Оле­ксандр КЛИМЕНКО,

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

фо­то­граф, во­ло­дар При­зу При­зів «Зо­ло­тий День» Фо­то­кон­кур­су «День»-2015:

— Без вся­ко­го під­ла­бу­зни­цтва, фо­то­ви­став­ки «Дня» — зав­жди ду­же кру­ті по­дії, уні­каль­ні для Укра­ї­ни. Ду­же вдя­чний го­лов­но­му ре­да­кто­ру «Дня» Ла­ри­сі Ів­ши­ній, зав­дя­ки їй від­бу­ва­є­ться Мі­жна­ро­дний фо­то­кон­курс і за йо­го ре­зуль­та­та­ми — фо­то­ви­став­ка. Фо­то­гра­фія — це вза­га­лі ду­же суб’єктив­на шту­ка. Я до­свід­че­ний, м’яко ка­жу­чи, фо­то­граф. Ба­чив міль­йо­ни фо­то­гра­фій і ти­ся­чі зро­бив сам, то­му тяж­ко су­ди­ти, яка зі сві­тлин вза­га­лі най­кра­ща. Але осо­би­сто ме­ні фото, що пе­ре­ма­га­ють у кон­кур­сі, та­ки ви­да­ю­ться най­кра­щи­ми. І тра­ди­цій­но ба­га­то ро­біт на ко­жній ви­став­ці за­пам’ято­ву­ю­ться на­дов­го.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.