«За­бо­ро­на ро­сій­сько­го кон­тен­ту по­жва­вить наш ме­ді­а­ри­нок»

12 ве­ре­сня Пре­зи­дент під­пи­сав за­кон про ви­лу­че­н­ня те­ле­та ра­діо­пе­ре­дач дер­жа­ви-оку­пан­та з кво­ти єв­ро­пей­ських

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ана­ста­сія РУДЕНКО, «День»

За кри то ще од ну « шпа ри - ну » , че рез яку до ук ра - їнсь ко го ін фор ма цій но го прос то ру по трап ляв ро - сій­ський ме­ді­а­про­дукт. Ра­ні­ше за ко но дав ст во не ре гу лю ва ло, що са­ме вва­жа­ти єв­ро­пей­ським про дук том. Цю ла зів ку ви ко - ри­сто­ву­ва­ли, щоб за­мість єв­ро­пейсь ко го кон тен ту за ку по ву - ва ти й тран с лю ва ти де шев шу та часто не­які­сну ро­сій­ську ме­дій­ну про­ду­кцію.

Вер­хов­на Ра­да ухва­ли­ла за - ко­но­про­ект № 2766 ще 17 трав­ня. 20 трав­ня йо­го бу­ло під­пи­са но го ло вою Вер хов ної Ра ди Укра­ї­ни та на­прав­ле­но на під­пис Пре­зи­ден­то­ві. На­ре­шті до­ку­мент бу­ло ухва­ле­но, і він на­був чин­но­сті. За­кон пе­ред­ба­чає ви­лу­чи­ти ро­сій­ський ау­діо­ві­зу­аль ний про дукт із кво ти єв ро - пей­сько­го про­ду­кту на телебаченні та ра­діо (крім су­пу­тни­ко­во­го мов­ле­н­ня).

«Із ухва­ле­н­ням цьо­го за­ко­ну, оче­ви­дно, за­тя­гну­ли, — ко­мен­тує «Дню» Сві­тла­на ОСТАПА, ме ді аек с перт, за ступ ник шеф- ре дак то ра пор та лу « Де - тек тор Ме діа » . — Пре зи дент мав йо­го під­пи­са­ти за 15 днів, тоб то на по чат ку чер в ня він вже був би чин­ний, але зро­бив це че рез чо ти ри мі ся ці. У вся - ко­му ра­зі я по­зи­тив­но оці­нюю за­про­ва­дже­н­ня ці­єї нор­ми. Ко­мер­цій­ні мов­ни­ки ще на ста­дії за­ко­но­про­е­кту ви­сло­ви­ли своє обу­ре­н­ня, що мо­жна лег­ко по­яс ни ти, — біз не со вий ін те рес. У них бу ли за куп ле ні ве ли кі об ся ги про дук тів ро сійсь ко го про­да­кше­ну, або на­віть ви­ро­бле­но­го в Укра­ї­ні, але зо­рі­єн­то­ва­но­го на ро­сій­ський ри­нок. Я роз мов ля ла з кіль ко ма їх ні ми пред с тав ни ка ми — во ни бу ли на­ля­ка­ні та­кою си­ту аці­єю, адже тре ба пов ніс тю змі ню­ва ти сіт ку мов лен ня й ду ма ти над ви роб ниц т вом влас но го кон - тен ту. Але прой шов час — і во­ни по­чи­на­ють ада­пту ва­ти­ся. У по­рів­нян­ні з ми­ну­лим ро­ком ста ло біль ше ук ра їнсь ких те - ле­се рі а лів, мульт філь мів та ін­шо го влас но го про дук ту. Пе­ре­хі­дний про­цес, спри­чи­не­ний ре­фор­ма­ми, зав­жди не­лег­кий, але він має бу­ти. У під­сум­ку цей за кон при ве де до по­жвав­лен ня ук ра їнсь ко го рин ку ви­роб ни­цт ва ме ді а то ва - рів, і це на сам пе ред доб ре для гля­да­ча.

За ді­є­вість за­ко­ну має від­по­ві да ти На ці о наль на ра да з пи - тань те ле ба чен ня і ра діо мов - лен ня як ре гу ля тор ний ор ган. Та кож, спо ді ва ю ся, що за вдя - ки актив­ним гро­ма­дя­нам і гро­мадсь ким ор га ні за ці ям, які пиль ну ва ти муть, мов ни ки не мо­жуть роз­сла­би­ти­ся. В ці­ло­му цей за кон гар мо ні зує із за ко - ном на вве ден ня квот на ук ра - їн­ський про­дукт на ра­діо й те­ле ба чен ня. Ме ді аю рис ти нам по­ясни­ли, що ко­лі­зії не ви­ни­кне, оскіль­ки за­кон про кво­ти на ра­діо на­би­рає чин­но­сті з 8 лис - то­па­да 2016 ро­ку, і по­ки що ді­я­ти ме цей за кон, який під пи - сав Пре зи дент, а по тім на бе ре чин нос ті той, і на бу дуть чин - но­сті нор­ми про кво­ти на ра­діо. Так що в ці ло му кіль кість ук - ра їнсь ко го кон тен ту в на ших мов­ни­ках зро­ста­ти­ме».

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.