Ми­ко­ла ТИМЧЕНКО,

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

більд- ре­да­ктор « Дня » , во­ло­дар Гран-прі Фо­то­кон­кур­су «День»-2014:

— Фо­то­ви­став­ка «Дня» — це зав­жди яви­ще. Ба­га­то ко­лег роз­кри­ва­ю­ться для ме­не по­но­во­му. Я знаю ба­га­тьох, слід­кую більш-менш, що во­ни ро­блять, що у них і де дру­ку­є­ться. Але са­ме фо­то­кон­курс дав ме­ні мо­жли­вість оці­ни­ти мас­шта­би ро­бо­ти, яку во­ни ро­блять. Ба­га­то знім­ків є не­фор­ма­том для ви­дань, де во­ни пра­цю­ють, або во­ни роз­ро­бля­ють якусь осо­бли­ву те­му, ро­блять цілі проекти і над­си­ла­ють на наш фо­то­кон­курс. І я ра­дий, що мо­жу це по­ба­чи­ти, що ді­зна­ю­ся про сво­їх дру­зів і ко­лег, про їхню твор­чість, їхні дум­ки біль­ше. Фо­то­кон­курс «Дня» від­кри­ває но­ві іме­на. Бу­ло кіль­ка яскра­вих ви­пад­ків, ко­ли фо­то­граф впер­ше по­да­вав­ся на кон­курс у но­мі­на­ції «Світ очи­ма ді­тей», тоб­то не ма­ю­чи ще 18 ро­ків, а по­тім — що­рі­чно — про­фе­сій­но зро­став і до­ро­став до Гран-прі. Ці про­це­си мо­жуть бу­ти не по­мі­тні ши­ро­ко­му за­га­лу, а ми ці істо­рії зна­є­мо зсе­ре­ди­ни. То­му я б не ка­зав, що ми фор­му­є­мо кон­ку­рен­тне по­ле, я ка­жу, що ми тво­ри­мо со­лі­дар­не середовище. Ви ж ба­чи­ли, як ра­ді­ють фо­то­гра­фи один за одно­го, ко­ли їх на­го­ро­джу­ють.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.