Кар’єр осо­бли­вої ува­ги

В уні­каль­ній мі­сци­ні на Дні­про­пе­тров­щи­ні до­слі­дни­ки ви­яви­ли 65 ви­дів пер­на­тих. Те­пер по­лі­пшу­ють їм умо­ви про­жи­ва­н­ня

Den (Ukrainian) - - Наприкінці «дня» - Пе­тро ЧЕГОРКА, го­ло­ва Дні­про­пе­тров­сько­го осе­ред­ку Укра­їн­сько­го то­ва­ри­ства охо­ро­ни пта­хів

Мі­жна­ро­дний на­у­ко­во-осві­тній кон­курс Quarry Life Award, ор­га­ні­зо­ва­ний ві­до­мою у світі ком­па­ні­єю HeidelbergCement, від­бу­ва­є­ться вже втре­тє. Йо­го го­лов­на ме­та — під­ви­ще­н­ня рів­ня на­ших знань про біо­рі­зно­ма­ні­т­тя в кар’єрах і спри­я­н­ня йо­го роз­ви­тку. На двох по­пе­ре­дніх ета­пах (2012 і 2014 ро­ків) укра­їн­ські уча­сни­ки за­йма­лись фі­то­ре­куль­ти­ва­ці­єю кар’єрів, роз­ро­бля­ли ме­то­ди ін­тро­ду­кції рід­кі­сних ро­слин, ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли кар’єри як еле­мент еко­ло­гі­чно­го ви­хо­ва­н­ня та осві­ти мо­ло­ді.

■ У 2016 році кон­кур­сом охо­пле­но 69 кар’єрів у 22 кра­ї­нах Єв­ро­пи, Азії і Афри­ки. Три з п’яти укра­їн­ських про­е­ктів ви­ко­ну­ють на території Дні­про­пе­тров­ської обла­сті в Ри­баль­сько­му кар’єрі. Тут ко­ман­да дні­пров­ських ор­ні­то­ло­гів з ве­сни цьо­го ро­ку вті­лює в жи­т­тя про­ект «Під­ви­ще­н­ня ор­ні­то­рі­зно­ма­ні­т­тя Ри­баль­сько­го кар’єру». Ось, що роз­по­вів ор­ні­то­лог Во­ло­ди­мир Сиж­ко: «Ри­баль­ський кар’єр має сві­то­ву популярність зав­дя­ки від­кри­т­тю тут так зва­них ман­дри­ків­ських верств — ви­ко­пних за­ли­шків ме­шкан­ців пра­дав­ніх мо­рів: ко­ра­лів, мо­лю­сків, древ­ніх риб, вік яких об­чи­слю­є­ться міль­йо­на­ми ро­ків. Йо­го зна­че­н­ня як своє­рі­дної при­ро­дної оа­зи, де зав­дя­ки про­це­сам са­мо­від­нов­ле­н­ня фор­му­є­ться «но­ве жи­т­тя», за­ли­ша­ло­ся по­за ува­гою еко­ло­гів. Але це — осо­бли­ве мі­сце на ланд­ша­фтній ма­пі обла­сті. Зна­хо­дя­чись на пло­ско­му лі­в­обе­реж­жі Са­мар­ської за­то­ки, кар’єр сво­ї­ми «гір­ськи­ми» пей­за­жа­ми на­га­дує ске­ля­сту мі­сце­вість.

■ На­ша ко­ман­да го­лов­ну ме­ту про­е­кту ба­чить у по­лі­пшен­ні умов про­жи­ва­н­ня пта­хів. При­сту­пив­ши до ро­бо­ти у кві­тні, ми про­ве­ли оцін­ку су­ча­сно­го ста­ну на­се­ле­н­ня пта­хів і бу­ли при­єм­но вра­же­ні. Ви­яви­ло­ся, що на­ве­сні і влі­тку тут мо­жна зу­стрі­ти 65 ви­дів пер­на­тих, 42 з яких гні­здя­ться. У гли­ня­них ур­ви­щах вла­шту­ва­ли свої но­ри-гні­зда бар­ви­сті бджо­ло­їд­ки, бе­ре­го­ві ла­стів­ки, со­ко­ли­ки бо­ри­ві­три і за­не­се­ні до Чер­во­ної кни­ги Укра­ї­ни си­во­ра­кші. Се­ред на­гро­ма­дже­н­ня ка­ме­нів гні­здя­ться два ви­ди кам’янок. Одна з них, ли­са кам’ян­ка, своє по­ши­ре­н­ня на території обла­сті при­уро­чує ви­клю­чно до кам’яни­стих біо­то­пів. Жи­вуть у кар’єрі до­мо­ві си­чі і дрім­лю­ги, актив­ні пе­ре­ва­жно вно­чі. Зу­стрі­ча­ю­ться й чо­ти­ри­но­гі ме­шкан­ці — ли­си­ці, зай­ці, кіль­ка ви­дів ле­тю­чих ми­шей.

■ Схи­ли кар’єру за­ро­сли мо­ло­ди­ми де­ре­ва­ми ака­ції, то­по­лі, абри­ко­си, в’ яза. Їх стов­бу­ри ще не­до- ста­тньо тов­сті для «спо­ру­джу­валь­ної » ро­бо­ти дя­тлів, від­по­від­но і « квар­тир­не питання » для пта­хів, що гні­здя­ться в ду­плах, сто­їть до­сить го­стро. Щоб лі­кві­ду­ва­ти цей де­фі­цит, ми ви­го­то­ви­ли і роз­ві­си­ли 65 шту­чних гні­зді­вель трьох ти­пів ( си­ни­чни­ки, шпа­ків­ні, сов’ ятни­ки). Вже цьо­го­річ 20% з них за­се­ли­ли ве­ли­ка си­ни­ця, по­льо­вий го­ро­бець і шпак.

■ Умо­ви за­без­пе­че­н­ня пта­хів во­дою в кар’єрі не мо­жна вва­жа­ти опти­маль­ни­ми. По­стій­не дже­ре­ло во­ди у ви­гля­ді ледь по­мі­тної ців­ки, що сті­кає по ске­лі, ко­ман­да про­е­кту ви­яви­ла ще на по­ча­тку сво­єї ді­яль­но­сті. У ли­пні шля­хом роз­чи­ще­н­ня і по­гли­бле­н­ня вда­ло­ся спо­ру­ди­ти не­ве­ли­ку во­до­йму, укрі­пи­ти її стін­ки. Пта­хи отри­ма­ли чу­до­вий во­до­пій. До ре­чі, якість во­ди до­зво­ляє ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти її і для лю­дей».

■ Член ко­ман­ди про­е­кту, фо­то­граф ди­кої при­ро­ди В’ яче­слав Кай­стро у по­шу­ках сво­їх пер­на­тих « мо­де­лей » об’ їздив азов­ське узбе­реж­жя і кар­пат­ські лі­си, бу­вав у дель­ті Ду­наю та на По­ліс­сі. Понад 200 ви­дів пта­хів, се­ред яких та­кі ра­ри­те­ти, як ско­па, змі­є­їд, ма­лий під­ор­лик, са­псан і на­віть зо­зу­ля чу­ба­та (рід­кі­сний за­лі­тний вид фа­у­ни Укра­ї­ни), в йо­го пор­тфо­ліо. В’яче­слав актив­но при­єд­нав­ся до ви­ко­на­н­ня про­е­кту на всіх йо­го ета­пах ( не ли­ше як фо­то­граф) і ді­ли­ться сво­ї­ми вра­же­н­ня­ми: « Не очі­ку­вав зна­йти в кар’єрі, роз­та­шо­ва­но­му по пря­мій на від­ста­ні 6 кі­ло­ме­трів від центру ме­га­по­лі­са, та­ке ба­га­те пта­ши­не на­се­ле­н­ня. Це справ­жній рай для фо­то­ми­слив­ця. Про­тя­гом одні­єї екскур­сії тут мо­жна зу­стрі­ти понад 30 ви­дів пта­хів. Ме­ні най­біль­ше за­пам’ята­ли­ся го­ди­ни, при­свя­че­ні фо­то­гра­фу­ван­ню ли­сої кам’ ян­ки. Во­на гні­зди­ться на кам’яни­стих схи­лах кар’єру, і, не­зва­жа­ю­чи на до­сить ве­ли­ку щіль­ність мі­сце­вої по­пу­ля­ції, сфо­то­гра­фу­ва­ти її бу­ло не­про­сто. Ду­маю, що на­ші зу­си­л­ля, спря­мо­ва­ні на під­ви­ще­н­ня рі­зно­ма­ні­тно­сті пер­на­тих, по­вин­ні при­не­сти ва­го­мі ре­зуль­та­ти для при­ро­ди. Ри­баль­ський кар’ єр за­ли­ши­ться в цен­трі мо­єї ува­ги і в май­бу­тньо­му».

■ Для по­ши­ре­н­ня інформації про пта­хів кар’ єру ви­да­но яскра­вий пла­кат і ори­гі­наль­ну книж­ку­ро­зма­льов­ку. Най­ближ­чим ча­сом пла­ну­ють про­ве­де­н­ня на території кар’ єру пі­зна­валь­них екс­кур­сій для шко­ля­рів обла­сно­го центру. В пер­спе­кти­ві роз­гля­да­ють питання про за­ра­ху­ва­н­ня Ри­баль­сько­го кар’ єру як окре­мо­го кла­сте­ра до скла­ду ре­гіо­наль­но­го ланд­ша­фтно­го пар­ку « Дні­пров­ські по­ро­ги » .

ФОТО В’ЯЧЕ­СЛА­ВА КАЙСТРА

ЛИ­СА КАМ’ЯН­КА

ФОТО В’ЯЧЕ­СЛА­ВА КАЙСТРА

БДЖО­ЛО­ЇД­КИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.