«Ди­ти­на будь-яко­го ві­ку по­тре­бує на­став­ни­ка»

Як за­про­ва­дже­н­ня но­во­го ін­сти­ту­ту до­по­мо­же ви­хо­ван­цям укра­їн­ських ін­тер­на­тів

Den (Ukrainian) - - День України - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

У ве­ре­сні Вер­хов­на Ра­да ухва­ли­ла за­ко­но­про­ект, який дає зе­ле­не сві­тло мо­раль­но-пси­хо­ло­гі­чній під­трим­ці ді­тей-си­ріт. Це ста­ло мо­жли­вим зав­дя­ки вне­сен­ню змін до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про за­без­пе­че­н­ня ор­га­ні­за­цій­но-пра­во­вих умов со­ці­аль­но­го за­хи­сту ді­тей-си­ріт та ді­тей, по­збав­ле­них ба­тьків­сько­го пі­клу­ва­н­ня», який за­без­пе­чує нор­ма­тив­но-пра­во­ве вре­гу­лю­ва­н­ня ді­яль­но­сті з на­став­ни­цтва.

За остан­ні ро­ки кіль­кість ді­тей в ін­тер­на­тах зро­сла: за да­ни­ми офі­су Упов­но­ва­же­но­го Пре­зи­ден­та з прав ди­ти­ни, ни­ні там про­жи­ває близь­ко 104 ти­сяч ді­тей (ра­ні­ше бу­ло на кіль­ка ти­сяч мен­ше, спо­сте­рі­га­лась тен­ден­ція до зни­же­н­ня по­ка­зни­ка). На­став­ни­цтво є одним із су­ча­сних ме­то­дів під­го­тов­ки ви­хо­ван­ців ін­тер­на­тних за­кла­дів до са­мо­стій­но­го жи­т­тя, він пра­кти­ку­є­ться в ба­га­тьох кра­ї­нах сві­ту. В Укра­ї­ні ді­яв що­до цьо­го пі­ло­тний про­ект гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Одна на­дія», зав­дя­ки яко­му ти­ся­чі ді­тей від­чу­ли, що та­ке під­трим­ка у важ­ку хви­ли­ну.

Ми­ко­ла КУЛЕБА,

Упов­но­ва­же­ний Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни з прав ди­ти­ни:

— Сьо­го­дні в ба­га­тьох ін­тер­на­тах із ді­тьми пра­цю­ють во­лон­те­ри, але основ­ною бу­ла ідея про, вла­сне, по­стій­ну вза­є­мо­дію з ни­ми — щоб ди­ти­на зав­жди від­чу­ва­ла, що має до ко­го звер­ну­ти­ся. Це для ди­ти­ни прин­ци­по­во — так во­на змо­же від­кри­ти­ся, від­чу­ти за­хист. Не слід плу­та­ти на­став­ни­ка з опі­ку­ном чи ви­хо­ва­те­лем.

Пі­ло­тний про­ект, який діє у нас сім ро­ків, по­ка­зав, що ди­ти­на бу­дья­ко­го ві­ку по­тре­бує на­став­ни­ка — на­віть най­мо­лод­ша. На­став­ни­ком мо­же ста­ти той, хто прой­де кур­си під­го­тов­ки: лю­ди­на, яка за­хо­ті­ла ним ста­ти, має ро­зу­мі­ти по­тре­би ди­ти­ни. Обов’язок про­во­ди­ти ці кур­си по­кла­ли на цен­три со­ці­аль­них служб. Про­гра­му, за якою пра­цю­ва­ли в пі­ло­тно­му про­е­кті, ада­пту­ють для ро­бо­ти в со­ці­аль­них слу­жбах, її має за­твер­ди­ти Ка­бі­нет Мі­ні­стрів.

На­став­ни­ка­ми мо­жуть бу­ти і мо­ло­ді лю­ди, й сту­ден­ти. Але щоб упе­ре­ди­ти за­лу­че­н­ня ви­пад­ко­вих лю­дей, у Центр со­ці­аль­них служб не­об­хі­дно бу­де на­да­ти ме­ди­чну до­від­ку та до­від­ку про не­су­ди­мість. То­ді між Цен­тром со­ці­аль­них служб, ди­ре­кто­ром ін­тер­на­ту та на­став­ни­ком укла­да­є­ться до­го­вір. У на­став­ни­ка є ба­га­то зав­дань, але са­ме від ньо­го за­ле­жа­ти­ме вза­є­мо­дія з ди­ти­ною — з огля­ду на її по­тре­би. Спо­ді­ва­є­мо­ся про­тя­гом двох-трьох ро­ків охо­пи­ти ін­сти­ту­том на­став­ни­цтва всіх ви­хо­ван­ців ін­тер­на­тних за­кла­дів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.