Свя­то... па­при­ки

У се­лі Ма­ла До­бронь на За­кар­пат­ті цей пе­рець є ін­гре­ді­єн­том біль­шо­сті страв і осно­вою для­за­ро­бі­тку

Den (Ukrainian) - - День України - Окса­на ДУДАШ, Ужго­род

18 ве­ре­сня в се­лі Ма­ла До­бронь Ужго­род­сько­го ра­йо­ну тра­ди­цій­но куль­ти­во­ва­ну тут з дав­ніх-да­вен про­ду­кцію — чер­во­ну па­при­ку — пред­став­ля­ли мі­сце­ві фер­ме­ри. На що­рі­чний ра­йон­ний фест, який спри­яє збе­ре­жен­ню са­мо­бу­тньої укра­їн­ської та угор­ської на­ро­дної куль­ту­ри, зви­ча­їв, по­бу­ту, обря­дів та ми­сте­цтва, зі­бра­ли­ся чи­слен­ні го­сті з су­сі­дніх сіл, пред­став­ни­ки вла­ди та дру­зі з Угор­щи­ни, зокре­ма з мі­ста-по­бра­ти­ма Де­ме­чер.

Го­лов­ною ви­ну­ва­ти­цею фе­сту тра­ди­цій­но ста­ла до­бронь­ська па­при­ка, яку тут ви­ро­щу­ють з ді­дів­пра­ді­дів, ко­тра є ін­гре­ді­єн­том біль­шо­сті мі­сце­вих страв. Обов’яз­ком чи не ко­жно­го ма­ло­до­бронь­ця, пе­ре­ва­жна біль­шість яких є етні­чни­ми угор­ця­ми, ви­ро­щу­ва­ти на сво­є­му го­ро­ді чер­во­ну па­при­ку, яку по­тім ви­су­шу­ють і ме­лють. Мі­сце­ва па­при­ка сла­ви­ться сво­ї­ми сма­ко­ви­ми та ку­лі­нар­ни­ми яко­стя­ми, во­на до­бре зна­на по всій Укра­ї­ні й ні­чим не по­сту­па­є­ться угор­ській. У Ма­лій До­бро­ні пра­кти­чно в кож- но­му го­спо­дар­стві ви­ро­щу­ва­н­ня па­при­ки пе­ре­тво­ри­ла­ся в не­ве­ли­кий бі­знес. А з 2004 ро­ку зав­дя­ки під­при­єм­цю Бер­та­ло­ну Ва­ро­ді роз­по­ча­ло­ся про­ми­сло­ве ви­ро­щу­ва­н­ня, пе­ре­роб­ка та фа­су­ва­н­ня мо­ло­то­го чер­во­но­го пер­цю.

На свя­ті мо­жна бу­ло по­ба­чи­ти мі­ні-ви­став­ку спе­цій, ви­го­тов­ле­них із чер­во­ної па­при­ки, ово­чів та фру­ктів, які ви­ро­щу­ють мі­сце­ві фер­ме­ри, ску­шту­ва­ти м’ясо та са­ло ман­га­лі­ци — спе­ці­аль­но­го сор­ту сви­ні. Що­прав­да, вся ви­став­ка па­при­ки бу­ла пред­став­ле­на ли­ше одним па­віль­йо­ном — фер­ме­ра Ва­ро­ді.

Офі­цій­ну ча­сти­ну та кон­церт, який під­го­ту­ва­ли кра­щі твор­чі ко­ле­кти­ви Ужго­род­щи­ни, ве­ли дво­ма мо­ва­ми — укра­їн­ською та угор­ською. Упро­довж свя­та го­сті ма­ли на­го­ду на­со­ло­ди­ти­ся угор­ськи­ми, укра­їн­ськи­ми, сло­ва­цьки­ми та ру­мун­ськи­ми пі­сня­ми й тан­ця­ми, а та­кож про­де­гу­сту­ва­ти тра­ди­цій­ні угор­ські стра­ви.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.