Пар­тія Мер­кель втра­ти­ла біль­шість у пар­ла­мен­ті Бер­лі­на

Den (Ukrainian) - - День Планети -

За ре­зуль­та­та­ми ви­бо­рів до ре­гіо­наль­но­го пар­ла­мен­ту Бер­лі­на, Со­ці­ал- де­мо­кра­ти­чна пар­тія Ні­меч­чи­ни (СДПН) і пар­тія кан­цле­ра Ні­меч­чи­ни Ан­ге­ли Мер­кель Хри­сти­ян­сько- де­мо­кра­ти­чний Со­юз ( ХДС) втра­ти­ли біль­шість, здо­був­ши 21,6% і 17,6% го­ло­сів від­по­від­но. Крім них, до пар­ла­мен­ту по­тра­пи­ли: Лі­ва пар­тія ( 15,6%), « зе­ле­ні » ( 15,2%), Віль­на де­мо­кра­ти­чна пар­тія (6,7%), а та­кож пра­во­по­пу­ліст­ська пар­тія « Аль­тер­на­ти­ва для Ні­меч­чи­ни » ( 14,2%), яка впер­ше взя­ла участь у ви­бо­рах в пар­ла­мент Бер­лі­на. Та­кий роз­по­діл го­ло­сів уне­мо­жлив­лює ство­ре­н­ня ко­а­лі­ції ли­ше дво­ма пар­ті­я­ми, то­му в ла­вах пар­ті­ї­пе­ре­мо­жни­ці СДПН уже ду­ма­ють про со­юз з «лі­ви­ми» та «зе­ле­ни­ми».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.