По­соль­ство Сло­вач­чи­ни де­за­ву­ю­ва­ло за­яву прем’єра Фі­цо що­до Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - День Планети -

По­соль­ство Сло­вач­чи­ни в Укра­ї­ні опри­лю­дни­ло за­яву, в якій на­го­ло­си­ло, що Сло­вач­чи­на пов­ні­стю під­три­мує ста­бі­лі­за­цію Схі­дної Укра­ї­ни та мін­ський про­цес як єди­ний за­сіб для її до­ся­гне­н­ня, і за­кли­кає всі сто­ро­ни кон­флі­кту при­ско­ри­ти ви­ко­на­н­ня сво­їх зо­бов’ язань у рам­ках Мін­ських угод. «На цей мо­мент ми вва­жа­є­мо най­більш ва­жли­вим зо­се­ре­ди­ти­ся на то­му, щоб мін­ський про­цес був більш ди­на­мі­чним, і ви­ко­на­н­ня Мін­ських угод при­ско­ри­ло­ся » , — йде­ться у за­яві. Крім то­го, в до­ку­мен­ті за­зна­ча­є­ться, що Сло­вач­чи­на, яка за­раз го­ло­вує в ЄС, по­ва­жає єд­ність, з якою ЄС від­ре­а­гу­вав на кри­зу в Укра­ї­ні, та го­то­ва спри­я­ти кон­сен­су­су в цьо­му рі­шен­ні. По­соль­ство по­ши­ри­ло за­яву пі­сля то­го, як сло­ва­цький прем’єр Ро­берт Фі­цо ска­зав, що Укра­ї­на ні­би­то ро­бить мен­ше, ніж Ро­сія, для ви­ко­на­н­ня Мін­ських угод.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.