Ле­таль­на зброя і осу­ча­сне­на по­прав­ка Дже­ксо­на-Ве­ні­ка

Екс­перт — про очі­ку­ва­н­ня від три­ден­но­го ві­зи­ту Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни до США

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Свій дру­гий ві­зит до Спо­лу­че­них Шта­тів у цьо­му ро­ці Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко роз­по­чав по­за­вчо­ра із зу­стрі­чі з пред­став­ни­ка­ми укра­їн­ської гро­ма­ди США в Укра­їн­сько­му ін­сти­ту­ті Аме­ри­ки у Нью-Йор­ку. Фор­маль­но при­во­дом для по­їзд­ки гла­ви Укра­їн­ської дер­жа­ви за оке­ан став за­пла­но­ва­ний на 21 ве­ре­сня ви­ступ на Ге­на­сам­блеї ООН та в Ра­ді Без­пе­ки ООН. Окрім цьо­го, По­ро­шен­ко про­ве­де низ­ку дво­сто­рон­ніх зу­стрі­чей з лі­де­ра­ми клю­чо­вих дер­жав, у то­му чи­слі з кан­ди­да­том у пре­зи­ден­ти США від Де­мо­кра­ти­чної пар­тії Гіл­ла­рі Клін­тон. По­ки що не має до­мов­ле­но­сті про зу­стріч По­ро­шен­ка з кан­ди­да­том від Ре­спу­блі­кан­ської пар­тії До­наль­дом Трам­пом.

Під час спіл­ку­ва­н­ня з ді­а­спо­рою, як і у сво­є­му ви­сту­пі на фо­ру­мі «Би­тва Укра­ї­ни за сво­бо­ду три­ває» у Ка­пі­то­лії 30 бе­ре­зня цьо­го ро­ку, Пре­зи­дент зно­ву за­кли­кав США на­да­ти ле­таль­ну зброю Укра­ї­ну. «Ми за ці 2,5 ро­ку до­ве­ли, що на нас мо­жна по­кла­сти­ся і нам мо­жна до­ві­ря­ти. Ми про­де­мон­стру­ва­ли, що Укра­ї­на ні­ко­ли не ве­ла і не ве­сти­ме за­гар­бни­цьких во­єн. З Укра­ї­ни ні­ко­ли не над­хо­ди­ло за­гро­зи. І аб­со­лю­тно без­пе­чно нам пе­ре­да­ти ле­таль­ну зброю. За свою зем­лю ми бу­де­мо бо­ро­ти­ся до остан­ньої кра­плі кро­ві», — на­го­ло­сив він.

Окрім то­го, гла­ва дер­жа­ви під­кре­слив, що сьо­го­дні ду­же ва­жли­во, щоб сан­кції що­до РФ про­дов­жу­ва­ли­ся і по­си­лю­ва­ли­ся. «По­ру­ше­н­ня Ро­сі­єю прав лю­ди­ни на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях, у то­му чи­слі й що­до крим­ських та­тар, ви­ма­гає за­про­ва­дже­н­ня до­да­тко­вих се­кто­раль­них сан­кцій. Світ має обов’яз­ко­во ре­а­гу­ва­ти на це. Як при­клад, до­брий для нас ре­зуль­тат міг би да­ти осу­ча­сне­ний ана­лог по­прав­ки Дже­ксо­на-Ве­ні­ка», — ска­зав Пре­зи­дент, за­кли­кав­ши ра­зом роз­ро­би­ти план дій і пра­цю­ва­ти в цьо­му на­пря­мі.

«АБ­СО­ЛЮ­ТНО АКТУАЛЬНОЮ Є ПРОПОЗИЦІЯ УКРА­Ї­НИ УХВАЛИТИ РЕЗОЛЮЦІЮ ПРО ПО­РУ­ШЕ­Н­НЯ ПРАВ ЛЮ­ДИ­НИ В КРИ­МУ»

Оле­ксандр МОЦИК, екс-по­сол Укра­ї­ни в США:

— Се­сія ГА ООН — це най­біль­ший фо­рум, де що­ро­ку зби­ра­ю­ться гла­ви дер­жав та уря­дів, мі­ні­стри за­кор­дон­них справ зі всіх 194 кра­їн-чле­нів ці­єї ор­га­ні­за­ції. І там йти­ме­ться про пи­та­н­ня без­пе­ки, ми­ру, вре­гу­лю­ва­н­ня кон­флі­ктів, пра­ва лю­ди­ни, бо­роть­бу з те­ро­ри­змом, змі­ну клі­ма­ту, сві­то­вий еко­но­мі­чний і со­ці­аль­ний роз­ви­ток, бо­роть­бу з бі­дні­стю.

Окрім то­го, тре­ба від­зна­чи­ти, що 50 ро­ків то­му на ГА ООН бу­ло схва­ле­но два ду­же ва­жли­вих до­ку­мен­ти: Мі­жна­ро­дний пакт про по­лі­ти­чні та гро­ма­дян­ські пра­ва і Мі­жна­ро­дний пакт про еко­но­мі­чні і со­ці­аль­ні пра­ва. Ці до­ку­мен­ти уже п’ ять де­ся­ти­літь ви­зна­ча­ють сві­то­ві стан­дар­ти у га­лу­зі прав лю­ди­ни.

Для нас ці до­ку­мен­ти ва­жли­ві у кон­текс­ті сьо­го­дні­шньої си­ту­а­ції в Укра­ї­ні і то­го, що є не­за­кон­на і не ви­зна­на сві­том спро­ба ане­ксії Кри­му Ро­сій­ською Фе­де­ра­ці­єю, та­кож три­ває вій­на на схо­ді Укра­ї­ни. В обох ви­пад­ках Ро­сі­єю по­ру­шу­ю­ться пра­ва укра­їн­ських гро­ма­дян на цих оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях, і в цьо­му кон­текс­ті ва­жли­ві на­зва­ні ви­ще між­на­ро­дні па­кти.

Пре­зи­дент роз­по­чав свій ві­зит зу­стріч­чю з укра­їн­ською гро­ма­дою, і ці зу­стрі­чі є зав­жди ва­жли­ви­ми. Ді­а­спо­ра, осо­бли­во в Аме­ри­ці, ві­ді­грає ва­жли­ву роль у спри­ян­ні роз­ви­тку Укра­ї­ни, змі­цнен­ню су­ве­ре­ні­те­ту і не­за­ле­жно­сті і за­раз, у час у бо­роть­бі з ро­сій­ським агре­со­ром. Зви­чай­но, для нас на цій се­сії основ­ним пи­та­н­ням бу­де пи­та­н­ня без­пе­ки, ми­ру і про­ти­сто­я­н­ня з бо­ку ООН ро­сій­ській агре­сії на Дон­ба­сі і спро­бі ане­ксії Кри­му.

Ва­жли­вим є і те, що за­кін­чу­є­ться пер­ший рік член­ства Укра­ї­ни в Ра­ді Без­пе­ки ООН. Зви­чай­но, це дає до­да­тко­ві мо­жли­во­сті Укра­ї­ні для пред­став­ле­н­ня на­шої по­зи­ції і бра­ти більш актив­ну участь у ви­рі­шен­ні ін­ших гло­баль­них пи­тань, які за­раз при­йма­ю­ться ООН і, зокре­ма, в РБ ООН. Вра­хо­ву­ю­чи ска­за­не, участь Пре­зи­ден­та у ро­бо­ті ГА ООН і РБ ООН є над­зви­чай­но ва­жли­вою.

І що сто­су­є­ться се­гмен­ту дво­сто­рон­ніх зу­стрі­чей гла­ви Укра­їн­ської дер­жа­ви у США, то за­пла­но­ва­на зу­стріч з пре­зи­ден­том США Ба­ра­ком Оба­мою бу­де ва­жли­вою для подаль­шо­го роз­ви­тку на­ших вза­єм­них від­но­син. Ду­маю, що у роз­мо­ві з аме­ри­кан­ським пре­зи­ден­том се­ред ба­га­тьох пи­тань, які бу­дуть обго­во­рю­ва­тись, бу­де по­ру­ше­но пи­та­н­ня за­без­пе­чи­ти га­ран­тії че­рез дво­сто­рон­ні без­пе­ко­ві уго­ди з со­ю­зни­ка­ми че­рез не­ви­ко­на­н­ня Бу­да­пешт­сько­го ме­мо­ран­ду­му. Оскіль­ки це до­ку­мент був про­сто роз­то­пта­ний Ро­сі­єю, то нам тре­ба шу­ка­ти ін­ші ме­ха­ні­зми га­ран­ту­ва­н­ня на­шої без­пе­ки. Від­дав­ши свій ядер­ний ар­се­нал, ми ма­є­мо пра­во на та­ку без­пе­ку і та­кі га­ран­тії, то­му нам тре­ба цьо­го до­би­ва­тись.

Ва­жли­во, що Пре­зи­дент Укра­ї­ни зу­стрі­не­ться з кан­ди­да­том на по­са­ду гла­ви Бі­ло­го до­му від Де­мо­кра­ти­чної пар­тії Гіл­ла­рі Клін­тон. У неї со­лі­дний ба­гаж від­но­син з на­шою кра­ї­ною і як се­на­то­ра, і держ­се­кре­та­ря. Клін­тон ду­же до­бре знає Укра­ї­ну. І її як кан­ди­да­та у пре­зи­ден­ти ва­жли­во про­ін­фор­му­ва­ти про ни­ні­шню си­ту­а­цію, чо­го ми хо­че­мо сьо­го­дні від США, якої до­по­мо­ги, яко­го спри­я­н­ня, якої со­лі­дар­но­сті з на­ми. Мо­ва йде не ли­ше про до­по­мо­гу і со­лі­дар­ність, а й ро­зу­мі­н­ня то­го, що Укра­ї­на сьо­го­дні про­ти­сто­їть не тіль­ки за се­бе, але й агре­сії та гі­бри­дній вій­ні про­ти Єв­ро­пи і всьо­го ци­ві­лі­зо­ва­но­го сві­ту. У цьо­му кон­текс­ті ця зу­стріч є ва­жли­вою.

Я вва­жаю та­кож аб­со­лю­тно пра­виль­ною про­по­зи­цію Пре­зи­ден­та По­ро­шен­ка що­до по­си­ле­н­ня США сан­кцій що­до РФ за­про­ва­дже­н­ням су­ча­сно­го ана­ло­га по­прав­ки Дже­ксо­на-Ве­ні­ка. Адже суть ці­єї про­по­зи­ції по­ля­гає в то­му, що агре­сор сьо­го­дні ще не по­ніс ка­ри, аде­ква­тної то­му зло­чи­ну, який бу­ло здій­сне­но про­ти Укра­ї­ни. І за­про­ва­дже­н­ня та­ких сан­кцій про­ти Мо­скви з ме­тою зму­си­ти її ра­ху­ва­ти­ся з між­на­ро­дним пра­вом і спри­я­ти від­нов­лен­ню те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті Укра­ї­ни бу­ло б ду­же ко­ри­сно.

Що сто­су­є­ться без­по­се­ре­дньо очі­ку­вань укра­їн­ської де­ле­га­ції від за­сі­да­н­ня ГА ООН, то аб­со­лю­тно пра­виль­ною і актуальною є пропозиція Укра­ї­ни ухвалити резолюцію про по­ру­ше­н­ня прав лю­ди­ни в Кри­му. Я пе­ре­ко­на­ний, що на­ша де­ле­га­ція актив­но ра­ні­ше пра­цю­ва­ла над під­го­тов­кою і за­раз пра­цює над тим, щоб за­ру­чи­ти­ся під­трим­кою яко­мо­га біль­шої кіль­ко­сті кра­їн сві­ту.

Зви­чай­но, па­ра­лель­но з на­ми актив­но пра­цює Ро­сія з тим, щоб за­ва­ди­ти прийня­т­тю та­кої ре­зо­лю­ції, але, як на ме­не, то я ду­маю, що та­ка ре­зо­лю­ція бу­де ухва­ле­на. Во­на має за­су­ди­ти як та­ку оку­па­цію, під­твер­ди­ти те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність Укра­ї­ни вчер­го­ве і за­су­ди­ти су­ціль­ні по­ру­ше­н­ня прав лю­ди­ни, які здій­сню­ю­ться Ро­сі­єю на оку­по­ва­них нею укра­їн­ських те­ри­то­рі­ях, зокре­ма в Кри­му, про­ти крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду, укра­їн­ської мен­ши­ни і за­га­лом про­ти гро­ма­дян Укра­ї­ни, які під­да­ли­ся цій оку­па­ції.

Оле­ксандр МОЦИК, екс-по­сол Укра­ї­ни в США: Я вва­жаю та­кож аб­со­лю­тно пра­виль­ною про­по­зи­цію Пре­зи­ден­та По­ро­шен­ка що­до по­си­ле­н­ня США сан­кцій що­до РФ за­про­ва­дже­н­ням су­ча­сно­го ана­ло­га по­прав­ки Дже­ксо­на-Ве­ні­ка. Адже суть ці­єї про­по­зи­ції по­ля­гає в то­му, що агре­сор сьо­го­дні ще не по­ніс ка­ри, аде­ква­тної то­му зло­чи­ну, який бу­ло здій­сне­но про­ти Укра­ї­ни. І за­про­ва­дже­н­ня­та­ких сан­кцій про­ти Мо­скви з ме­тою зму­си­ти її ра­ху­ва­ти­сяз між­на­ро­дним пра­вом і спри­я­ти від­нов­лен­ню те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті Укра­ї­ни бу­ло б ду­же ко­ри­сно

ФОТО МИХАЙЛА ПАЛІНЧАКА

В УКРА­ЇН­СЬКО­МУ ІН­СТИ­ТУ­ТІ АМЕ­РИ­КИ У НЬЮ-ЙОР­КУ ПРЕ­ЗИ­ДЕН­ТА ПЕТРА ПО­РО­ШЕН­КА, ЯКИЙ ВДРУГЕ РОЗПОЧИНАЄ СВІЙ ВІ­ЗИТ ДО США ЗІ СПІЛ­КУ­ВА­Н­НЯ ІЗ ДІ­А­СПО­РОЮ, ЗУСТРІЧАЛИ ДІТИ В УКРА­ЇН­СЬКО­МУ І КРИМСЬКОТАТАРСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ОДЯЗІ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.