Су­ча­сний Ва­ви­лон

У Ки­є­ві від­крив­ся­дев’я тий «Го­го­льFest»

Den (Ukrainian) - - День України - Оль­га СТЕЛЬМАШЕВСЬКА

Цьо­го­річ фо­рум су­ча­сно­го ми­сте­цтва від­бу­ва­є­ться на арт-за­во­ді «Пла­тфор­ма». Це по­над 200 за­хо­дів, 22 ло­ка­ції, вклю­ча­ю­чи Скуль­птур­ний цех і Бун­кер, які роз­мі­сти­ли­ся на те­ри­то­рії пло­щею 120 кв. м. Ни­ні те­ма муль­ті­ди­сци­плі­нар­но­го фе­сти­ва­лю — бі­блій­ний міф про Ва­ви­лон.

Ва­ви­лон на «Го­го­льFest» — це ме­та­фо­ра сьо­го­де­н­ня, де лю­ди пра­гнуть по­бу­ду­ва­ти гар­не май­бу­тнє, але роз­ді­ле­ні на схід та за­хід, «пра­вих» та «лі­вих», а то­му не­мо­жли­вість по­ро­зу­мі­ти­ся при­зво­дить їхні зу­си­л­ля до кра­ху...

— Нас ці­ка­вить не про­сто ар­ха­ї­ка — по­ко­па­ти­ся в Бі­блії, про­ве­сти па­ра­ле­лі з сьо­го­дні­шнім днем і по­хму­ро за­ду­ма­ти­ся, як все нав­ко­ло по­га­но, — ка­же Влад ТРОЇЦЬКИЙ, за­снов­ник « Го­го­льFest» . — Ми ро­би­мо мас­шта­бне арт-до­слі­дже­н­ня — що зна­чить міф про Ва­ви­лон для нас сьо­го­дні­шніх? Адже ми пе­ре­жи­ва­є­мо ве­ли­ке пе­ре­мі­ще­н­ня на­ро­дів, стов­по­тво­рі­н­ня на­ро­дів... Що та­ке міф про ва­ви­лон­ську ве­жу? Спо­ча­тку — мрія та від­ва­га: по­бу­ду­ва­ти щось, що «до­ся­гне не­бес», на­при­клад, Єв­ро­пей­ський Со­юз, де­мо­кра­ти­чний про­стір для всіх і ко­жно­го. По­тім це транс­фор­му­є­ться в роз’єд­на­ність, не­прийня­т­тя одне одно­го, кон­флі­кти, й у кін­це­во­му ре­зуль­та­ті — ка­та­стро­фу. Че­рез про­гра­му «Го­го­льFest» нам ці­ка­во ви- вчи­ти, чи мо­жна по­до­ла­ти цей фа­та­лізм — у на­шій кра­ї­ні й у сві­ті в ці­ло­му? Весь світ нав’язує нам апо­ка­лі­пти­чну сві­до­мість: зав­тра бу­де гір­ше, ніж сьо­го­дні. Але ми де­що при­ду­ма­ли: якщо ми­сте­цтво — це ма­гія, то да­вай­те ві­зьме­мо і ві­ді­гра­є­мо пу­блі­чно, пря­мо на фе­сти­ва­лі, «по­га­ний», не­га­тив­ний, сю­жет, і та­ким чи­ном від­ве­де­мо від се­бе не­га­тив. Як тіль­ки ти по­чи­на­єш іро­ні­чно ста­ви­ти­ся до чо­гось по­га­но­го, ти мо­мен­таль­но зні­ма­єш з се­бе пе­ча­тку жер­тви, і стає лег­ше...

Від­кри­т­тя фе­сту бу­ло ду­же ви­до­ви­щним. На май­дан­чи­ку в сти­лі Loft — фо­рум за­грав усі­ма ко­льо­ра­ми акту­аль­но­го й ду­же ці­ка­во­го ми­сте­цтва. Влад Троїцький пред­ста­вив прем’єру «Шоу В.», якій пе­ре­ду­вав ви­ступ гур­ту «TIK». Са­ме гранд-шоу, що по­єд­на­ло в со­бі цирк, опе­ру, ін­стру­мен­таль­ну му­зи­ку, те­атр та мап­пінг — ще раз до­ве­ло: «Го­го­льFest» — бренд єв­ро­пей­ської яко­сті най­ви­що­го ґа­тун­ку. А епа­та­жний ко­ле­ктив «Ха­мер­ман зни­щує ві­ру­си» від­крив «Ви­став­ку про­да­жно­го ми­сте­цтва». На за­вер­ше­н­ня пер­шо­го фе­сти­валь­но­го дня під аком­па­не­мент афри­кан­ських ба­ра­ба­нів спа­ли­ли три­ме­тро­во­го ідо­ла...

За­вер­шить фо­рум 25 ве­ре­сня шек­спі­рів­ський Hamlet — дра­ма для тром­бо­на і Сим­фо­ні­чно­го ор­ке­стру (со­ліст Елі­ас Файн­герш).

ФОТО НАДАНО PR-КОМПАНІЄЮ «ДЕЛЬ АРТЕ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.