...Як еле­мент пе­ред­ви­бор­чої кам­па­нії

Гіл­ла­рі Клін­тон та До­нальд Трамп на­да­ли жур­на­лі­стам де­таль­ні ме­ди­чні зві­ти

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ана­ста­сія РУДЕНКО, «День»

Сві­то­ві ЗМІ цьо­го ти­жня здійня­ли но­ву скан­даль­ну те­му — пнев­мо­нія Гіл­ла­рі Клін­тон. Три­ва­лий час во­на стра­жда­ла на ка­шель, який її ко­ман­да по­ясню­ва­ла се­зон­ною алер­гі­єю, але в не­ді­лю, 11 ве­ре­сня, під час це­ре­мо­нії пам’яті жертв теракту 2001 ро­ку, во­на фа­кти­чно зне­при­том­ні­ла, що за­фі­ксу­ва­ли чи­слен­ні свід­ки. Пі­сля ін­ци­ден­ту її об­сте­жи­ла осо­би­стий лі­кар Лі­за Бер­дак і зро­би­ла офі­цій­ну за­яву про те, що в політика зне­во­дне­н­ня та пнев­мо­нія, але во­на вже ста­біль­но ви­ду­жує. Ви­сту­па­ю­чи на CNN на­сту­пно­го дня, па­ні Клін­тон ска­за­ла, що по­чу­ва­є­ться «на­ба­га­то кра­ще» і не зби­ра­є­ться ро­би­ти пе­ре­р­ву в кам­па­нії. Ре­чник Клін­тон Нік Мер­рілл одра­зу ж по­ві­до­мив у ме­діа, що для змен­ше­н­ня хви­лю­вань най­ближ­чим ча­сом бу­де опу­блі­ко­ва­но ме­ди­чний звіт про стан її здо­ров’я.

Кан­ди­дат у пре­зи­ден­ти США від ре­спу­блі­кан­ців До­нальд Трамп та­кож по- обі­цяв цьо­го ти­жня від­ві­да­ти лі­ка­ря й опри­лю­дни­ти ін­фор­ма­цію про за­галь­ний стан здо­ров’ я. І Клін­тон, і Трамп до­три­ма­ли­ся сло­ва.

Аме­ри­кан­ці при­скі­пли­ві до здо­ров’ я сво­їх обран­ців на чіль­ний пост у кра­ї­ні. Хво­ро­му кан­ди­да­ту во­ни мо­жуть по­спів­чу­ва­ти, але не обе­руть на пре­зи­дент­ську по­са­ду, адже, на їхню дум­ку, це повинна бу­ти лю­ди­на, якій не­ду­ги не ма­ють за­ва­жа­ти ке­ру­ва­ти дер­жа­вою. То­му Фран­клін Де­ла­но Ру­звельт під час сво­єї кам­па­нії 1944 ро­ку на­ма­гав­ся ви­гля­да­ти яко­мо­га більш енер­гій­ним, хо­ча вже по­тер­пав від ате­ро­скле­ро­зу та ко­ро­нар­ної хво­ро­би сер­ця. Від­по­від­а­ти на за­пи­та­н­ня про стан здо­ров’я до­во­ди­ло­ся й ко­ман­ді Рей­га­на. Се­на­тор Пол Тсон­гас че­рез чу­тки про лім­фо­му про­грав прай­ме­різ 1992 ро­ку Біл­лу Клін­то­ну. А се­на­то­ра Джо­на Мак­кей­на, який про­грав Оба­мі ви­бо­ри 2008 ро­ку, пі­до­зрю­ва­ли у приховуванні ра­ку. У від­по­відь по­лі­тик пе­ре­дав жур­на­лі­стам звіт про свій стан здо­ров’ я, що скла­дав­ся з 1173 сто­рі­нок.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.