Пе­ре­мир’я три­ває – віль­них лі­жок для по­ра­не­них не­має

У во­лон­тер­сько­му пун­кті при го­спі­та­лі Дні­пра за­кін­чи­лись про­ду­кти і те­плий одяг. По­трі­бна до­по­мо­га!

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖКОВ, «День», Дні­про

УДні­прі за­кін­чи­лись віль­ні мі­сця в ре­а­ні­ма­ції лі­кар­ні іме­ні Ме­чни­ко­ва. Че­рез ве­ли­ку кіль­кість по­ра­не­них не­має віль­них лі­жок. Про це на сво­їй сто­рін­ці в со­ці­аль­ній ме­ре­жі Facebook на­пи­сав го­лов­ний лі­кар ОКЛ іме­ні Ме­чни­ко­ва Сер­гій Ри­жен­ко.

«У ре­а­ні­ма­ції Ме­чни­ко­ва — ли­ше вій­сько­ві. Всі на­ді­йшли у ве­ре­сні. «Пе­ре­мир’я» три­ває — віль­них лі­жок не за­ли­ши­лось», — на­пи­сав го­лов­лі­кар. Ана­ло­гі­чні три­во­жні по­ві­дом­ле­н­ня йдуть і з Дні­пров­сько­го вій­сько­во­го го­спі­та­лю. Сю­ди про­дов­жу­ють над­хо­ди­ти по­ра­не­ні бій­ці, у во­лон­тер­сько­му пун­кті при го­спі­та­лі за­кін­чи­лись про­ду­кти і те­плий одяг. За сло­ва­ми во­лон­те­ра Оле­ксан­дри Ка­ла­джи­є­вої, на да­ний мо­мент у го­спі­та­лі близь­ко 240 осіб. У ре­а­ні­ма­ції ле­жать вій­сько­ві з тяж­ки­ми по­ра­не­н­ня­ми й ам­пу­та­ці­я­ми. «По­ра­не­ні із зо­ни АТО над­хо­ди­ли все лі­то. Ве­зуть їх май­же що­дня і за­раз. Із ам­пу­та­ці­я­ми й «во­гне­па­ла­ми». До­прав­ля­ють не ли­ше по­ра­не­них, а й хво­рих. Де­ко­ли до­во­ди­ться ліж­ка до­став­ля­ти в па­ла­тах, щоб усіх роз­мі­сти­ти», — го­во­рить во­на. Що сто­су­є­ться по­ста­ча­н­ня, роз­по­від­ає О. Ка­ла­джи­є­ва, то за­раз за­без­пе­че­н­ня лі­ка­ми і ма­те­рі­а­ла­ми зна­чно кра­ще, ніж це бу­ло ра­ні­ше. Во­лон­те­рам ли­ше ін­ко­ли до­во­ди­ться ку­пу­ва­ти якісь лі­ки «на ви­мо­гу». Зде­біль­шо­го їхні зу­си­л­ля зо­се­ре­дже­ні на за­без­пе­чен­ні бій­ців про­ду­кта­ми хар­чу­ва­н­ня й одя­гом. На фрон­ті бій­цям до­во­ди­ло­ся хар­чу­ва­ти­ся в основ­но­му су­хи­ми пай­ка­ми, то­му дні­пров­ські во­лон­те­ри на­ма­га­ю­ться на­ла­го­ди­ти по­ста­ча­н­ня го­спі­та­лю до­ма­шньою їжею, ово­ча­ми і фру­кта­ми, мо­ло­чною про­ду­кці­єю. Від мі­стян при­йма­ють те­плі ре­чі: све­три, кур­тки, взу­т­тя, шкар­пе­тки. «Ми пра­цю­є­мо при вій­сько­во­му го­спі­та­лі вже тре­тій рік. І ли­ше один раз, на по­ча­тку 2015 ро­ку, кіль­кість по­ра­не­них змен­шу­ва­ла­ся до 20 осіб. За­раз по­ра­не­них із зо­ни АТО ве­зуть і ве­зуть, по­при так зва­не пе­ре­мир’я. Хо­ча да­ні про кіль­кість по­ра­не­них ста­ра­ю­ться не на­зи­ва­ти», — го­во­рять во­лон­те­ри. За по­ві­дом­ле­н­ня­ми укра­їн­ських ЗМІ, про­тив­ник за ми­ну­лу до­бу 18 ра­зів об­стрі­лю­вав по­зи­ції ЗСУ в зо­ні АТО на Дон­ба­сі.

Для тих, хто мо­же до­по­мог­ти, гра­фік ро­бо­ти во­лон­те­рів: су­бо­та — не­ді­ля з 9.00 до 17.00. Кон­та­кти: Лю­дми­ла Мов­ча­нюк 098 568 08 21, бу­дні 11.00–19.00 Оле­ксан­дра Ка­ла­джи­є­ва 067 635 26 33, Мі­ла Ма­не­вич 066 233 64 16.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.