«Но­ве та улю­бле­не»

Так на­зва­ла свою про­гра­му Ма­рія Бур­ма­ка, яку пред­ста­вить 29 ве­ре­сня у Ки­є­ві

Den (Ukrainian) - - День України - Алі­са АНТОНЕНКО

Ві­до­ма спів­а­чка Ма­рія Бур­ма­ка ви­сту­пить ра­зом із уча­сни­ка­ми гур­ту Gypsy Lyre у сто­ли­чно­му Caribbean Club.

«Я пи­шу не пі­сні, я пи­шу істо­рії... про лю­бов, про жи­т­тя, про ре­во­лю­ції, про роз­ча­ру­ва­н­ня та на­дії. Але цьо­го ве­чо­ра на­віть ду­же ві­до­мі пі­сні ви по­чу­є­те іна­кше. Зав­дя­ки спіль­но­му про­е­кту з Gypsy Lyre це бу­де зов­сім но­ве зву­ча­н­ня. Не­спо­ді- ва­не, на­пов­не­не енер­гі­єю і чут­тє­ві­стю. Щось зов­сім но­ве вас зди­вує, зна­йо­ме й улю­бле­не бу­де­мо спів­а­ти ра­зом! Осо­бли­вий кон­церт в Caribbean Club. Ні­жність і во­гонь, ме­ло­дії і текс­ти, са­унд­тре­ки по­дій і по­чут­тів», — зі­зна­ла­ся спів­а­чка i-pro.kiev.ua. «Чор­ні че­ре­шні», «Той, той», «Ро­злю­би», «Не за­бу­ва­є­ться», «Про­бач», «Не то­му», «Тан­цюй», «Фрі­збі» та ба­га­то ін­ших ком­по­зи­цій у но­во­му зву­чан­ні мо­жна бу­де по­чу­ти на кон­цер­ті.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.