Ве­ли­ко­бри­та­нія на­дасть до­по­мо­гу з роз­мі­ну­ва­н­ня Дон­ба­су

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ве­ли­ко­бри­та­нія має на­мір на­да­ти два міль­йо­ни фун­тів стер­лін­гів на роз­мі­ну­ва­н­ня Дон­ба­су. Про це по­ві­до­мив мі­ністр за­кор­дон­них справ Ве­ли­ко­бри­та­нії Бо­рис Джонсон під час зу­стрі­чі в Ки­є­ві зі сво­їм укра­їн­ським ко­ле­гою Пав­лом Клім­кі­ним по­за­вчо­ра пі­зно уве­че­рі. Як уто­чню­ють на сай­ті МЗС Спо­лу­че­но­го Ко­ро­лів­ства, про­ект роз­мі­ну­ва­н­ня ре­а­лі­зу­є­ться бри­тан­ською гу­ма­ні­тар­ною ор­га­ні­за­ці­єю HALO Trust за фі­нан­со­вої під­трим­ки уряду Ве­ли­ко­бри­та­нії. Ко­шти Укра­ї­ні ви­ді­лять до 2018 ро­ку. За сло­ва­ми Клім­кі­на, сто­ро­ни та­кож до­мо­ви­ли­ся про спри­я­н­ня з бо­ку Ве­ли­ко­бри­та­нії в низ­ці ре­форм, зокре­ма укра­їн­ської ми­тної си­сте­ми. Джонсон до- дав, що уря­дов­ці обго­во­ри­ли питання по­до­ла­н­ня ко­ру­пції та по­лі­пше­н­ня су­до­вої си­сте­ми. « Ми та­кож бу­де­мо до­по­ма­га­ти в ре­фор­му­ван­ні по­да­тко­вої си­сте­ми, кіль­ка на­ших ви­да­тних фа­хів­ців, у то­му чи­слі по­да­тко­вих юри­стів, бу­дуть пра­цю­ва­ти в Укра­ї­ні», — ска­зав Джонсон. Бри­тан­ський мі­ністр на­го­ло­сив, що Лон­дон про­дов­жу­ва­ти­ме під­три­му­ва­ти су­ве­ре­ні­тет Укра­ї­ни та сан­кції про­ти Ро­сії, по­при острах що­до мо­жли­вої змі­ни по­лі­ти­ки Ве­ли­ко­бри­та­нії вна­слі­док май­бу­тньо­го ви­хо­ду з ЄС. «Brexit чи ні, для нас це ні­чо­го не змі­нює, — ци­тує Джон­со­на Reuters. — Ми про­дов­жу­є­мо бу­ти ве­ли­ким грав­цем».

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.