На ви­бо­рах до Дер­жду­ми РФ лі­ди­рує До­нальд Трамп

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ігор ЯКОВЕНКО, спе­ці­аль­но для «Дня», Мо­сква

Ті ро­сі­я­ни, які все-та­ки при­йдуть 18.09.2016 на ви бор чі діль­ни­ці, не­зва­жа­ю­чи на всі зу­си­л­ля ме­шкан­ців Крем­ля, спря­мо­ва­ні на змен­ше­н­ня яв­ки, бу­дуть зди­во­ва­ні й украй за­сму­че­ні тим, що не зна­йдуть у сво­їх бю­ле­те­нях До­наль­да Трам­па.

■ Адже зав­дя­ки те­ле­ба­чен­ню за остан­ні кіль­ка мі­ся­ців цей чо­ло­вік уві­йшов до ко­жно­го ро­сій­сько­го бу­дин­ку, в ко­жну сім’ю, став для мільйонів гро­ма­дян Ро­сії рі­дним і близь­ким. Як ко­лись Поль Роб­сон, Ан­дже­ла Де­віс або Лу­їс Кор­ва­лан. «Пра­виль­ний па­цан, хоч і пін­дос!» — схваль­но ки­ває жи­тель ро­сій­ської гли­бин­ки, ді­знав­шись з новин, як Трамп хва­лить Пу­ті­на, і схваль­но ти­че та­ту­йо­ва­ним паль­цем у те­ле­ві­зор. «Тіль­ки б на­шо­го Трам­пу­шку та­мо­шні бан­дю­ки не обра­зи­ли! Адже він один там та­кий, наш за­сту­пник», — сум­но зі­тхає пен­сіо­нер­ка й ла­ска­во гла­дить змор­шку­ва­тою ру­кою зображення Трам­па у зом­бо­я­щи­ку.

■ «Чи вб’ють Трам­па?» — та­ке за­пи­та­н­ня при­кра­си­ло за­дник сту­дії Дми­тра Ки­се­льо­ва під час йо­го не­діль­но­го ефі­ру «Ве­сти не­де­ли» від 11.09.2016. Сю­жет про пре­зи­дент­ські ви­бо­ри в США як зав­жди був на­ба­га­то дов­шим, ніж час, який ро­сій­ське те­ле­ба­че­н­ня при­ді­ляє ви­бо­рам до Дер­жав­ної ду­ми, до яких за­ли­ши­ло­ся всьо­го кіль­ка днів. Аме­ри­кан­ські ви­бо­ри ви­сві­тлю­ють у Ро­сії в сти­лі­сти­ці мі­фу, тоб­то пер­со­на­жі чі­тко роз­ді­ле­ні на са­краль­но­го й про­фан­но­го. Кар­тин­ка стро­го чор­но-бі­ла, без пів­то­нів: у До­наль­ді Трам­пі — все чу­до­во, у Гіл­ла­рі Клін­тон — усе жа­хли­во. «По­дря­пи­ни на Трам­пі — за­го­ю­ю­ться, а про­бо­ї­ни на Клін­тон — роз­ро­ста­ю­ться вглиб і вшир», — так Ки­се­льов ко­мен­тує під­сум­ки би­тви ком­про­ма­тів на ви­бо­рах у США.

■ У ро­сій­сько­му те­ле­ві­зо­рі Трамп уже пе­ре­міг. Так, при­найм­ні, по­дає си­ту­а­цію Дми­тро Ки­се­льов, який на­во­дить да­ні опи­ту­вань, від­по­від­но до яких Трамп ви­пе­ре­джає Клін­тон. До ре­чі, це вза­га­лі окре­ма історія. Оскіль­ки Кремль не мо­же зни­щи­ти аме­ри­кан­ські со­ціо­ло­гі­чні ком­па­нії, як це бу­ло тіль­ки­но зро­бле­но з Ле­ва­дою-цен­тром, то до­во­ди­ться бре­ха­ти й пе­ре­кру­чу­ва­ти. У всіх ро­сій­ських ЗМІ пи­шуть, що Трамп за опи­ту­ва­н­ня­ми ви­грає пре­зи­дент­ські пе­ре­го­ни, ви­пе­ре­джа­ю­чи свою су­пер­ни­цю на два пун­кти. Якщо ж по­ди­ви­ти­ся на аме­ри­кан­ські сай­ти, де пред­став­ле­ні да­ні остан­ніх опи­ту­вань, то ми по­ба­чи­мо пря­мо про­ти­ле­жну кар­ти­ну. Сайт RealClearPolitics: Клін­тон — 46,1%, Трамп — 43,8%; сайт Тре­кер NYT: Клін­тон — 44%, Трамп — 41%; сайт Pollsters: Клін­тон — 46,1%; Трамп — 42,3%.

P■ Оскіль­ки в те­ле­ві­зо­рі в Ки­се­льо­ва Трамп упев­не­но пе­ре­ма­гає, то йо­го не­о­дмін­но вб’ють. Так, при­найм­ні, ого­ло­сив Ки­се­льов у сво­їй пе­ре­да­чі. І, зві­сно, на­во­дить дов­гий спи­сок за­ма­хів і вбивств аме­ри­кан­ських пре­зи­ден­тів. Та­кти­ка бре­хні у Ки­се­льо­ва в цьо­му ви­пад­ку без­про­гра­шна. Адже якщо Трамп про­грає, що, спо­ді­ва­ти­ме­мо­ся, все-та­ки ймо­вір­ні­ше, то й уби­ва­ти йо­го ні­чо­го, а от­же, й Ки­се­льо­ва не спі­йма­ють на бре­хні. За­те мо­жна бу­де ще кіль­ка ро­ків во­ла­ти про не­че­сні аме­ри­кан­ські ви­бо­ри й не­ле­гі­тим­ність за­о­ке­ан­сько­го пре­зи­ден­та. А якщо Трамп пе­ре­мо­же, що, на жаль, неможливо пов­ні­стю ви­клю­чи­ти, то за все­на­ро­дним трі­ум­фу­ва­н­ням хто зга­ду­ва­ти­ме про ки­се­льов­ські стра­шил­ки?

■ Що ж до Гі лла рі Клін тон, то їй у ро­сій­ських ЗМІ при­ді­ля­є­ться ува га, не мен ша, ніж на шо му все­на­ро­дно­му улю­блен­це­ві До­наль­ду Трам­пу. Але якщо Трамп — це фа­кти­чно Іван-Ца­ре­вич, то Клін­тон — ти­по­ва Ба­ба-Яга. Тіль­ки на­ша ро­сій­ська Ба­ба-Яга, не­зва­жа­ю­чи на вік, на здо­ров’я не скар­жи­ться, а Клін­тон, су­дя­чи з то­го, що про неї пи­шуть ро­сій­ські ЗМІ, вже дво­ма но­га­ми в мо­ги­лі, й чі­пля­є­ться за жи­т­тя ви­клю­чно че­рез ве­ред ли­вість, пра­гну­чи ре­а­лі­зу­ва­ти єди­ну свою мрію — по­гу­би­ти Ро­сію.

■ Усі сю­же­ти про Клін­тон у ро­сій­ських ЗМІ на­га­ду­ють урив­ки з Ме­ди­чної ен­ци­кло­пе­дії з не­ве­ли­ки­ми вкра­пле­н­ня­ми еле­мен­тів пуб лі ци­сти ки. Най біль ше та ких вкра­плень бу­ло у Ки­се­льо­ва. Ко­ли від ви хва лянь Трам пу він пе рей - шов до пля­му­ва­н­ня Клін­тон, на зад ни ку йо го сту дії з’ явив ся на - пис: «Ка­шель Клін­тон тря­се Бі­лий дім » . І Ки се льов ці лих п’ ять хви - лин — ве­ли­че­зний час у фе­де­раль­но­му ефі­рі в прайм-тайм! — роз­по­ві дав про особ ли вос ті пнев мо нії Гіл­ла­рі Клін­тон.

■ На сай­ті го­лов­но­го дер­жав­но­го ін­форм­агент­ства РИА Но­во­сти те­ма пре­зи­дент­ських ви­бо­рів у США ста­ла аб­со­лю­тно до­мі­ну­ю­чою, по­ті­снив­ши не ли­ше та­кі дур- ни­ці, як дум­ські ви­бо­ри в Ро­сії, а й вій­ну в Си­рії, від­но­си­ни з Укра­ї­ною, про­бле­ми ко­ру­пції та ін­ші дрі­бни­ці. Лі­кар Клін­тон роз­по­вів про її «ду­шев­ний стан» — ста­т­тя, що ви­йшла під та­ким за­го­лов­ком, у «РИА Но­во­сти» де­таль­но опи­сує стан здо­ров’я Клін­тон. «Згі­дно з ви­снов­ком лі­ка­ря у Клін­тон не­за­ра­зна ба­кте­рій­на форма пнев­мо­нії, для лі­ку­ва­н­ня якої їй про пи­са­но курс ан­ти­біо­ти­ків на 10 днів», — дбай­ли­во ін­фор­мує ро­сі­ян агент­ство.

■ Огля­дач Дми­тро Ко­си­рев ви­рі­шив у зв’яз­ку з ви­бо­ра­ми при­га­да­ти про Оба­му. У пу­блі­ка­ції: «Не той те­ле­ка­нал: чо­му Оба­ма від­мов­ляє Трам пу в пра ві на ін терв’ ю » , Ко­си­рев по­рів­нює Ба­ра­ка Оба­му зі ста­лін­ськи­ми ка­та­ми: про­ку­ро­ром Ан­дрі­єм Ви­шин­ським і «за­лі­зним нар­ко­мом» Ми­ко­лою Єжо­вим. На дум ку огля да ча Ко си ре ва, Оба ма, який кон с та ту вав, що Трамп, ви - сту­па­ю­чи на про­па­ган­дист­сько­му те­ле­ка­на­лі RussiaToday, про­де­мон­стру­вав свої сим­па­тії Пу­ті­ну, тим са мим ви сту пив у сти ліс ти ці Ви - шин­сько­го, Єжо­ва і Мао. За­ли­ши­ло­ся ді­зна­ти­ся в огля­да­ча Ко­си­ре­ва, чи всти­гне Оба­ма до кін­ця сво­го пре зи ден­тсь ко го тер мі ну влаш ту - ва ти од но час но Ве ли кий те рор і Куль­тур­ну ре­во­лю­цію.

■ Але лі­де­ром в агі­та­ції ро­сі­ян за Трам па й про ти Клін тон є, по­за сум­ні­вом, пи­сьмен­ник Ми­ха­їл Вел лер, який пок лав на вів тар аме ри кансь ких ви бо рів весь свій тем пе ра мент і лі те ра тур ний дар. Про те, який чу­до­вий Трамп і яка жа­хли­ва Клін­тон, Вел­лер мо­же го­во ри ти ці ло до бо во, не зу пи ня ю - чись. Ось, на прик лад, весь чи ма - лий ефір « Осо бо го мне ния » на «Эхе Мо­сквы» від 9.09.2016 пи­сьмен­ник Вел­лер при­свя­тив де­таль­но му ана лі зу ана то мії і фі зіо ло гії Гіл­ла­рі Клін­тон.

■ « У Гіл­ла­рі слу хо вий апа - рат! » — ра діс но ябед ни чає пись - мен­ник Вел­лер слу­ха­чам «Эха». І до­дає: «Ма-а-лень­кий та­кий апа­ра­тик, за мас ко ва ний під пер ли ну, щоб їй бу­ло кра­ще чу­ти, ди­тя моє».

■ Че рез кіль ка се кунд но вий ком­про­мат на не­на­ви­сно­го кан­ди­да­та: «У неї три або чотири стру­си моз­ку. Яке пре­зи­дент­ство?» Ну, й уза га лі: « Клін тон са ма по со бі не існує». За рів­нем стер­во­зно­сті й на­хра пис тої агі та ції про ти Клін тон пись мен ник Вел лер да ле ко обій - шов Ки се льо ва і на віть кла си ка цьо го жан ру Сер гія До рен ка. Той обме­жу­вав­ся де­мон­стра­ці­єю в ефі­рі рент­ге­нів­сько­го знім­ка су­гло­ба При­ма­ко­ва, а пи­сьмен­ник Вел­лер під хо­дить ком п лек с но, на­да ючи сво­їм чи­та­чам і слу­ха­чам де­таль­ні по дро би ці клі ніч но го об сте жен ня всьо­го ор­га­ні­зму Гіл­ла­рі Клін­тон.

■ У ме не є своя вер сія, чо му Крем­лю, всій ро­сій­ській ін­фор­ма­цій­ній ма­ши­ні в ді­а­па­зо­ні від Ки­се­льо­ва до Вел­ле­ра так до впо­до­би Трамп і так не на вис на Клін тон. І спра­ва, зві­сно, зов­сім не в то­му, що Трамп обі­цяє лю­би­ти Пу­ті­на і від­да­ти йо­му на по­та­лу Укра­ї­ну з краї на ми Бал тії. На віть біль шість ау­ди то рії « РИА Но вос ти » в опи - тувн ні, ор га ні зо ва но му на цьо му сай­ті, вва­жає, що в ра­зі пе­ре­мо­ги Трамп, швид­ше за все, не про­во­ди­ти­ме про­ро­сій­ську по­лі­ти­ку.

■ От­же, річ не в цьо­му. А в то­му, що для пе­ре­ва­жної біль­шо­сті ро­сі­ян го­лов­на фун­кція пре­зи­ден­та США, те, за­ра­ди чо­го йо­го й оби­ра­ють аме­ри­кан­ці, — це псу­ва­ти жи­т­тя ро­сі­я­нам, ро­би­ти нам дрі­бні ка­по­сті: під­ви­щу­ва­ти ці­ни, зни­жу­ва­ти зар­пла­ти, обва­лю­ва­ти ру­бель, але основ­не, зві­сно, — «хо­ди­ти до ві­тру» в на­ших під’їздах і лі­фтах. А те­пер да­вай­те по­рів­ня­є­мо з ці­єї то­чки зо­ру по­тен­ці­ал Гіл­ла­рі Клін­тон і До­наль­да Трам­па. На­віть з то­чки зо­ру ан­тро­по­ме­трії: зріст Трам­па — 191 см, ва­га — 90 кг; зріст Клін­тон — 165 см, ва­га — 60 кг. Те­пер уявіть об­сяг зав­дань, що сто­ять пе­ред аме­ри­кан­ським пре­зи­ден­том, вра­хо­ву­ю­чи, що в одній ли­ше Мо­сков­ській обла­сті 470 ти­сяч жи­тло­вих бу­дин­ків, а, на­при­клад, у Кра­сно­дар­сько­му краї їх уза­га­лі понад міль­йон. Ну, і як справ­ля­ти­ме­ться зі сво­єю го­лов­ною фун­кці­єю Гіл­ла­рі Клін­тон зі сво­ї­ми стру­са­ми, слу­хо­вим апа­ра­том і пнев­мо­ні­єю, осо­бли­во якщо вра­ху­ва­ти, що па­ні вза­га­лі для цьо­го при­сто­со­ва­ні на­ба­га­то гір­ше. От­же, вся на­дія ви­клю­чно на Трам­па!

ФОТО РЕЙТЕР

«ПРА­ВИЛЬ­НИЙ ПА­ЦАН, ХОЧ І ПІН­ДОС!»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.