Ле­ген­дар­на 17-ка

У Кри­во­му Ро­зі від­кри­ли від­нов­ле­ний ме­мо­рі­ал во­ї­нам-тан­кі­стам

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Во­ло­ди­мир СТЕЦЮК, жур­на­ліст, бло­гер, Кри­вий Ріг

Зна­го­ди Дня тан­кі­ста та 100-річ­чя ство­ре­н­ня тан­ко­вих військ у вій­сько­во­му мі­сте­чку 17-ї окре­мої Кри­во­різь­кої тан­ко­вої бри­га­ди ми­ну­лої не­ді­лі від­бу­ли­ся уро­чи­сто­сті з від­кри­т­тям від­нов­ле­но­го ме­мо­рі­а­лу во­ї­нам-тан­кі­стам та ме­мо­рі­аль­них стел вій­сько­вої ча­сти­ни. На сте­лах, вста­нов­ле­них, до ре­чі, на мі­сці де­мон­то­ва­но­го пам’ятни­ка Ле­ні­на, ви­кар­бо­ва­но ін­фор­ма­цію про 76-рі­чний бо­йо­вий шлях ле­ген­дар­ної тан­ко­вої ча­сти­ни, а та­кож прі­зви­ща її ко­ман­ди­рів і ка­ва­ле­рів Зо­ло­тої зір­ки ге­роя.

17-ка й сьо­го­дні є одним із най­по­ту­жні­ших в Укра­ї­ні тан­ко­вих фор­му­вань, а її осо­бо­вий склад — гі­дним про­дов­жу­ва­чем слав­них бо­йо­вих тра­ди­цій. Во­ї­ни тан­ко­вої бри­га­ди про­йшли з бо­я­ми май­же че­рез усі га­ря­чі то­чки так зва­ної зо­ни АТО, за­хи­ща­ю­чи те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність і не­до­тор­кан­ність Укра­їн­ської дер­жа­ви від те­ро­ри­сти­чних військ ро­сій­сько­го агре­со­ра. Зокре­ма ге­ро­ї­чний шлях кри­во­різь­ких тан­кі­стів про­ліг че­рез Іло­вайськ, Са­вур-Мо­ги­лу, Де­баль­це­ве, До­не­цький ае­ро­порт і чи­ма­ло ін­ших клю­чо­вих пун­ктів у зо­ні бо­йо­вих дій. Чи­ма­ло ге­ро­ї­чних офі­це­рів, сер­жан­тів і сол­да­тів бри­га­ди від­зна­че­ні бо­йо­ви­ми ор­де­на­ми та ме­да­ля­ми. На жаль, у цій за­пе­клій бор­ні є й гір­кі втра­ти — 106 вій­сько­вих не по­вер­ну­ли­ся з по­ля бою. На­ра­зі осо­бо­вий склад 17-ї окре­мої тан­ко­вої бри­га­ди, про­дов­жу­ю­чи свою свя­щен­ну мі­сію що­до за­хи­сту рі­дної зем­лі, бере участь у подаль­шо­му про­ве­ден­ні ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції на те­ри­то­рії Лу­ган­ської та До­не­цької обла­стей.

При­ві­та­ти тан­кі­стів з їхнім по­двій­ним свя­том при­бу­ли в цей день пред­став­ни­ки ви­що­го ко­ман­ду­ва­н­ня Су­хо­пу­тних військ Зброй­них сил Укра­ї­ни, ко­ли­шні ко­ман­ди­ри вій­сько­вої ча­сти­ни у скла­ді кіль­кох ге­не­ра­лів і ці­лої гру­пи пол­ков­ни­ків, а та­кож кри­во­різь­кий мі­ський го­ло­ва Юрій Віл­кул, на­ро­дні де­пу­та­ти, пред­став­ни­ки ве­те­ран­ських і во­лон­тер­ських ор­га­ні­за­цій, вій­сько­ві ка­пе­ла­ни УПЦ Ки­їв­сько­го па­трі­ар­ха­ту та гро­мад­ськість мі­ста. До ре­чі, ке­рів­ни­цтво мі­ста, гро­мад­ські та во­лон­тер­ські ор­га­ні­за­ції на­да­ли зна­чну до­по­мо­гу під­ше­фній тан­ко­вій бри­га­ді як у під­го­тов­ці уро­чи­сто­стей, так і в обла­шту­ван­ні й від­нов­лен­ні ме­мо­рі­а­лу та вста­нов­лен­ні ме­мо­рі­аль­них стел. І та­ка плі­дна спів­пра­ця мі­ста з тан­кі­ста­ми є тра­ди­цій­ною.

ФОТО НАДАНО АВТОРОМ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.