Про­по­ну­є­мо чи­та­чам враження пер­ших від­ві­ду­ва­чів на­шо­го стен­ду у Льво­ві

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

«ЦІ ПРОЕКТИ АРХІВАЖЛИВІ»

На­та­ля ГУМНИЦЬКА, Львів:

— Маю весь ком­плект кни­жок га­зе­ти «День». Від са­мо­го пер­шо­го дня є чи­та­чем і пе­ред­пла­тни­ком га­зе­ти. В ме­не з га­зе­тою «День», мо­жна ска­за­ти, дав­ня спів­пра­ця, ша­ну­ва­н­ня. То­му моя оцін­ка всіх про­е­ктів ре­да­кції на­дзви­чай­но ви­со­ка. Про це я пи­са­ла і в ма­те­рі­а­лі «Ідея і Чин «Дня» — утвер­дже­н­ня на­ціо­наль­ної іден­ти­чно­сті», ко­трий пу­блі­ку­ва­ла га­зе­та (див. № 1330134 від 26 ли­пня 2016 ро­ку). Ці проекти архіважливі. То­му що є проблема пост­ра­дян­сько­го су­спіль­ства. От­же, це не тіль­ки для мо­ло­ді, а й для се­ре­дньо­го і стар­шо­го по­ко­лі­н­ня, і для тих, хто ще не на­ро­див­ся, ва­жли­ві кни­ги і ма­те­рі­а­ли. Та­кі проекти про­сто не­об­хі­дні. То­му що істо­рії ми практично не зна­є­мо. На­віть під­ру­чни­ки з істо­рії часто по­тре­бу­ють ко­ре­кції. Га­зе­та «День» дає са­ме по­слі­дов­но, си­стем­но, аб­со­лю­тно об’єктив­ну істо­ри­чну оцін­ку.

«День» ДОПОМАГАЄ СТА­ТИ УКРАЇНЦЕМ»

Зи­но­вій ПОМІРЧИЙ, Львів:

— Пе­ред­пла­чую «День» уже десь 7 ро­ків. Ду­же ці­ка­ва га­зе­та. Не тіль­ки ці­ка­ва, а й ко­ри­сна для то­го, щоб ста­ти українцем. Я вже ку­пив де­які книж­ки. Те­пер ду­маю, які да­лі ку­пу­ва­ти, бо щой­но за­пла­тив за рі­чну пе­ред­пла­ту на «День», і тро­хи ки­ше­ня ста­ла лег­ша. Для ме­не те­ма істо­рії осо­бли­во ва­жли­ва. Бо «День» пу­блі­кує ре­чі, які ні­де не зна­йдеш. Про­по­ную сво­їй ону­чці чи­та­ти, во­на го­ту­є­ться всту­па­ти до Львів­сько­го уні­вер­си­те­ту. Під­го­ту­ва­ли Ма­рія ЧАДЮК, Хри­сти­на ПЕТРЕНКО, Ан­на ГОЛІШЕВСЬКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.