Ан­дерс Фоґ РАСМУССЕН,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

ко­ли­шній ге­не­раль­ний се­кре­тар НАТО:

Ми ма­є­мо і да­лі ти­сну­ти на Ро­сію. Зокре­ма, за­про­ва­джу­ва­ти сан­кції що­до неї не раз на пів­ро­ку, а раз на рік. Це зро­бить на­ші зу­си­л­ля­більш об’єд­на­ни­ми, а це пи­та­н­ня не­за­ле­жним від ви­бо­рів у США чи кра­ї­нах ЄС. Якщо ж Ро­сі­яі на­да­лі бу­де де­ста­бі­лі­зу­ва­ти си­ту­а­цію на схо­ді Укра­ї­ни, то­ді, ду­маю, на­ста­не час кра­ї­нам-со­ю­зни­кам на­да­ти Укра­ї­ні ле­таль­ну зброю для­за­хи­сту

(«Ра­діо Сво­бо­да»)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.