Сьо­го­дні – День на­ро­дже­н­ня Джу­льєт­ти

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ан­на ГАВ­РИ­ЛЮК

16ве­ре­сня Ве­ро­на ви­рує від свя­тко­вих кар­на­валь­них хо­дів, му­зи­ки та без­лі­чі кві­тів — так свя­тку­ють День на­ро­дже­н­ня ві­до­мої на увесь світ шек­спі­рів­ської ге­ро­ї­ні — Джу­льєт­ти.

У цей день усе обер­та­є­ться нав­ко­ло те­ми ко­ха­н­ня та лі­те­ра­ту­ри — вру­ча­ють пре­мію Scrivere per amore, про­во­дять по­ка­зи екра­ні­за­цій та спе­кта­клів за мо­ти­ва­ми «Ро­мео та Джу­льєт­ти». До ре­чі, з 1972 ро­ку у Ве­ро­ні на­віть існує клуб Джу­льєт­ти. Уча­сни­ці клу­бу отри­му­ють понад 5000 ли­стів, адре­со­ва­них Джу­льєт­ті. У ли­стах за­ко­ха­них зде­біль­шо­го опи­са­но скла­дні лю­бов­ні си­ту­а­ції та мі­стя­ться про­ха­н­ня про по­ра­ду. І жо­дне з по­слань не ли­ша­є­ться без від­по­віді. Для ко­жно­го за­ко­ха­но­го сер­ця дів­ча­та з клу­бу зна­хо­дять пра­виль­ні сло­ва під­трим­ки.

Зві­сно, ці­ка­во, яким чи­ном лі­те­ра­тур­на ге­ро­ї­ня мо­же мати справ­жній день на­ро­дже­н­ня. А історія та­ка — до­ктор Джу­зеп­пе Ві­ві­а­ні зі­брав і зі­ста­вив фа­кти з тво­ру з істо­ри­чни­ми. Він з’ясу­вав, що пра­ви­те­лем Ве­ро­ни був гер­цог Бар­то­ло­мео Дел­ла Ска­ла. Це 1301—1304 ро­ки. А го­ду­валь­ни­ця ле­ді Ка­пу­лет­ті зга­дує, що Джу­льєт­та на­ро­ди­ла­ся на Свя­то вро­жаю. Та­кож у текс­ті зга­ду­є­ться Ве­лик­день у трав­ні, що, згі­дно з астро­но­мі­чним ка­лен­да- рем, від­бу­ло­ся 1302 ро­ку. На осно­ві цих фа­ктів і бу­ло з’ясо­ва­но, що Джу­льєт­та на­ро­ди­ла­ся 16 ве­ре­сня 1284 ро­ку.

МАЛЮНОК АВ­ТО­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.