«Ми про­су­ва­є­мо вчи­те­ля в та­ри­фній сі­тці»

Мі­ністр осві­ти і на­у­ки про­а­нон­су­ва­ла під­ви­ще­н­ня зар­плат пе­да­го­гів при­бли­зно на тре­ти­ну

Den (Ukrainian) - - День України -

Усі пе­да­го­гі­чні пра­ців­ни­ки, які ни­ні зна­хо­дя­ться між 8 та 12 роз­ря­дом, ма­ють під­ня­ти­ся вго­ру по та­ри­фній сі­тці на 2 роз­ря­ди. Ра­зом із за­галь­ним під­ви­ще­н­ням зар­пла­ти бю­дже­тни­ків, це дасть змо­гу збіль­ши­ти зар­пла­ту вчи­те­лям на тре­ти­ну. Про це роз­ка­за­ла мі­ністр осві­ти і на­у­ки Укра­ї­ни Лі­лія Гри­не­вич під час роз­мо­ви з осві­тя­на­ми Львів­щи­ни на те­му «Кон­це­пція Но­вої укра­їн­ської шко­ли: чо­му та як по­трі­бно змі­ню­ва­ти шкіль­ну осві­ту в Укра­ї­ні » в рам­ках Фо­ру­му ви­дав­ців у Льво­ві, по­ві­дом­ляє mon.gov.ua.

« Із 2017 ро­ку ми про­су­ва­є­мо вчи­те­ля в та­ри­фній сі­тці. Я вва­жаю аб­со­лю­тною не­спра­ве­дли­ві­стю, що вчи­тель ви­щої ка­те­го­рії опла­чу­є­ться за 12-м та­ри­фним роз­ря­дом, а мо­ло­дий ви­кла­дач ви­щої шко­ли, за всі­єї по­ва­ги, — за 15- м. Цей роз­рив має бу­ти по­до­ла­но » , — за­зна­чи­ла Лі­лія Гри­не­вич.

Мі­ністр осві­ти і на­у­ки Укра­ї­ни та­кож за­зна­чи­ла, що ли­ше змі­ни зар­пла­ти не­до­ста­тньо, про що свід­чить до­свід рі­зних кра­їн сві­ту. На­при­клад, у Поль­щі бу­ли спро­би під­ня­ти за­ро­бі­тну пла­ту вчи­те­лям. Те­пер екс­пер­ти, ко­трі ана­лі­зу­ва­ли ре­зуль­та­ти ре­форм, за­зна­ча­ють, якщо одно­ча­сно з під­ня­т­тям зар­пла­ти не бу­де змін у си­сте­мі ква­лі­фі­ка­ції і ви­мог до вчи­те­ля, то то­ді збіль­ше­н­ня опла­ти пра­ці жо­дним чи­ном не по­зна­чи­ться на яко­сті осві­ти в шко­лі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.