Сол­да­ти НАТО при­бу­дуть у Поль­щу та Бал­тію в трав­ні 2017 ро­ку

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Го­ло­ва вій­сько­во­го ко­мі­те­ту НАТО ге­не­рал Пе­тер Па­вел по­ві­до­мив, що Альянс роз­мі­стить свої під­роз­ді­ли в Поль­щі та кра­ї­нах Бал­тії в трав­ні 2017 ро­ку. На­га­да­є­мо, в ли­пні 2016 ро­ку під час са­мі­ту в Вар­ша­ві НАТО схва­ли­ло рішення про роз­гор­та­н­ня чо­ти­рьох ба­таль­йо­нів в Поль­щі та кра­ї­нах Бал­тії за­галь­ною чи­сель­ні­стю чо­ти­ри ти­ся­чі сол­да­тів. Крім то­го, в рам­ках зу­силь НАТО що­до роз­ши­ре­н­ня сво­єї при­су­тно­сті в бал­тій­сько­му ре­гіо­ні за­для про­ти­сто­я­н­ня мо­жли­вій ро­сій­ській за­гро­зі, Ка­на­да від­пра­вить до Ла­твії 450 сол­да­тів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.