Не­до­тор­кан­ні

«09-15.09.2016»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ан­дрій ПЛАХОНІН

Усе­ре­дньо­віч­чі все бу­ло про­сто і зро­зумі­ло. Якщо бла­зень ви­смі­ю­вав не­до­лі­ки ко­ро­ля в йо­го при­су­тно­сті, ро­зум­ний во­ло­дар смі­яв­ся, мов­ляв, що з дур­ня ві­зьмеш, але ти­хо, про се­бе, мо­тав на вус, що про ньо­го на­род го­во­рить. Але, якщо бла­зень ви­смі­ю­вав сво­го ко­ро­ля по­за­о­чі, бай­ду­же в п’ яній ком­па­нії в кор­чмі чи за кор­до­ном, на фе­сти­ва­лі в Юр­ма­лі, ро­зум­ний во­ло­дар від­да­вав на­каз цьо­го бла­зня стра­ти­ти. То­му що в пер­шо­му ви­пад­ку, ви­смі­ю­ю­чи сво­го су­ве­ре­на, бла­зень да­вав йо­му мо­жли­вість ви­пра­ви­ти по­мил­ки, змі­цни­ти свою вла­ду і свою дер­жа­ву. А в дру­го­му ви­пад­ку він, нав­па­ки, руй­ну­вав не ли­ше ав­то­ри­тет сво­го су­ве­ре­на, а тим са­мим під­ри­вав без­пе­ку сво­єї кра­ї­ни.

■ На ща­стя для « 95 Квар­та­лу » , зір­ки ви­яви­ли­ся на їхньо­му бо­ці — по­хму­ре й кри­ва­ве се­ре­дньо­віч­чя в Укра­ї­ні змі­нив роз­ви­ну­тий олі­гар­хат. Пра­во стра­ти­ти і на­віть су­ди­ти у ко­ро­лів дав­но ві­ді­бра­ли (утім, за­ли­шив­ши пра­во ще­дро обда­ро­ву­ва­ти). У наш час пра­во су­ди­ти пе­ре­йшло до на­ро­ду. Цей суд у нас на­зи­ва­є­ться гро­мад­ською дум­кою, що ви­ра­жа­є­ться в пра­ві го­во­ри­ти що на­ду­ма­є­ться в со­ці­аль­них ме­ре­жах. Сло­во, зви­чай­но, вби­ває, чи не « 95 Квар­та­лу » це зна­ти. Але ця смерть ні­би не­ре­аль­на, сьо­го­дні по­мер, а зав­тра зно­ву в ефі­рі. Зі смер­тю на пла­сі її ні­як не по­рів­ня­ти. Та все ж на­віть цей у чо­мусь без­жа­лі­сний, але ціл­ком у ду­сі ча­су гу­ман­ний суд ви­явив­ся « 95 Квар­та­лу» не до впо­до­би.

■ Ще вчо­ра, кум ко­ро­ле­ві, сват мі­ні­стро­ві, за ре­аль­ні, а часто й за ви­га­да­ні по­мил­ки во­ни ви­смі­ю­ва­ли й су­ди­ли цих ко­ро­лів і мі­ні­стрів, а сьо­го­дні у сві­тлі со­фі­тів во­ни са­мі ста­ли об’ єктом до­ко­рів і ке­пку­вань. От і вся стра­та. Зда­ва­ло­ся б, ви­ба­чив­ся, на­мо­тав на вус, по­смі­яв­ся з се­бе ра­зом з усі­ма, ви­пра­вив по­мил­ки q да­лі со­бі жи­ви. Я по­чав з то­го, як ра­ні­ше по­во­ди­ли­ся ро­зум­ні ко­ро­лі, а це при­клад, як би в та­кій си­ту­а­ції по­вів­ся ро­зум­ний бла­зень.

■ На жаль, ча­си вже не ті. І з ко­ро­ля­ми у нас не­га­разд, але, Го­спо­ди, як же нам

бракує ро­зум­них бла­знів!

■ Не пре­зи­дент, не мі­ні­стри, не по­лі­цей­ські з кий­ка­ми, на­віть не про­фе­сій­ні те­ле­кри­ти­ки, а гля­да­чі — про­стий на­род ска­зав їм: хло­пці, без­глу­здо, не­та­ктов­но, не­смі­шно. І у від­по­відь « 95 Квар­тал » на­звав це « ор­га­ні­зо­ва­ним цьку­ва­н­ням» і «на­па­дом на сво­бо­ду сло­ва » , а кри­ти­ків — цей про­стий на­род, «за­ви­дю­щи­ми, під­ку­пни­ми, за­мов­ле­ни­ми, дрі­бни­ми осо­би­на­ми, ма­ріо­не­тка­ми в чи­ї­хось пу­хких ру­ках». Дя­ку­є­мо, що не аген­та­ми Крем­ля, як 10 ро­ків то­му на­зи­ва­ла укра­їн­ців, які звер­ну­ли­ся до ньо­го зі спра­ве­дли­ви­ми до­ко­ра­ми, прес- се­кре­тар пре­зи­ден­та Ющен­ка. Або не бо­та­ми По­ро­шен­ка, як на­звав нас нар­деп від жур­на­лі­сти­ки Сер­гій Ле­щен­ко, який ти­ждень то­му теж став, у зв’яз­ку з нез’ясо­ва­ни­ми дже­ре­ла­ми ко­штів для по­ку­пки не­по­мір­но до­ро­гої квар­ти­ри об’єктом кри­ти­ки з бо­ку ве­ли­кої кіль­ко­сті укра­їн­ців.

■ У двох по­пе­ре­дніх ко­лон­ках ми го­во­ри­ли про не­до­тор­кан­них — по­за кри­ти­кою, жур­на­лі­стів і по­лі­ти­ків, і тут­та­ки, ні­би спе­ці­аль­но в те­му, у нас з’ яви­ли­ся не­до­тор­кан­ні для кри­ти­ки бла­зні.

■ Я не за­гли­блю­ва­ти­му­ся в обго­во­ре­н­ня ре­пер­ту­а­ру « 95 Квар­та­лу » , тим па­че що з са­мо­го по­ча­тку не є їхнім від­да­ним ша­ну­валь­ни­ком і на­віть про­сто гля­да­чем. Та й суть, як і в по­пе­ре­дніх ви­пад­ках з укра­їн­ськи­ми не­до­тор­кан­ни­ми, не в цьо­му. Суть — у зір­ко­вій хво­ро­бі, у нев­мін­ні ве­сти дис­ку­сію, у нев­мін­ні слу­ха­ти. І, що най­сум­ні­ше, — у пов­но­му нев­мін­ні смі­я­ти­ся з са­мих се­бе. Це остан­нє убив­че у ви­пад­ку з по­лі­ти­ком і жур­на­лі­стом, але, що ще гір­ше, не­про­фе­сій­но для про­фе­сій­но­го бла­зня.

■ Так вже ви­йшло, від­по­відь «95 Квар­та­лу», її форма, під­бір ви­слов­лю­вань ли­ше під­твер­див спра­ве­дли­вість до­ко­рів на їхню адре­су: без­глу­здо, не­та­ктов­но, не­смі­шно, і, що най­го­лов­ні­ше, не­про­фе­сій­но. Бла­зень, який не вміє від­по­ві­сти до­те­пним екс­пром­том, опу­ска­ю­чись до ба­наль­но­го «сам ду­рень», який про­сто озву­чує зі сце­ни на­пи­са­ні ін­ши­ми текс­ти, це не бла­зень, а ма­ріо­не­тка, що го­во­рить, ляль­ка, як сфор­му­лю­вав у сво­їй від­по­віді Во­ло­ди­мир Зе­лен­ський, на чи­їйсь «пу­хкій ру­ці». Чи вар­то то­ді обго­во­рю­ва­ти, во­рог чи па­трі­от Укра­ї­ни та чи ін­ша ляль­ка. Має зна­че­н­ня не що й де го­во­рить та чи ін­ша ляль­ка, а ли­ше чия ру­ка з неї сьо­го­дні стир­чить.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.