Як по­тра­пи­ти на пер­шу шпаль­ту «Дня»?

Жу­рі ХVІІI Мі­жна­ро­дно­го фо­то­кон­кур­су га­зе­ти на чи­слен­ні про­ха­н­ня ав­то­рів про­дов­жи­ло при­йом ро­біт

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

17ро­ків фо­то­істо­рії. 115 фо­то­ви­ста­вок мі­ста­ми Укра­ї­ни. 778 на­го­ро­дже­них фо­то­гра­фів. А ще — 35 міст, де від­бу­ли­ся фо­то­ви­став­ки, та 335 ти­сяч кі­ло­ме­трів до­ріг (!) — від Чер­ні­го­ва до Се­ва­сто­по­ля, від Ужго­ро­да до До­не­цька. Це ли­ше кіль­ка вра­жа­ю­чих фа­ктів про Мі­жна­ро­дний фо­то­кон­курс га­зе­ти «День», за­сну­ва­н­ня яко­го від­бу­ло­ся 15 ве­ре­сня 1998 ро­ку.

Всі ці ро­ки «День» нев­пин­но де­мон­струє най­кра­щі до­ся­гне­н­ня укра­їн­ських фо­то­гра­фів, за­дає темп зро­ста­н­ня для ав­то­рів-по­ча­тків­ців та не­втом­но сти­му­лює до но­вих твор­чих по­шу­ків дав­но ви­зна­них май­стрів. За сло­ва­ми уча­сни­ків кон­кур­су, ви­став­ку з най­кра­щи­ми ро­бо­та­ми, яка тра­ди­цій­но від­кри­є­ться на по­ча­тку ли­сто­па­да, во­ни вже сьо­го­дні не­ймо­вір­но че­ка­ють. Адже це — єди­на в кра­ї­ні пла­тфор­ма, де мо­жна по­спіл­ку­ва­ти­ся і «зро­би­ти за­мі­ри» най­кра­щих до­ся­гнень за рік. А ще — одер­жа­ти вра­жа­ю­чі при­зи, адже кон­курс «Дня» має без­пре­це­ден­тний при­зо­вий фонд. А гля­да­чі, в свою чер­гу, те­ле­фо­ну­ють і пи­шуть до ре­да­кції, що во­ни — в очі­ку­ван­ні ре­зуль­та­тів кон­кур­су, бо це... «які­сно ін­ший по­гляд на кра­ї­ну».

Ці­єї не­ді­лі, 18 ве­ре­сня, мав за­вер­ши­ти­ся при­йом цьо­го­рі­чних ро­біт на ХVІІI Мі­жна­ро­дний фо­то­кон­курс га­зе­ти « День » . Однак, не­зва­жа­ю­чи на те, що в юві­лей­ний 20-рі­чний рік «Дня» на кон­курс вже по­да­но ре­кор­дну кіль­кість ро­біт, члени жу­рі ого­ло­си­ли про про­дов­же­н­ня при­йо­му сві­тлин до 30 ве­ре­сня. Це, пе­ре­дов­сім, про­ха­н­ня са­мих ав­то­рів, ча­сти­на з яких пе­ре­бу­ває в зо­ні АТО і не всти­гла на­ді­сла­ти кон­кур­сні ро­бо­ти. На­га­ду­є­мо, що з усі­ма умо­ва­ми кон­кур­су мо­жна озна­йо­ми­ти­ся на сай­ті «Дня», на шпаль­тах га­зе­ти та на­ших сто­рін­ках в со­ці­аль­них ме­ре­жах. Го­лов­ний же кри­те­рій до ро­бо­ти — якість змі­сту. Як за­ува­жи­ла го­лов­ний ре­да­ктор «Дня» Ла­ри­са Ів­ши­на, «у кон­кур­сних фо­то­гра­фі­ях має бу­ти щось біль­ше, ніж вла­сне фото».

«Фо­то­гра­фія — це ве­ли­че­зна си­ла, во­на в со­бі аку­му­лює ва­го­ме сми­сло­ве на­пов­не­н­ня. Фо­то­гра­фію доби­ра­ють на кон­курс то­ді, ко­ли в ній є ще щось, окрім вла­сне фото. Є енер­гія то­го, хто зні­має, є йо­го при­ціль­ний по­гляд, який ди­ви­ться у гли­би­ну, — від­зна­чи­ла у сту­пній стат­ті до глян­цю «Мар­шрут №1. Фо­то­бі­є­на­ле кра­ї­ни» Ла­ри­са Ів­ши­на. — Ме­ні зда­є­ться, що фо­то­гра­фи то­му та­кі мов­ча­зні, бо во­ни все по­ка­за­ли че­рез знім­ки. Гля­да­чам за­ли­ша­є­ться «про­чи­та­ти» фо­то­гра­фію».

За сло­ва­ми чле­на жу­рі фо­то­кон­кур­су більд-ре­да­кто­ра «Дня» Миколи Тимченка, ми­ну­ло­го ро­ку ста­ти­сти­ка кон­кур­су вра­жа­ла — май­же 200 уча­сни­ків на­ді­сла­ли понад 3200 ро­біт. Але цьо­го — юві­лей­но­го для га­зе­ти — ро­ку ро­біт мо­же бу­ти ще біль­ше. «Чи­ма­ло ре­пор­та­жної зйом­ки при­йшло на кон­курс із зо­ни АТО, фо­то­гра­фії бій­ців, умо­ви про­жи­т­тя та бо­йо­вий дух, там­те­шніх ме­шкан­ців, які зму­ше­ні хо­ва­ти­ся і ря­ту­ва­ти жи­т­тя від об­стрі­лів, — над­си­ла­ють як про­фе­сій­ні фо­то­гра­фи, так і во­лон­те­ри, — роз­по­від­ає Ми­ко­ла Тимченко. — Однак пе­ре­ва­жна біль­шість ро­біт при­свя­че­на не ли­ше вій­ні. На фото — най­ва­жли­ві­ші ві­хи жи­т­тя кра­ї­ни за рік. Зміст, ра­курс, фо­кус і за­га­лом ком­по­зи­ція де­яких сві­тлин ще до роз­гля­ду жу­рі за­свід­чу­ють, що цьо­го ро­ку фо­то­ви­став­ка бу­де не­ймо­вір­но вра­жа­ю­чою та силь­ною».

Одним із від­крит­тів ми­ну­ло­рі­чно­го кон­кур­су став Ста­ні­слав Ко­злюк. За ре­зуль­та­том рі­ше­н­ня жу­рі, він одер­жав від­ра­зу п’ ять від­знак, зокре­ма від ка­фе VeganoHooliganoFamily та ве­га­су­пер­мар­ке­тів за ро­бо­ту « Не­рів­ний бій » та від Гру­зин­сько- укра­їн­сько­го куль­тур­но­го твор­чо­го центру — за ро­бо­ту «Річниця Май­да­ну » . Ста­ні­слав уже по­дав­ся на кон­курс, че­кає на рі­ше­н­ня жу­рі й за­кли­кає ін­ших фо­то­гра­фів не ба­ри­ти­ся.

« По­да­ю­ся на фо­то­кон­курс «Дня» вже три ро­ки. Дня­ми на­ді­слав 25 сві­жих і най­більш силь­них сво­їх ро­біт. Хо­чу ві­ри­ти, що жу­рі їх від­зна­чить, — ко­мен­тує «Дню» Ста­ні­слав Ко­злюк. — Сьо­го­дні на між­на­ро­дній аре­ні Укра­ї­на, на жаль, втра­чає по­зи­ції за­ці­кав­ле­но­сті. У нас вій­на пе­ре­ста­ла бу­ти в актив­ній фа­зі — й світ від­ра­зу втра­чає ін­те­рес, хоч як ци­ні­чно це зву­чить. За­кор­дон­ні ме­діа про­сять фо­то­ре­пор­та­жі ли­ше то­ді, ко­ли є за­го­стре­н­ня в зо­ні АТО. Якщо ти не зняв мо­мен­ту об­стрі­лу, сам бій — то­ді за­хі­дні ме­діа май­же не ці­кав­ля­ться зйом­кою. І ко­ли світ, зокре­ма За­хід, стає більш жорс­тким та ци­ні­чним, в са­мій Укра­ї­ні фото за­ли­ша­є­ться за- тре­бу­ва­ним. І не ли­ше — з вій­ни, і не ли­ше — з мо­мен­ту бою. Пе­ре­дов­сім про­від­ни­ком ці­єї по­зи­ції є «День».

За сло­ва­ми Ста­ні­сла­ва, біль­шість укра­їн­ських фо­то­ко­рів три­ма­ють дру­жній кон­такт, є пев­на со­лі­дар­ність, слід­ку­ють за твор­чи­ми до­ся­гне­н­ня­ми одне одно­го. І го­лов­ний фо­то­кон­курс кра­ї­ни — кон­курс «Дня» — є для всіх ва­жли­вим май­дан­чи­ком кон­со­лі­да­ції зу­силь.

«Аб­со­лю­тно по­го­джу­ю­ся з по­зи­ці­єю « Дня » , що сьо­го­дні фото му­сить бу­ти біль­ше, ніж про­сто фото, зви­чай­на ілю­стра­ція, до­ку­мент. Які­сне фото має не­сти со­ці­аль­не на­ван­та­же­н­ня, ідею, чі­ткий по­сил для су­спіль­ства. Це — ва­жли­ві кри­те­рії. І са­ме та­кі знім­ки най­важ­че « впі­йма­ти», — про­дов­жує Ста­ні­слав Ко­злюк. — Фото без змі­сту — не фото. До при­кла­ду, я не про­сто фо­то­гра­фую, а пи­шу істо­рії до сво­їх знім­ків. Зі­зна­ю­ся, що не один раз по­мі­чав, що ти мо­жеш кіль­ка сто­рі­нок текс­ту на­пи­са­ти, але він не вра­зить так силь­но, як одне- єди­не фото — на­при­клад, ко­па­чів бур­шти­ну. Мо­жна три­ста ра­зів опи­су­ва­ти, як руй­ну­ють ліс і не­за­кон­но ко­па­ють бур­штин. А мо­жеш зро­би­ти одне фото — і по­тра­пи­ти на пер­шу шпаль­ту «Дня» і на фо­то­ви­став­ку » .

ФОТОКОЛАЖ МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

УРОЖАЙ ФОТО-«Дня». ЗА 18 РО­КІВ ІСНУ­ВА­Н­НЯ МІ­ЖНА­РО­ДНО­ГО ФО­ТО­КОН­КУР­СУ СВІТ ПО­БА­ЧИ­ЛИ П’ЯТЬ АЛЬМАНАХІВ З НАЙ­КРА­ЩИ­МИ РО­БО­ТА­МИ ПЕ­РЕ­МОЖ­ЦІВ ТА ПРИЗЕРІВ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.