«Цих лю­дей не­мо­жли­во зла­ма­ти!»

Фо­то­граф Оле­ксандр Кли­мен­ко — про пер­ші го­ди­ни пі­сля по­ло­ну укра­їн­ців Во­ло­ди­ми­ра Жем­чу­го­ва та Юрія Су­пру­на

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

При­су­тні на цій по­дії ста­ли свід­ка­ми про­я­ву про­ти­ле­жних люд­ських яко­стей: бла­го­ро­дно­сті й ни­цо­сті. Та про все по по­ряд­ку.

Во­ло­ди­ми­ра Жем­чу­го­ва та спів­ро­бі­тни­ка ООН Юрія Су­пру­на звіль­ни­ли з по­ло­ну бо­йо­ви­ків «ЛНР» 17 ве­ре­сня. Бі­ля мі­ста Ща­стя Лу­ган­ської обла­сті їх обмі­ня­ли на при­бі­чни­ків «ЛНР» і «ДНР», яких ра­ні­ше за­три­ма­ла СБУ. Юрій Су­прун по­тра­пив у по­лон 12 кві­тня цьо­го ро­ку, Во­ло­ди­мир Жем­чу­гов — у ве­ре­сні 2015-го. Во­ло­ди­мир, який ро­дом з мі­ста Кра­сний Луч на Лу­ган­щи­ні (ни­ні — Хру­сталь­ний), пе­ред по­ло­ном пі­ді­рвав­ся на роз­тяж­ці й втра­тив оби­дві ру­ки, а зго­дом — зір. Йо­го на­ма­га­ли­ся обмі­ня­ти ще ми­ну­ло­го ли­сто­па­да, але про­цес зі­рвав­ся. По­тім у Facebook ві­це-спі­кер Вер­хов­ної Ра­ди Іри­на Ге­ра­щен­ко за­зна­чи­ла, що як­би Во­ло­ди­ми­ра ви­тя­гли з по­ло­ну ра­ні­ше, зір вда­ло­ся б вря­ту­ва­ти.

Се­ред жур­на­лі­стів, які зні­ма­ли обмін, був фо­то­граф, во­ло­дар При­зу При­зів «Зо­ло­тий День» на­шо­го то­рі­шньо­го фо­то­кон­кур­су Оле­ксандр Кли­мен­ко. Жур­на­ліст дав­но зні­має вій­ну на Дон­ба­сі, але впер­ше став свід­ком та­кої по­дії. «Емо­ції змі­ша­ні: це і тра­гі­чне, і ра­ді­сне дій­ство, — зі­зна­є­ться Оле­ксандр Кли­мен­ко. — Са­мі звіль­не­ні по­во­ди­ли­ся ду­же му­жньо. Цих лю­дей не­мо­жли­во зла­ма­ти, у них є си­ла ду­ху! Жем­чу­гов по­тім ка­зав, що у по­ло­ні мо­жна все ви­тер­пі­ти: зну­ща­н­ня, го­лод. Го­лов­не — зна­ти, що кра­ї­на про те­бе пам’ ятає, що за те­бе бо­рю­ться».

То звід­ки взя­ла­ся ни­цість? На обмі­ні був при­су­тній стрін­гер Грем Фі­ліпс, який має ре­пу­та­цію крем­лів­сько­го про­па­ган­ди­ста. Він обла­яв укра­їн­ських жур­на­лі­стів і обра­зив Во­ло­ди- ми­ра Жем­чу­го­ва. «Це бу­ло гид­ко. На­ші ка­ме­ра­ме­ни про­сто зні­ма­ли, ні­хто ні­чо­го не ка­зав у від­по­відь. Ко­ли він зов­сім роз­кри­чав­ся, йо­го по­ча­ла від­тя­гу­ва­ти Оль­га Коб­це­ва, яка за­йма- ється обмі­ном вій­сько­во­по­ло­не­них з бо­ку «ЛНР», — зга­дує Оле­ксандр Кли­мен­ко. Во­ло­ди­ми­ра Жем­чу­го­ва Грем Фі­ліпс за­пи­тав, ко­му він по­трі­бен без рук. Укра­ї­нець від­по­вів на про- во­ка­ції ду­же гі­дно: «Я па­трі­от. Я по­трі­бен сво­їй кра­ї­ні. Укра­ї­на сво­їх не ки­дає».

На сво­бо­ді Во­ло­ди­ми­ра зу­стрі­ча­ла дру­жи­на Оле­на. Оле­ксандр Кли­мен­ко спіл­ку­вав­ся з нею пе­ред обмі­ном. «Во­на ду­же при­єм­на і во­льо­ва жін­ка, чо­ло­вік — її жи­т­тя. Ви­дно, що ці лю­ди ко­ха­ють одне одно­го», — ді­ли­ться фо­то­граф.

Не­за­ба­ром звіль­не­них до­пра­ви­ли до Ки­є­ва. Там у лі­кар­ні їх зу­стрів Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко. «Я хо­тів би, щоб за­раз весь світ по­чув: ми сво­їх не ки­да­є­мо!» — те­пер ці сло­ва про­мо­вив очіль­ник дер­жа­ви.

У лі­кар­ні Во­ло­ди­ми­ра Жем­чу­го­ва зу­стрі­ла й ма­ма, Оле­на Іва­нів­на. Ці­ка­вий збіг: Оле­ксандр Кли­мен­ко по­зна­йо­мив­ся з нею за кіль­ка днів до звіль­не­н­ня Во­ло­ди­ми­ра. «То­ді бі­ля По­сольств Фран­ції та Ні­меч­чи­ни три­ва­ли пі­ке­ти лю­дей, чиї близь­кі по­тра­пи­ли в по­лон. Се­ред них бу­ла і ма­ма Жем­чу­го­ва, про яко­го я то­ді не знав. Я пі­ді­йшов до неї, по­руч ще сто­я­ла дру­жи­на Во­ло­ди­ми­ра, і во­ни роз­по­ві­ли про свою рі­дну лю­ди­ну, я їх сфо­то­гра­фу­вав, ця сві­тли­на ви­йшла у га­зе­ті «Го­лос Укра­ї­ни», де я пра­цюю. А за кіль­ка днів я став уча­сни­ком та­кої по­дії, як звіль­не­н­ня Жем­чу­го­ва!» — ра­діє фо­то­граф.

Два укра­їн­ці на­ре­шті вдо­ма, але ще тре­ба ви­зво­ли­ти де­ся­тки лю­дей. У день по­вер­не­н­ня Во­ло­ди­ми­ра Жем­чу­го­ва та Юрія Су­пру­на Пе­тро По­ро­шен­ко на­га­дав про своє до­ру­че­н­ня пред­став­ни­кам у Три­сто­рон­ній кон­та­ктній гру­пі, а са­ме — про­дов­жи­ти ро­бо­ту зі звіль­не­н­ня укра­їн­ців і «якнай­швид­ше по­вер­ну­ти до­до­му 45 за­ру­чни­ків, про мі­сце­зна­хо­дже­н­ня яких нам ві­до­мо».

ФОТО ОЛЕ­КСАН­ДРА КЛИМЕНКА

ЗУ­СТРІЧ ПІД ЩАСТЯМ. ОДРАЗУ ПІ­СЛЯ ЗВІЛЬ­НЕ­Н­НЯ ВО­ЛО­ДИ­МИ­РА ЖЕМ­ЧУ­ГО­ВА ОБНІМАЄ ДРУ­ЖИ­НА ОЛЕ­НА. ОЛЕ­КСАНДР КЛИ­МЕН­КО КА­ЖЕ: «САМОМУ БУ­ЛО ВАЖКО СТРИМАТИ ПОЧУТТЯ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.