На­та­ля­КРАВЧУК,

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

фо­то­граф, во­ло­дар При­зу При­зів «Зо­ло­тий День» фо­то­кон­кур­су «День»-2013:

— Мі­жна­ро­дний фо­то­кон­курс «Дня» — це єди­ний і най­ста­рі­ший в Укра­ї­ні фот о кон­курс. Чу­до­во, що він є. Ме­ні зда­є­ться, що цей кон­курс не за­ва­ди­ло б під­три­ма­ти і на дер­жав­но­му рів­ні. Адже і сам кон­курс, і фо­то­ви­став­ка за йо­го ре­зуль­та­та­ми три­ма­є­ться ли­ше на осо­би­стій іні­ці­а­ти­ві го­лов­но­го ре­да­кто­ра « Дня » Ла­ри­си Ів­ши­ної, а дер­жав­на під­трим­ка від­кри­ла б но­ві го­ри­зон­ти. Те, чим по­ча­ла за­йма­ти­ся кра­ї­на за остан­ні ро­ки, го­лов­ний ре­да­ктор «Дня» за­йма­є­ться вже 20 ро­ків. Ме­ні б хо­ті­ло­ся, щоб у май­бу­тньо­му Мі­жна­ро­дний фо­то­кон­курс «Дня» до­сяг ви­сот World Press Photo — він цьо­го за­слу­го­вує.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.