«Не ли­ше для кни­жок, а й для лю­дей»

Оде­ська бі­блі­о­те­ка пе­ре­тво­ри­ла­ся на су­ча­сний про­стір

Den (Ukrainian) - - Українці – Читайте! - Хри­сти­на ПЕТРЕНКО, Оде­са

Дня­ми в Оде­сі від­чи­ни­ла свої две­рі онов­ле­на на­у­ко­ва бі­блі­о­те­ка іме­ні Ми­хай­ла Гру­шев­сько­го. Кіль­ка мі­ся­ців ре­став­ра­ції — і пе­ред оде­си­та­ми по­став онов­ле­ний су­ча­сний про­стір. До по­ді­бних ці­ка­вих за­кла­дів, ха­бів чи ко­вор­кін­гів, оде­си­ти вже всти­гли зви­кну­ти, адже їх у мі­сті сьо­го­дні з’яв­ля­є­ться де­да­лі біль­ше. Але та­ка бі­блі­о­те­ка з’яви­ла­ся в Оде­сі впер­ше. Як роз­по­ві­ли ди­зай­не­ри, які, до ре­чі, при­їха­ли «онов­лю­ва­ти» бі­бліо­те­ку із За­кар­па­т­тя, їхньою ме­тою бу­ло ві­зу­аль­но роз­ши­ри­ти про­стір, зна­йти в ньо­му мі­сце не ли­ше для кни­жок, а й для лю­дей. Умов­на дво­по­вер­хо­вість при­мі­ще­н­ня до­по­мо­гла до­сяг­ти ці­єї ме­ти. Те­пер же ра­ні­ше тем­не й не­при­мі­тне при­мі­ще­н­ня, за­став­ле­не по­ли­ця­ми, має гар­не осві­тле­н­ня й ви­гля­дає су­ча­сно та стиль­но. І пер­ші від­ві­ду­ва­чі бі­бліо­те­ки не мо­гли цьо­го не по­мі­ти­ти. Хо­ча, за сло­ва­ми ди­зай­не­рів, ве­ли­ка ча­сти­на ро­бо­ти за­ли­ши­лась «за ка­дром», адже, крім онов­ле­н­ня са­мо­го при­мі­ще­н­ня, до­ве­ло­ся та­кож змі­цню­ва­ти фун­да­мент і ре­мон­ту­ва­ти кни­го­схо­ви­ще.

Ві­це- гу­бер­на­тор Оде­ської обла­сті Со­ло­мія Бо­бров­ська, яка ста­ла ідей­ною на­тхнен­ни­цею про­е­кту, по­ді­ли­ла­ся з го­стя­ми мір­ку­ва­н­ня­ми про те, як ва­жли­во роз­ви­ва­ти куль­тур­ний рі­вень су­ча­сної мо­ло­ді. На її дум­ку, схо­жих за­кла­дів має бу­ти ще біль­ше, то­му на цьо­му про­ект не за­вер­ши­ться. А ще, звер­та­ю­чись до го­стей, до­да­ла: « Між хлі­бом і сво­бо­дою зав­жди оби­рай­те сво­бо­ду. А книж­ки — це і є сво­бо­да». Се­ред пер­ших від­ві­ду­ва­чів бі­бліо­те­ки бу­ли і ті, чиї книж­ки є на по­ли­цях за­кла­ду. На­при­клад, по­ет Бо­рис Хер­сон­ський на­віть по­обі­цяв про­ве­сти тут лі­те­ра­тур­ні чи­та­н­ня. За йо­го сло­ва­ми, близь­ко 50 ро­ків то­му са­ме в Бі­бліо­те­ці іме­ні Гру- шев­сько­го він був уча­сни­ком одних із пер­ших таких чи­тань.

Ви­пад­ко­во опи­нив­ся у мі­сті під час від­кри­т­тя бі­бліо­те­ки пи­сьмен­ник Ан­дрій Кур­ков. Він по­жар­ту­вав, що як­би під час ко­жно­го йо­го ві­зи­ту в Оде­су тут від­кри­ва­ла­ся бі­блі­о­те­ка, він при­їжджав би ча­сті­ше.

ФОТО НАДАНО АВ­ТО­РОМ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.