зви чай ної осо - би­стос ті Ро ма на Коф ма на дає старт не ли­ше чи­слен­ним до­ку­мен­та­ліст­ським по чи­на­н­ням, а й пов но мет раж ним ху дож нім по­ло­тнам. Чи не­має ба­жа­н­ня у ен ту зі ас тів і дер жа ви за мис - ли­ти ся про це? Май с тер тут, із на­ми!

ФОТО БОРИСА КОРПУСЕНКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.