ДОВІДКА «Дня»

Den (Ukrainian) - - Українці – Читайте! -

Во­ло­ди­мир Олейко на­ро­див­ся в мі­сте­чку Пу­сто­ми­ти на Львів­щи­ні. Пі­сля за­вер­ше­н­ня навчання на від­ді­лі ре­да­гу­ва­н­ня Укра­їн­сько­го по­лі­гра­фі­чно­го ін­сти­ту­ту ім. І. Фе­до­ро­ва пра­цю­вав на рі­зних жур­на­ліст­ських та ре­да­ктор­ських по­са­дах: у жур­на­лі «Дзвін», га­зе­ті «Про­сві­та», «Ра­діо Сво­бо­да», те­ле­ком­па­нії «Ві­кна». Від 1997 ро­ку жи­ве у Лон­до­ні, де здо­був сту­пінь ма­гі­стра Ви­щої Лон­дон­ської шко­ли еко­но­мі­ки та по­лі­то­ло­гії. У Британії ви­кла­дає укра­їн­ську мо­ву як іно­зем­ну.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.