«Ар­гу­мент-Кі­но»: но­вий фор­мат

Хто та­кий кі­но­про­дю­сер? Укра­їн­ський ва­рі­ант

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Во­ло­ди­мир ВОЙТЕНКО

Вно­чі з 18 на 19 ве­ре­сня о 01.00 у про­гра­мі «Ар­ґу­мен­тКі­но» на те­ле­ка­на­лі «1+1» йти­ме­ться про те, якою є роль про­дю­се­ра в су­ча­сно­му кі­не­ма­то­гра­фі­чно­му про­це­сі, зокре­ма, в укра­їн­сько­му. Го­стем про­гра­ми ста­не про­дю­сер та дистриб’ютор, ке­рів­ник ком­па­нії «Ар­тха­ус Тра­фік» Де­нис Іва­нов.

«Ар­ґу­мент-Кі­но», що є най­дав­ні­шою ав­тор­ською про­гра­мою на всьо­му укра­їн­сько­му те­ле­ба­че­н­ня, роз­по­чи­нає свій 18-й те­ле­се­зон.

Про­тя­гом по­пе­ре­дніх 17 ро­ків в рам­ках «Ар­ґу­мен­ту-Кі­но» де­мон­стру­ва­ло­ся ми­сте­цьке, куль­то­ве, со­ці­аль­но акту­аль­не кі­но з Укра­ї­ни та ре­шти сві­ту. За­га­лом із ве­ре­сня 1999 ро­ку — понад пів­ти­ся­чі уні­каль­них філь­мів і ти­ся­чі різноманітних кі­но­істо­рій.

Від­так «Ар­ґу­мент-Кі­но» пе­ре­тво­рю­є­ться на са­мо­стій­ну, са­мо­до­ста­тню про­гра­му про сві­то­вий та укра­їн­ський кі­не­ма­то­граф. Себ­то філь­ми у про­гра­мі біль­ше не де­мон­стру­ва­ти­му­ться, але що­ти­жня в ній іти­ме­ться про най­акту­аль­ні­ші кі­не­ма­то­гра­фі­чні по­дії в кон­текс­ті су­ча­сно­сті та кі­но­істо­рії. Ав­тор про­гра­ми, кі­но­кри­тик Во­ло­ди­мир Войтенко, ко­мен­ту­ва­ти­ме їх, а та­кож обго­во­рю­ва­ти­ме з го­стя­ми «Ар­ґу­мен­ту-Кі­но» — лю­дьми, які ви­зна­ча­ють су­ча­сний укра­їн­ський кі­не­ма­то­гра­фі­чний та на­за­гал куль­тур­ний по­ступ.

Кі­но­ка­лен­дар до­по­мо­же осми­сли­ти твор­чість укра­їн­сько­го акто­ра й ре­жи­се­ра Ві­кто­ра Ан­дрі­єн­ка, іспан­сько­го ре­жи­се­ра Пе­дро Аль­мо­до­ва­ра, зі­рок іта­лій­сько­го кі­но Со- фії Ло­рен та аме­ри­кан­сько­го — Май­кла Да­ґле­са, зга­да­ти про не­пе­ре­сі­чну особистість ви­ко­нав­ця ро­лей Та­ра­са Шев­чен­ка та Іва­на Фран­ка, акто­ра й ре­жи­се­ра Сер­гія Бон­дар­чу­ка, а та­кож ді­зна­ти­ся, ко­ли на­справ­ді бу­ло за­сно­ва­но Канн­ський фе­сти­валь. Обов’яз­ко­ва роз­по­відь — про кі­но­те­а­траль­ні прем’єри на­сту­пно­го ти­жня: ри­мейк кла­си­чно­го філь­му «Чу­до­ва сім­ка» (реж. Ан­ту­ан Фу­куа), дра­му з ав­стра­лій­сько­го остро­ва «Сві­тло між двох оке­а­нів» (реж. Де­рек Сі­єн­френс), ре­тро-дра­му про при­ро­ду фа­ши­зму «Ди­тин­ство лі­де­ра» (реж. Брей­ді Кор­бет), а та­кож ані­ма­цій­ний фільм для всі­єї ро­ди­ни «Ле­ле­ки» (реж. Ні­ко­лас Сто­лер, Даґ Сві­тленд).

ПРО­ДЮ­СЕР ДЕ­НИС ІВА­НОВ СТАВ ГО­СТЕМ ПРО­ГРА­МИ «АР­ҐУ­МЕНТ-КІ­НО» ФОТО УКРІНФОРМ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.