ДОВІДКА «Дня»

Den (Ukrainian) - - Культура -

Між на род ний фес ти валь « Зо - ло­тий лев» є чле­ном Єв­ро­пей­сько­го те­а­траль­но­го фо­ру­му (IETM) та Асо ці а ції між на род них фес ти ва - лів (IFEA).

Фест має три­ва­лу істо­рію, яка роз по ча ла ся 1992 ро ку. Фо рум є до­брою на­го­дою, до­брою пла­тфор­мою для те­а­трів — і укра­їн­ських, і за­кор­дон­них.

Упро довж усіх цих ро ків у Льво­ві на «Ле­ві» го­стю­ва­ли те­а­траль­ні ко­ле­кти­ви з Укра­ї­ни, Бі­ло­ру­сі, Тур­кме­ні­ста­ну, Ли­тви, Ла­твії, Есто нії, Поль щі, Ру му нії, Мол до ви, Сер бії, Сло вач чи ни, Бель гії, Фран ції, Гол лан дії, Бол - га рії, Угор щи ни, Ро сії, Ні меч чи - ни, США, Ве ли ко бри та нії, Кир - гиз­ста­ну, Гру­зії та ін­ших кра­їн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.